Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija siūlo tobulinti bendras miškininkystės ir žemės ūkio šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos taisykles

Briuselis, 2012 m. kovo 12 d. Europos Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir taip žengė pirmą žingsnį, kad anglies kaupimasis ir išlakos miškų ir žemės ūkio sektoriuose būtų įtraukti į ES klimato politiką.

Siūlomu sprendimu nustatomos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų ir anglies kaupimosi miškų ir žemės ūkio sektoriuose – paskutiniuose dviejuose sektoriuose, kuriuose iki šiol netaikytos bendros ES lygmens nuostatos, – apskaitos taisyklės.

Miškuose ir žemės ūkio paskirties žemėje, kurie užima tris ketvirtadalius ES teritorijos, natūraliai besikaupianti anglis nepatenka į atmosferą, todėl miškai ir žemės ūkio paskirties žemė yra svarbūs įgyvendinant klimato politiką. Jei anglies būtų sulaikoma vos 10 procentinių punktų daugiau (pavyzdžiui, pagerinus miškotvarką ar ganyklų tvarkymą), iš atmosferos būtų pašalinama tiek išlakų, kiek per metus jų sukelia 10 mln. automobilių.

Tačiau ūkininkų ir miškų savininkų pastangos ir jų geroji praktika, kuria siekiama užtikrinti, kad anglis kauptųsi miškuose ir dirvose, vis dar nepripažįstama arba pripažįstama tik iš dalies. Taip yra dėl to, kad sunku rinkti patikimus anglies kaupimosi miškuose ir dirvose duomenis ir nėra išlakų ir anglies kaupimosi bendrų apskaitos taisyklių. Po to, kai 2011 m. gruodžio mėn. priimtas Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sprendimas dėl dirvų ir miškų duomenų persvarstytų apskaitos taisyklių, įgyvendindama klimato politiką Europos Sąjunga yra pasiryžusi spręsti bendros apskaitos klausimą. Tai suteiks naujų galimybių, pavyzdžiui, atlyginti ūkininkams už jų indėlį į kovą su klimato kaita pagal bendrą žemės ūkio politiką.

Už klimato politiką atsakinga Komisijos narė Connie Hedegaard sakė: „Mūsų šiandienos pasiūlymas susijęs su miškininkystės ir žemės ūkio sektoriuose išmetamų teršalų apskaitos suderintomis taisyklėmis. Tai pirmas žingsnis siekiant ir šiuose sektoriuose imtis taršos mažinimo veiksmų ES lygmeniu. Durbane visos šalys susitarė dėl šių sektorių persvarstytų apskaitos taisyklių. Dabar ES, siekdama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teikia šį pasiūlymą. Be to, pasiūlymas padės saugoti biologinę įvairovę ir vandens išteklius, remti kaimo plėtrą ir užtikrinti, kad žemės ūkio veikla būtų palankesnė klimato procesams.“

Tolesni veiksmai

Siūlomas sprendimas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų ir anglies kaupimosi miškuose ir dirvoje apskaitos suderintų taisyklių bus pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Pagal pasiūlymą kiekviena valstybė narė įpareigojama priimti veiksmų planus, kuriuose turėtų būti nurodyta, kaip jos didins anglies kaupimąsi ir mažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų visos ES miškuose ir dirvoje. Į pasiūlymą neįtrauktas su minėtais sektoriais susijęs įsipareigojimas siekti nacionalinių išmetamųjų teršalų mažinimo kiekybinių rodiklių. Tai gali būti padaryta vėliau, kai paaiškės, kad apskaitos taisyklės yra pakankamai pritaikytos.

Daugiau informacijos

JT derybos dėl klimato kaitos:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Miškai ir klimato kaita:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Taip pat žr.

Klausimai ir atsakymai – MEMO/12/176.

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar