Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa kasvihuonekaasuja koskevien yhteisten tilinpitosääntöjen parantamista maa- ja metsätalousaloilla

Bryssel 12. maaliskuuta 2012 – Kasvihuonekaasupäästöjen tilinpitoa koskevan uuden ehdotuksensa myötä Euroopan komissio on ottanut ensimmäisen askeleen metsistä ja maataloudesta peräisin olevien poistumien ja päästöjen sisällyttämiseksi EU:n ilmastopolitiikkaan.

Päätösehdotuksessa vahvistetaan tilinpitosäännöt metsä- ja maataloussektoreilta tulevien kasvihuonekaasujen päästöille ja poistumille. Nämä ovat viimeiset merkittävät sektorit, joilta EU:n laajuiset yhteiset säännöt puuttuvat.

Metsät ja maatalousmaat kattavat yli kolme neljäsosaa EU:n alueesta. Niihin on sitoutunut luonnollisesti suuria määriä hiiltä, mikä estää sitä vapautumasta ilmakehään. Tästä syystä metsät ja maatalousmaat ovat ilmastopoliittisesti tärkeitä. Jos tämä hiilidioksidin sidontakapasiteetti lisääntyisi – esimerkiksi paremman metsän- tai laidunmaan hoidon avulla – pelkästään 10 prosenttiyksikköä, ilmakehästä poistuisi 10 miljoonan auton vuotuisia päästöjä vastaava määrä hiilidioksidia.

Tähän asti viljelijöiden ja metsänomistajien toimia ja hyviä käytäntöjä, joiden tavoitteena on pitää hiili metsiin ja maaperään sitoutuneena, ei ole otettu huomioon lainkaan tai ne on otettu huomioon vain osittain. Tämä johtuu haasteista, joita on liittynyt luotettavien tietojen keräämiseen metsissä ja maaperässä olevasta hiilestä, ja siitä, ettei päästöjen ja poistumien tilinpidolle ole vahvistettu yhteisiä sääntöjä. Koska Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen yhteydessä tehtiin joulukuussa 2011 päätös maaperään ja metsiin liittyvistä tarkistetuista tilinpitosäännöistä, EU on nyt päättänyt korjata tämän ilmastopolitiikkansa yhteisiin tilinpitosääntöihin liittyvän puutteen. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi viljelijöiden palkitsemiseksi heidän ilmastonmuutoksen torjuntaan antamastaan panoksesta yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa.

Ilmastotoimista vastaava komissaari Connie Hedegaard kommentoi asiaa seuraavasti: "Nyt esitettävällä ehdotuksella pyritään yhdenmukaistamaan metsistä ja maataloudesta peräisin olevien päästöjen tilinpitosäännöt. Tämä on ensimmäinen askel näiden sektorien ottamisessa mukaan EU:n päästöjen vähennystoimiin. Durbanissa kaikki maat sopivat näiden sektorien tarkistetuista tilinpitosäännöistä. Tämä ehdotus täyttää EU:n antaman lupauksen. Sillä pyritään myös edistämään luonnon monimuotoisuuden ja vesivarojen suojelua, tukemaan maaseudun kehittämistä ja saamaan aikaan ilmastoystävällisempi maatalous."

Mitä seuraavaksi?

Metsistä ja maaperästä peräisin olevien kasvihuonekaasujen päästöjä ja poistumia koskevista yhdenmukaistetuista tilinpitosäännöistä annettu päätösehdotus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Ehdotuksen mukaisesti jokaisen jäsenvaltion on myös laadittava toimintasuunnitelmia siitä, miten ne aikovat lisätä hiilen poistumia ja vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä metsissä ja maaperässä koko EU:n alueella. Ehdotukseen ei sisälly sitoumusta kansallisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisesta kyseisillä aloilla. Niihin saatetaan sitoutua myöhemmin, kunhan tilinpitosäännöt ovat osoittaneet toimivuutensa.

Lisätietoja:

YK:n ilmastonmuutosneuvottelut:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Metsät ja ilmastonmuutos:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Ks. myös

MEMO/12/176

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar