Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon soovib täiustada ühiseid arvestuseeskirju kasvuhoonegaaside heite kohta metsanduses ja põllumajanduses

Brüssel, 12. märts 2012. Kasvuhoonegaaside heite arvestust käsitleva uue ettepaneku vastuvõtmine tähendab komisjoni jaoks edasiminekut selles suunas, et kaasata metsandusest ja põllumajandusest pärit kasvuhoonegaaside heide ELi kliimapoliitikasse.

Kavandatud ettepanekuga kehtestatakse kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjad metsandus- ja põllumajandussektoris, mis on viimased suured sektorid, kus puudusid vastavad ELi ühiseeskirjad.

Metsad ja põllumaad katavad rohkem kui kolm neljandikku ELi territooriumist. Neis hoitakse looduslikult suuri süsinikuvarusid ja kogutakse atmosfäärist CO2, mistõttu neil on oluline osa kliimapoliitikas. Suurendades nende võimet süsinikku siduda vaid kümne protsendipunkti võrra, näiteks metsa ja rohumaa tõhusama majandamise teel, saab atmosfäärist siduda 10 miljoni auto poolt aasta jooksul tekitatud heitkoguse.

Seni ei ole veel tunnustatud, või on vaid osaliselt tunnustatud põllumeeste ja metsaomanike jõupingutusi ja heade tavade kasutamist, mille eesmärk on tagada süsiniku talletamine metsades ja mullas. Selle põhjuseks on olnud metsades ja mullas seotud süsinikku käsitlevate andmete kogumisega kaasnevad probleemid ja ühiseeskirjade puudumine selle kohta, kuidas heidet ja sidumist arvestada. Pärast 2011. aasta detsembris ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsil vastu võetud otsust seoses läbivaadatud arvestuseeskirjadega mulla ja metsade kohta, on EL otsustanud selle lünga oma kliimapoliitikas ühiste arvestuseeskirjadega täita. See loob uusi võimalusi, et hüvitada näiteks põllumajandustootjatele nende panus võitluses kliimamuutuste vastu ühise põllumajanduspoliitika raames.

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard sõnas: „Teeme täna ettepaneku ühtlustatud eeskirjade kohta metsandusest ja põllumajandusest pärit heite arvestamiseks. See on esimene samm selleks, et kaasata need sektorid ELi heite vähendamise eesmärkide hulka. Durbanis leppisid kõik riigid kokku nendele sektoritele sobivate arvestuseeskirjade osas. Nüüd teeb EL sellekohase ettepaneku. Lisaks on ettepaneku eesmärk kaitsta elurikkust ja veevarusid, toetada maaelu arengut ja edendada kliimasäästlikku põllumajandust.”

Mis edasi?

Kavandatud otsus ühtlustatud arvestuseeskirjade kohta seoses kasvuhoonegaaside heite ja sidumisega metsades ja mullas esitatakse tavamenetluse kohaselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Ettepanekuga kaasneb ka liikmesriikidele kohustus võtta vastu tegevuskava, kuidas suurendada kogu ELis süsiniku sidumist metsades ja mullas ning vähendada sealset kasvuhoonegaaside heidet. Ettepanek ei sisalda kohustust seada nende sektorite puhul riiklikke heitkoguste vähendamise eesmärke. Selline kohustus võib järgneda hiljem, kui arvestuseeskirjad on osutunud tõhusaks.

Lisateave:

ÜRO kliimamuutuste alased läbirääkimised:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Metsad ja kliimamuutused:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Vt ka:

Q & A MEMO/12/176

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar