Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise navrhuje zlepšit společná účetní pravidla týkající se skleníkových plynů v lesnictví a zemědělství

Brusel 12. března 2012 - Evropská komise přijetím nového návrhu účetních pravidel týkajících se emisí skleníkových plynů podnikla první krok k začlenění pohlcování a emisí z lesů a zemědělství do politiky EU v oblasti klimatu.

Navrhovaným rozhodnutím se stanoví účetní pravidla týkající se emisí a pohlcování skleníkových plynů v odvětvích lesního hospodářství a zemědělství, tedy ve dvou posledních významných odvětvích bez společných pravidel platných pro celou EU.

Lesy a zemědělské půdy pokrývají více než tři čtvrtiny území EU a jsou přirozeně velkými zásobárnami uhlíku, přičemž mu zabraňují unikat do atmosféry. Z tohoto důvodu jsou pro politiku v oblasti klimatu tak důležité. Zvýšením jejich schopnosti „zadržovat“ uhlík i jen o 10 procentních bodů (například lepším obhospodařováním lesů a pastvin) by se z atmosféry pohltilo množství emisí, jaké ročně vyprodukuje 10 milionů automobilů.

Přesto se však snahy zemědělců a majitelů lesů ani jejich osvědčené postupy zaměřené na zachování uhlíku uloženého v lesích a půdách dosud buď vůbec nedočkaly uznání, nebo byly uznány jen částečně. Důvodem byly problémy spojené se shromažďováním spolehlivých údajů o uhlíku z lesů a půd a to, že neexistovala společná účetní pravidla týkající se emisí a pohlcování. V návaznosti na rozhodnutí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu týkající se revidovaných účetních pravidel pro emise z půd a lesů přijaté v prosinci 2011 je nyní EU odhodlána vyplnit mezeru ve společném účetnictví v rámci své politiky v oblasti klimatu. Vzniknou tak nové příležitosti, například na poskytování pobídek zemědělcům za jejich příspěvek k boji proti změně klimatu v kontextu společné zemědělské politiky.

Komisařka pro oblast klimatu Connie Hedegaardová uvedla: „Naším dnešním návrhem jsou harmonizovaná účetní pravidla pro emise z lesů a zemědělství. Je to první krok k začlenění těchto odvětví do úsilí EU o snižování emisí. V Durbanu se všechny země dohodly na revidovaných účetních pravidlech pro tato odvětví a EU nyní tímto návrhem přináší konkrétní výsledky. Návrh rovněž přispěje k ochraně biodiverzity a zdrojů vodního hospodářství, podpoří rozvoj venkova a ke klimatu šetrnější zemědělství.“

Další kroky

Navrhované rozhodnutí o harmonizovaných účetních pravidlech týkajících se emisí a pohlcování skleníkových plynů v lesích a půdách se předloží Evropskému parlamentu a Radě v rámci řádného legislativního postupu. Návrh pro všechny členské státy zavádí povinnost přijmout akční plány, ve kterých určí, jakým způsobem zvýší pohlcování uhlíku a sníží emise skleníkových plynů v lesích a půdách v rámci celé EU. Návrh nezahrnuje závazek týkající se vnitrostátních cílů v oblasti snižování emisí pro tato odvětví. Je však možné, že se stanoví později, jakmile se prokáže spolehlivé fungování účetních pravidel.

Další informace:

Jednání o změně klimatu v rámci konference OSN:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Lesy a změna klimatu:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Viz také

Q & A MEMO/12/176

Kontaktní osoby:

Isaac Valero Ladron +32 22964971

Stephanie Rhomberg +32 22987278


Side Bar