Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия предлага подобрeния в общите правила за отчитане на парниковите газове в горското и селското стопанство

Брюксел, 12 март 2012 г. — Приетото от Европейската Комисия ново проекторешение за отчитане на емисии на парникови газове представлява първа стъпка за включване на поглъщанията и емисиите от горското и селското стопанство в климатичната политика на ЕС.

В проекторешението са формулирани правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове в горското и селското стопанство, които досега бяха последните два важни отрасъла без такива общи правила, валидни за целия ЕС.

Горите и селскостопанските земи представляват над три четвърти от територията на ЕС; по естествен път те задържат големи количества въглерод и предотвратяват отделянето му в атмосферата, поради което имат важно значение за климатичната политика. Увеличаването на капацитета за „улавяне“ на въглерод дори само с 10 процентни пункта, например чрез подобрено управление на горите и пасищата, би компенсирало годишните емисии в атмосферата от 100 милиона автомобила.

При все това, досега усилията на селските и горските стопани и техните добри практики, насочени към натрупване на въглерода в горите и почвите, се отчитаха само частично. Причина за това е предизвикателството, което представлява събирането на надеждни данни за въглерода в горите и почвите и липсата на общи правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове. Но след неотдавнашното решение на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата относно преработени правила за отчитане по отношение на почвите и горите, прието през декември 2011 г., ЕС е решен да попълни тази празнота в общото отчитане в рамките на климатичната политика. Това ще осигури нови възможности, например за възнаграждения за земеделските производители за техния принос в борбата с изменението на климата, в контекста на Общата селскостопанска политика.

Комисарят за действията в областта на климата, г-жа Кони Хедегор заяви: „Предложението ни е да хармонизираме правилата за отчитане на емисиите на парникови газове в горското и селското стопанство. Това е първа стъпка към включването на тези отрасли в общите усилия на ЕС за намаляване на емисиите. На проведената в Дърбан конференция всички участващи страни приеха преработени правила за отчитане в тези отрасли. С настоящото предложение ЕС изпълнява поетите ангажименти. Предлаганото проекторешение, също така, ще допринесе за опазване на биоразнообразието и водните ресурси, ще съдейства за развитието на селските райони и ще способства за по-благоприятно въздействие на селското стопанство върху климата“.

Какво следва?

Проекторешението за хармонизирани правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове от горите и почвите ще бъде представено на Европейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура. Предлаганият документ включва и задължение на всяка страна членка да приеме свой план за действие за увеличаване на поглъщанията на въглерод и намаляване на емисиите на парникови газове от горите и почвите в ЕС. От друга страна, проекторешението не включва ангажимент за национални цели за намаляване на емисиите в тези отрасли. Такива цели могат да се определят на следващ етап, след доказване на състоятелността на правилата за отчитане.

Допълнителна информация

За преговорите в рамките на ООН по изменението на климата:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

За въздействието на горите върху изменението на климата:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

Виж също

Q & A MEMO/12/176

За контакти:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar