Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Uplatňovanie hlasovacieho práva do miestnych samospráv pre občanov EÚ je podľa správy Komisie stále sťažené

Brusel 9. marec 2012 – Čoraz viac občanov EÚ využíva právo žiť a pracovať kdekoľvek v Európskej únii, keď približne 8 miliónov ľudí vo veku, ktorý ich oprávňuje hlasovať vo voľbách, v súčasnosti býva v krajine EÚ, ktorá nie je ich domovskou krajinou. Ako občania EÚ majú právo hlasovať a kandidovať vo voľbách do miestnych samospráv v krajine EÚ, v ktorej žijú. Podľa dnes uverejnenej správy Európskej komisie využíva však toto právo len asi 10 % spomedzi nich. Správa dospela k zisteniam, že hoci väčšina krajín uspokojivo implementovala príslušné predpisy EÚ (smernicu 94/80/ES), určité prekážky pretrvávajú. Na dôvažok, niektorí občania nemusia o svojich právach vedieť a súvisiace postupy sa môžu niekedy javiť ako priveľmi zdĺhavé.

V záujme toho, aby sa zabezpečila možnosť občanov plne uplatniť svoje volebné právo, bude Komisia s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi spolupracovať na identifikovaní a odstránení všetkých pretrvávajúcich ťažkostí, ktoré bránia jeho účinnému uplatňovaniu. Návrh vyhlásiť rok 2013 za Európsky rok občanov predstavuje dobrú príležitosť na zvýšenie informovanosti občanov EÚ o ich právach.

Či už sa to týka výsadby stromov, tiesňových služieb alebo miestnej dopravy, rozhodnutia prijímané na úrovni obcí sa týkajú každého, kto v danej oblasti žije. Podľa zmlúv o EÚ majú preto občania EÚ rovnaké demokratické právo voliť a byť volení vo voľbách do miestnych samospráv vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, a to hocikde v EÚ, kde žijú,“ uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. Aj naďalej budeme spolupracovať s členskými štátmi v záujme zaistenia účinného uplatňovania týchto práv v praxi, aby tak všetci občania EÚ mohli vyjadriť svoj názor na otázky, ktoré sa ich týkajú.“

V dnes uverejnenej správe o uplatňovaní predpisov EÚ v oblasti práva občanov EÚ na účasť na miestnych voľbách sa uvádza, že hoci členské štáty uspokojivo transponovali príslušnú smernicu EÚ, určité problémy pretrvávajú. Medzi ne patria požiadavky voči občanom iných členských štátov EÚ, ktoré sa môžu odlišovať od požiadaviek uplatňovaných v prípade vlastných občanov. Napríklad je to podmienka mať v krajine pobyt po určitú dobu, aby mohli požiadať o možnosť zúčastniť sa na voľbách.

Hoci sa počet Európanov žijúcich v EÚ mimo domovskej krajiny zvýšil, správa zistila, že v priemere len 10 % spomedzi nich si uplatnilo právo hlasovať vo voľbách. Občania EÚ by mali byť informovaní o svojom volebnom práve a správnych postupoch, ktoré sú potrebné na jeho uplatnenie. Komisia bude aj naďalej monitorovať náležité vykonávanie predmetnej smernice a pomôže členským štátom prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mali občania úžitok z plného uplatňovania práva voliť a byť volení. Komisia tiež bude podporovať najlepšie postupy s cieľom povzbudiť občanov EÚ z iných členských štátov, aby sa zapájali do inštitucionálneho a politického života na miestnej úrovni.

Súvislosti

Voľný pohyb je najviac oceňovaným právom v Európskej únii (pozri tlačovú správu č. 14/2011). Čoraz viac Európanov využíva toto právo a žije v inom členskom štáte EÚ: v roku 2009 žilo podľa odhadov v inom členskom štáte 11,9 milióna občanov a v roku 2010 stúplo toto číslo na 12,3 milióna (STAT/11/105). Spomedzi nich je asi 8 miliónov vo veku, ktorý ich oprávňuje hlasovať vo voľbách.

Vďaka občianstvu EÚ – ktoré nenahrádza občianstvo členského štátu, ale ho dopĺňa – majú všetci štátni príslušníci 27 členských štátov EÚ tiež právo voliť a byť volení vo voľbách do miestnych samospráv a Európskeho parlamentu v tej krajine EÚ, v ktorej žijú.

Správa o občianstve EÚ za rok 2010 (pozri IP/10/1390MEMO/10/525) v hrubých rysoch uvádza 25 konkrétnych opatrení na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom EÚ bránia v uplatňovaní ich práva na voľný pohyb v EÚ. Jedným z nich je zvýšenie informovanosti občanov o štatúte občianstva EÚ, o ich právach a ich význame v ich každodennom živote. Na tento účel sa navrhuje, aby sa rok 2013 vyhlásil za Európsky rok občanov, pričom sa počas neho budú organizovať podujatia zamerané na občianstvo EÚ a politiky EÚ týkajúce sa tejto oblasti. V priebehu Európskeho roka občanov 2013 Komisia uverejní druhú správu o občianstve EÚ, ktorá poslúži ako akčný plán na odstránenie pretrvávajúcich prekážok, ktoré občanom bránia v plnom uplatňovaní ich práv ako občanov Únie.

Ďalšie informácie

Občianstvo EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar