Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissieverslag: EU-burgers worden nog steeds belemmerd in de uitoefening van lokaal kiesrecht

Brussel, 9 maart 2012. Meer en meer EU-burgers maken gebruik van hun recht om vrij te wonen en werken in de Europese Unie. Momenteel wonen ongeveer acht miljoen mensen van de kiesgerechtigde leeftijd niet in hun eigen lidstaat. Als EU-burgers hebben zij in de lidstaat van verblijf actief en passief kiesrecht bij lokale verkiezingen. Tot dusver maakt echter maar zo'n 10% van hen gebruik van dit recht, zo blijkt uit een nieuw verslag van de Europese Commissie, dat vandaag is verschenen. Volgens het verslag hebben de meeste landen de betrokken EU-regels (Richtlijn 94/80/EG) op toereikende wijze ten uitvoer gelegd, maar is er nog een aantal belemmeringen. Bovendien kennen niet alle burgers hun rechten en blijken procedures soms te omslachtig.

De Commissie zal samen met de nationale, regionale en lokale overheden de resterende problemen inventariseren en oplossen, opdat alle burgers hun kiesrechten volledig kunnen uitoefenen. Het voorstel om 2013 uit te roepen tot Europees Jaar van de burger is een goede gelegenheid om meer bekendheid te geven aan de rechten van EU-burgers.

"Gemeentelijke beslissingen zijn voor alle inwoners van belang, of het nu gaat om de aanplant van bomen, nooddiensten of lokaal vervoer. Daarom hebben Europese burgers op grond van de EU-Verdragen in alle 27 lidstaten hetzelfde actieve en passieve kiesrecht, ongeacht de lidstaat van verblijf", aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Wij blijven er samen met de lidstaten voor ijveren dat deze democratische rechten ook echt werken, zodat alle EU-burgers zich kunnen uitspreken over de zaken die hen aangaan."

Uit het nieuwe verslag over de toepassing van de EU-regels inzake lokaal kiesrecht voor Europese burgers blijkt dat de lidstaten de EU-richtlijn naar behoren hebben omgezet, maar ook dat er nog problemen zijn. Zo gelden voor EU-burgers niet altijd dezelfde eisen als voor nationale onderdanen; soms moeten zij eerst een bepaalde periode in het land hebben gewoond, voordat zij als kiezer kunnen worden geregistreerd.

Hoewel het aantal Europeanen dat in een andere dan de eigen lidstaat woont, is gestegen, wijst het verslag uit dat gemiddeld slechts 10% van hen bij lokale verkiezingen heeft gebruikgemaakt van zijn stemrecht. EU-burgers moeten worden geïnformeerd over hun kiesrecht en over de administratieve procedures voor de uitoefening daarvan. De Commissie zal blijven toezien op de correcte toepassing van de richtlijn en de lidstaten helpen alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat burgers volledig gebruik kunnen maken van hun kiesrecht. Ook zal de Commissie beste praktijken bevorderen die onderdanen van andere EU-lidstaten stimuleren om op lokaal niveau aan het institutionele en politieke leven deel te nemen.

Achtergrond

Vrij verkeer is het meest gewaardeerde recht in de Europese Unie (zie persbericht nr. 14/2011). Meer en meer Europeanen maken dan ook gebruik van dit recht en wonen in een andere lidstaat. In 2009 woonden naar schatting 11,9 miljoen EU-burgers in een andere dan hun eigen lidstaat; in 2010 steeg dit aantal tot 12,3 miljoen (STAT/11/105). Van deze groep had circa 8 miljoen de stemgerechtigde leeftijd bereikt.

Dankzij het EU-burgerschap – dat het nationale burgerschap niet vervangt, maar aanvult – hebben alle onderdanen van de 27 EU-lidstaten, ook als zij in een andere lidstaat wonen, actief en passief kiesrecht bij de lokale en Europese verkiezingen.

In het Verslag over het EU-burgerschap 2010 (zie IP/10/1390 en MEMO/10/525) zijn 25 concrete maatregelen geschetst om de resterende belemmeringen weg te nemen die burgers beletten hun recht van vrij verkeer in de EU uit te oefenen. Een van deze maatregelen bestaat erin burgers bewuster maken van wat het betekent om EU-burger te zijn, welke rechten zij hebben en wat de betekenis hiervan is voor hun dagelijks leven. Hiertoe is voorgesteld om 2013 uit te roepen tot Europees Jaar van de burger en gedurende dit jaar evenementen te organiseren rond het EU-burgerschap en het EU-beleid inzake burgers. In het kader van dat Europees Jaar van de burger zal de Commissie een tweede verslag over het EU-burgerschap uitbrengen. Dit verslag zal dienen als een actieplan voor het wegnemen van de resterende belemmeringen waardoor EU-burgers hun rechten nog niet volledig kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie

EU-burgerschap:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_nl.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar