Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisijas ziņojums liecina – ES pilsoņiem joprojām ir grūtības īstenot savas balsstiesības pašvaldību vēlēšanās

Briselē, 2012. gada 9. martā – Aizvien vairāk ES pilsoņu izmanto savas tiesības dzīvot un strādāt jebkurā vietā Eiropas Savienībā – apmēram 8 miljoni cilvēku balsstiesīgā vecumā šobrīd dzīvo citā ES valstī. Kā ES pilsoņiem viņiem ir tiesības balsot vai kandidēt pašvaldību vēlēšanās tajā ES valstī, kurā viņi dzīvo. Tomēr pašlaik tikai aptuveni 10 % no viņiem izmanto šīs tiesības, kā liecina jauns ziņojums, ko šodien publicēja Eiropas Komisija. Ziņojumā ir secināts, ka, lai gan vairums valstu apmierinošā veidā ir īstenojušas attiecīgos ES noteikumus (Direktīva 94/80/EK), joprojām saglabājas daži šķēršļi. Turklāt ir iespējams, ka daļa pilsoņu neapzinās savas tiesības un ka procedūras dažkārt ir pārāk sarežģītas.

Tāpēc, lai nodrošinātu, ka pilsoņi spēj pilnībā īstenot savas vēlēšanu tiesības, Komisija sadarbosies ar valsts, reģionālām un vietējām iestādēm ar nolūku apzināt un atrisināt visas atlikušās grūtības, kas saistītas ar šo tiesību efektīvu piemērošanu. Priekšlikums 2013. gadu pasludināt par ,,Eiropas pilsoņu gadu” sniedz labu iespēju padarīt ES pilsoņu tiesības zināmākas.

,,Vai runa ir par koku stādīšanu, neatliekamās palīdzības dienestiem vai vietējo transportu – pašvaldību līmenī pieņemtie lēmumi skar ikvienu, kurš dzīvo konkrētajā teritorijā. Tāpēc ES pilsoņiem saskaņā ar ES Līgumiem ir vienas un tās pašas demokrātiskās tiesības balsot un kandidēt pašvaldību vēlēšanās visās 27 ES dalībvalstīs neatkarīgi no tā, kurā vietā Eiropas Savienībā viņi dzīvo”, teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga. ,,Mēs turpināsim sadarboties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka šīs tiesības tiek efektīvi īstenotas praksē, proti, tā, lai visi ES pilsoņi vēlēšanās var lemt par jautājumiem, kas viņus skar.

Šodien publicētajā ziņojumā par to ES noteikumu piemērošanu, kuri attiecas uz ES pilsoņu balsstiesībām pašvaldību vēlēšanās, ir konstatēts, ka, kaut arī dalībvalstis apmierinošā veidā ir transponējušas attiecīgo ES direktīvu, tomēr daži jautājumi vēl nav atrisināti. Cita starpā tās ir prasības ES pilsoņiem, kuras var atšķirties no savas valsts pilsoņiem piemērojamām prasībām, piemēram, prasība, ka personai jāuzturas valstī noteikts laikposms, lai varētu pieteikties balsošanai vēlēšanās.

Lai gan ir palielinājies to eiropiešu skaits, kuri dzīvo citviet Eiropas Savienībā, tomēr ziņojumā ir konstatēts, ka vidēji tikai 10 % no ES pilsoņiem ir izmantojuši savas balsstiesības. ES pilsoņiem būtu jābūt informētiem par savām vēlēšanu tiesībām un administratīvām procedūrām, kas viņiem jāizpilda. Komisija turpinās uzraudzīt pareizu Direktīvas 94/80/EK īstenošanu un palīdzēs dalībvalstīm pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pilsoņi pilnībā izmanto savas vēlēšanu tiesības. Komisija arī veicinās paraugpraksi, kuras mērķis ir mudināt citu dalībvalstu ES pilsoņus piedalīties institucionālajā un politiskajā dzīvē vietējā līmenī.

Vispārīga informācija

Pārvietošanās brīvība ir visaugstāk vērtētās tiesības, ko sniedz ES pilsonība (skatīt paziņojumu presei Nr. 14/2011). Patiešām – aizvien vairāk eiropiešu bauda šīs tiesības un dzīvo citā ES dalībvalstī. Saskaņā ar aplēsēm 11,9 miljoni pilsoņu 2009. gadā dzīvoja citā dalībvalstī; 2010. gadā šis skaitlis palielinājās līdz 12,3 miljoniem (STAT/11/105). Apmēram 8 miljoni no viņiem ir balsstiesīgā vecumā.

Pateicoties ES pilsonībai (kas neaizstāj valsts pilsonību, bet papildina to), visiem 27 ES dalībvalstu pilsoņiem ir arī tiesības balsot un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās tajā ES valstī, kurā viņi dzīvo.

2010. gada ziņojumā par ES pilsonību (skatīt IP/10/1390 un MEMO/10/525) ir izklāstītas 25 konkrētas darbības, lai likvidētu atlikušos šķēršļus, kas neļauj ES pilsoņiem īstenot savas tiesības brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā. Viena no šīm darbībām ir nostiprināt pilsoņu izpratni par viņu ES pilsoņu statusu, tiesībām un šo tiesību nozīmi viņu ikdienas dzīvē, ierosinot pasludināt 2013. gadu par Eiropas pilsoņu gadu un organizējot šajā gadā īpašus pasākumus, kas veltīti ES pilsonībai un ar pilsonību saistītiem ES politikas jautājumiem. Komisija 2013. gadā (Eiropas pilsoņu gadā) publicēs otro ziņojumu par ES pilsonību, kas kalpos par rīcības plānu, lai novērstu atlikušos šķēršļus, kas neļauj pilsoņiem pilnībā izmantot savas Savienības pilsoņu tiesības.

Papildu informācija

ES pilsonība:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar