Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisijos ataskaitoje teigiama, kad ES piliečiams, norintiems pasinaudoti teise rinkti ir būti renkamiems vietos savivaldos rinkimuose, vis dar kyla sunkumų

Briuselis, 2012 m. kovo 9 d. Vis daugiau Europos piliečių naudojasi teise gyventi ir dirbti kitose Europos Sąjungos šalyse; šiuo metu apie 8 mln. balsavimo amžiaus sulaukusių piliečių gyvena kitoje nei savo gimtojoje ES šalyje. Būdami ES piliečiai jie turi teisę rinkti ar būti renkami ES šalies, kurioje gyvena, vietos savivaldos rinkimuose. Tačiau, kaip nurodoma šiandien Europos Komisijos skelbiamoje ataskaitoje, kol kas šia teise naudojasi tik apie 10 % piliečių. Ataskaitoje daroma išvada, kad dauguma šalių tinkamai įgyvendino šios srities ES taisykles (Direktyva 94/80/EB), tačiau dar kyla sunkumų. Be to, kai kurie piliečiai gali nežinoti savo teisių, o procedūros kartais gali pasirodyti pernelyg sudėtingos.

Kad užtikrintų visapusišką piliečių naudojimąsi rinkimų teisėmis, Komisija glaudžiai bendradarbiaus su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos institucijomis, siekdama nustatyti ir pašalinti sunkumus, kurie vis dar trukdo veiksmingai naudotis šia teise. Pasiūlymas 2013-uosius metus paskelbti Europos piliečių metais – gera proga plačiau supažindinti visuomenę su ES piliečių teisėmis.

„Jei kalbama apie medžių sodinimą, pagalbos paslaugas ar vietos transportą, savivaldybių lygiu priimami sprendimai svarbūs kiekvienam ten gyvenančiam asmeniui. Būtent todėl ES sutartyse ES piliečiams, nepriklausomai nuo to, kurioje ES valstybėje jie gyvena, numatytos visose 27-iose valstybėse narėse vienodos demokratinės teisės rinkti ir būti renkamiems vietos savivaldos rinkimuose, – teigė už teisingumą ir pilietybę atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Mes toliau bendradarbiausime su valstybėmis narėmis, kad užtikrintume veiksmingą naudojimąsi šiomis teisėmis ir kad visi ES piliečiai galėtų pareikšti savo nuomonę jiems rūpimais klausimais.

Šiandien skelbiamoje ataskaitoje dėl ES taisyklių, susijusių su ES piliečių teisėmis rinkti ir būti renkamiems vietos savivaldos rinkimuose, taikymo nurodoma, kad valstybės narės patenkinamai perkėlė į nacionalinę teisę atitinkamą ES direktyvą, tačiau dar liko neįspręstų klausimų. Pavyzdys – ES piliečiams taikomi kitokie reikalavimai nei šalies piliečiams, kaip antai, reikalavimas būti išgyvenus šalyje tam tikrą laikotarpį, kad galėtų iškelti savo kandidatūrą rinkimuose.

Nors daugybė europiečių gyvena ne savo gimtosiose ES valstybėse, ataskaitoje nurodoma, kad vidutiniškai tik 10 % ES piliečių naudojasi balsavimo teise. ES piliečiai turi būti informuoti apie savo teises rinkti ar būti renkamiems ir apie administracines procedūras, kurias reikia atlikti norint naudotis šiomis teisėmis. Komisija toliau prižiūrės, kad direktyva būtų tinkamai įgyvendinama, ir padės valstybėms narėms priimti visas reikalingas priemones siekiant užtikrinti, kad visapusiškas naudojimasis rinkimų teisėmis būtų naudingas piliečiams. Be to, Komisija propaguos geriausią patirtį ir skatins gyvenamosios vietos valstybės narės pilietybės neturinčius ES piliečius dalyvauti vietos institucijų ir politiniame gyvenime.

Pagrindiniai faktai

Judėjimo laisvė yra viena labiausiai branginamų ES piliečių laisvių (žr. pranešimą spaudai Nr. 14/2011). Iš tiesų vis daugiau europiečių naudojasi šia teise ir gyvena kitose ES valstybėse narėse: 2009 m. apie 11,9 mln. ES piliečių gyveno ne savo gimtosiose ES šalyse. 2010 m. šis skaičius padidėjo iki 12,3 mln. (STAT/11/105). Apie 8 mln. iš jų yra sulaukę balsavimo amžiaus.

Turėdami ES pilietybę, kuri papildo nacionalinę pilietybę, bet jos nepakeičia, visi 27-ių ES valstybių narių piliečiai taip pat turi teisę rinkti ir būti renkami vietos savivaldos rinkimuose toje ES šalyje, kurioje gyvena.

2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390 ir MEMO/10/525) nurodyti 25 konkretūs veiksmai, kaip pašalinti sunkumus, kylančius ES piliečiams naudojantis laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise. Vienas jų – geresnis piliečių informavimas apie jų, kaip ES piliečių, statusą, teises ir jų reikšmę kasdieniame gyvenime siūlant 2013-uosius metus paskelbti Europos piliečių metais ir tais metais rengti tikslinius renginius ES pilietybės ir su piliečiais susijusių ES politikos sričių temomis. 2013 m. Komisija paskelbs antrąją ES pilietybės ataskaitą, kurioje bus numatytas veiksmų planas, kaip pašalinti likusius sunkumus, dėl kurių ES piliečiai negali visapusiškai naudotis savo teisėmis.

Daugiau informacijos

ES pilietybė

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_lt.htm

ES Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už teisingumą atsakingos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82


Side Bar