Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n kansalaisilla edelleen ongelmia äänestysoikeuden käytössä paikallisvaaleissa

Bryssel 9. maaliskuuta 2012 – Yhä useammat EU:n kansalaiset käyttävät oikeuttaan asua ja työskennellä missä tahansa unionin alueella. Tämän seurauksena jäsenvaltioissa asuu noin 8 miljoonaa äänestysikäistä EU:n kansalaista, jotka eivät ole asuinjäsenvaltionsa kansalaisia. Heillä on oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi asuinmaansa paikallisvaaleissa. Euroopan komission tänään julkaiseman kertomuksen mukaan kuitenkin vain noin 10 prosenttia heistä käyttää tätä oikeutta. Kertomuksessa todetaan, että vaikka useimmat jäsenvaltiot ovat panneet asiaa koskevat EU:n säännöt (direktiivi 94/80/EY) täytäntöön tyydyttävästi, joitakin esteitä on edelleen olemassa. On myös mahdollista, että osa kansalaisista ei tunne oikeuksiaan, minkä lisäksi vaaleihin liittyvät menettelyt ovat joskus työläitä.

Komissio aikoo tehdä viranomaisten kanssa yhteistyötä maa-, alue- ja paikallistasolla sen varmistamiseksi, että kansalaiset voivat käyttää vaalioikeuksiaan täysimääräisesti. Yhteistyöllä pyritään kartoittamaan jäljellä olevat ongelmat ja ratkaisemaan ne. Ehdotus vuoden 2013 nimeämisestä Euroopan kansalaisten teemavuodeksi tarjoaa oivallisen tilaisuuden tehdä EU:n kansalaisille kuuluvia oikeuksia tunnetuksi.

Kuntatasolla tehdyt päätökset vaikuttavat kaikkien kunnan asukkaiden elämään, olipa sitten kyse puiden istuttamisesta, hätäpalveluista tai paikallisliikenteestä. Siksi kaikilla EU:n kansalaisilla on perussopimuksiin kirjattu oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi paikallisvaaleissa riippumatta siitä, missä 27 jäsenvaltiosta he asuvat”, totesi oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komissaari, varapuheenjohtaja Viviane Reding. Komissio tekee jäsenvaltioiden kanssa jatkossakin yhteistyötä sen varmistamiseksi, että nämä oikeudet toteutuvat käytännössä, jotta kaikki EU:n kansalaiset voivat vaikuttaa heitä koskettaviin asioihin.

Äänestysoikeutta paikallisvaaleissa koskevan direktiivin soveltamisesta tänään julkaistussa kertomuksessa todetaan, että vaikka jäsenvaltiot ovat saattaneet direktiivin tyydyttävällä tavalla osaksi kansallista lainsäädäntöään, joitakin ongelmia esiintyy edelleen. Sellainen on esimerkiksi muiden jäsenvaltioiden kansalaisille asetettu vaatimus, jonka mukaan heidän on pitänyt asua maassa tietyn vähimmäisajan voidakseen esittää pyynnön tulla merkityksi vaaliluetteloon.

Vaikka muualla kuin kotijäsenvaltiossaan asuvien EU:n kansalaisten määrä on noussut, keskimäärin vain 10 prosenttia heistä on käyttänyt äänioikeuttaan.

EU:n kansalaisille on kerrottava heidän vaalioikeuksistaan ja niiden käytön edellyttämistä hallinnollisista menettelyistä. Komissio valvoo jatkossakin direktiivin täytäntöönpanon asianmukaisuutta ja auttaa jäsenvaltioita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti. Lisäksi komissio aikoo edistää parhaita toimintatapoja, joilla muiden jäsenvaltioiden kansalaisia kannustetaan osallistumaan asuinjäsenvaltionsa instituutioiden toimintaan ja politiikkaan paikallistasolla.

Tausta

Liikkumisvapaus on EU:n kansalaisille kuuluvista oikeuksista arvostetuin (ks. lehdistötiedote nro 14/2011). Yhä useammat eurooppalaiset myös käyttävät sitä: vuonna 2009 arviolta 11,9 miljoonaa EU:n kansalaista asui muussa kuin kotijäsenvaltiossaan ja vuonna 2010 luku oli noussut 12,3 miljoonaan (STAT/11/105). Heistä noin 8 miljoonaa on äänestysikäisiä.

EU:n kansalaisuus ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta vaan täydentää sitä. Sen ansiosta kaikilla 27 jäsenvaltion kansalaisilla on oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi asuinjäsenvaltionsa paikallis- ja europarlamenttivaaleissa.

Katsauksessa EU:n kansalaisuuteen vuonna 2010 (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitettiin 25 käytännön toimenpidettä vapaan liikkuvuuden tiellä vielä olevien esteiden poistamiseksi. Niistä yhden tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja siitä, mitä EU:n kansalaisuus käytännössä tarkoittaa. Tätä varten ehdotetaan, että vuosi 2013 nimetään Euroopan kansalaisten teemavuodeksi ja sen kuluessa järjestetään tapahtumia EU:n kansalaisuudesta ja siihen liittyvistä politiikoista. Teemavuoden aikana komissio julkaisee toisen katsauksen EU:n kansalaisuuteen. Katsaus on käytännössä toimintasuunnitelma niiden esteiden poistamiseksi, jotka vielä estävät kansalaisia käyttämästä EU:n kansalaisina heille kuuluvia oikeuksia täysimääräisesti.

Lisätietoja

EU:n kansalaisuus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_fi.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32-2) 296 24 06

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82


Side Bar