Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjoni aruandest selgub, et ELi kodanikel on ikka veel keeruline kasutada oma hääleõigust kohalikul tasandil

Brüssel, 9. märts 2012. Üha enam ELi kodanikke kasutab õigust valida elu- ja töökohaks mis tahes Euroopa Liitu kuuluv riik. Seetõttu elab umbes 8 miljonit valimisealist inimest väljaspool oma liikmesriiki. ELi kodanikel on õigus hääletada ja kandideerida kohalikel valimistel selles liikmesriigis, kus nad elavad. Nagu selgub täna Euroopa Komisjoni poolt avaldatud aruandest, kasutab seda õigust ainult umbes 10% teises liikmesriigis elavates kodanikest. Aruandes leitakse, et kuigi enamik riike on ELi õigusaktid (direktiiv 94/80/EÜ) üle võtnud, on mõned takistused veel püsima jäänud. Lisaks sellele ei tarvitse kõik kodanikud oma õigusi tunda ja mõnikord on kehtestatud kord liiga keeruline.

Selleks et kodanikud saaksid täielikult kasutada oma valimisõigust, teeb komisjon koos riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutustega tööd selle nimel, et selgitada välja ja kõrvaldada seni püsivad probleemid, mis takistavad kodanikel nende õigusi kasutada. 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks kuulutamise ettepanek annab hea võimaluse ELi kodanikele nende õigusi paremini tutvustada.

Euroopa Komisjoni asepresident ning ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding ütles, et olgu tegemist puude istutamise, hädaabiteenuste või kohaliku transpordiga, omavalitsuse tasandil võetakse vastu otsuseid, mis mõjutavad meid kõiki. „Just seepärast on ELi aluslepingutega kõigile ELi kodanikele nende elukohast olenemata antud ühesugune demokraatlik õigus valida ja kandideerida kohalikel valimistel ükskõik millises ELi 27 liikmesriigist. Me teeme liikmesriikidega koostööd, et tagada kodanikele võimalus oma õigusi täielikult kasutada ning avaldada oma arvamust küsimustes, mis neid mõjutavad”, ütles volinik.

Täna avaldati aruanne selle kohta, kuidas täidetakse ELi õigusakti ELi kodanike hääleõiguse kasutamise kohta kohalikul tasandil. Aruandes leiti, et kuigi liikmesriigid on asjakohase direktiivi oma riigi õigusesse üle võtnud, on mõned probleemid veel püsima jäänud. Nii näiteks võivad mõne teise liikmesriigi kodanike suhtes kehtida teistsugused nõuded kui oma riigi kodanike suhtes, näiteks tingimus, et isik saab hääleõigust taotleda alles pärast seda, kui ta on riigis juba mõnda aega elanud.

Aruandest selgub, et kuigi muus riigis elavate kodanike arv suureneb, on neist keskmiselt ainult 10% kasutanud õigust osaleda valimistel. ELi kodanikke tuleks teavitada valimisõigusest ja selle kasutamise korrast. Komisjon jälgib direktiivi nõuetekohast rakendamist ja aitab liikmesriikidel võtta meetmeid, millega võimaldatakse kodanikel oma valimisõigust tegelikult kasutada. Komisjon kavatseb ka levitada head tava, et julgustada teiste liikmesriikide kodanikke osalema kohalikus poliitika- ja ühiskonnaelus.

Taustteave

Liikumisvabadus on Euroopa Liidu kodanike arvates olulisim kodakondsusega kaasnev õigus (vt pressiteade nr 14/2011). Üha enam eurooplasi kasutab õigust elada mõnes muus ELi liikmesriigis – 2009. aastal elas mõnes muus liikmesriigis 11,9 miljonit ELi kodanikku, aga 2010. aastal oli selliseid kodanikke juba 12,3 miljonit (STAT/11/105). Ligikaudu 8 miljonit neist on valimisealised.

ELi kodakondsus, mis ei asenda liikmesriigi kodakondsust, vaid lisandub sellele, annab kõigi 27 ELi liikmesriigi kodanikele hääle- ja kandideerimisõiguse kohalikel ja Euroopa Parlamendi valimistel selles liikmesriigis, kus nad elavad.

2010. aasta aruandes ELi kodakondsuse kohta (vt IP/10/1390 ja MEMO/10/525) esitati 25 konkreetset meedet, et kaotada viimasedki takistused, mis ei lase ELi kodanikel kasutada oma õigust Euroopa Liidus vabalt liikuda. Nii näiteks kuulutatakse 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks. Selle raames korraldatakse ELi kodakondsust ja sellega seotud poliitikat tutvustavaid üritusi, et teavitada kodanikke nende õigustest ja ELi kodakondsusest ning kummagi tähendusest nende igapäevaelus. 2013. aastal – Euroopa kodanike aastal – avaldab komisjon teise aruande ELi kodakondsuse kohta. See kujutab endast tegevuskava, millega kõrvaldatakse veel püsivad takistused, mis ei lase kodanikel liidu kodakondsusest tulenevaid õigusi täielikult kasutada.

Lisateave

ELi kodakondsus:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_et.htm.

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar