Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή επιτροπη – Δελτίο τυπου

Οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν ακόμη εμπόδια στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου τους στις τοπικές εκλογές, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2012 – Όλο και περισσότεροι πολίτες της ΕΕ ασκούν το δικαίωμά τους να ζουν και να εργάζονται οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 8 εκατομμύρια σε ηλικία ψήφου οι οποίοι ζουν σήμερα σε άλλη χώρα από τη δική τους στην ΕΕ. Ως πολίτες της ΕΕ, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις τοπικές εκλογές στη χώρα της ΕΕ στην οποία είναι εγκατεστημένοι. Εντούτοις, μόνο το 10% περίπου επωφελείται προς το παρόν από αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αυτή διαπιστώνει ότι, ενώ οι περισσότερες χώρες έχουν εφαρμόσει ικανοποιητικά τους σχετικούς κανόνες της ΕΕ (Οδηγία 94/80/EΚ), υπάρχουν ακόμη ορισμένα εμπόδια. Εξάλλου, ορισμένοι πολίτες μπορεί να αγνοούν τα δικαιώματά τους, ενώ οι διαδικασίες αποδεικνύονται ενίοτε υπερβολικά περίπλοκες.

Για να διασφαλίσει ότι οι πολίτες είναι σε θέση να ασκούν πλήρως τα εκλογικά τους δικαιώματα, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για να εντοπίσει και να επιλύσει τυχόν προβλήματα που υφίστανται ακόμη για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτού του δικαιώματος. Η πρόταση να οριστεί το 2013 ως Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να γίνουν περισσότερο γνωστά τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.

«Όταν πρόκειται για δενδροφύτευση, παροχή πρώτων βοηθειών ή τοπικές μεταφορές, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο δημοτικής αρχής επηρεάζουν όλους όσους ζουν σε ένα τόπο. Για τον λόγο αυτό, δυνάμει των Συνθηκών, οι πολίτες της ΕΕ έχουν τα ίδια δημοκρατικά δικαιώματα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα κράτη μέλη οπουδήποτε ζουν στην ΕΕ», δήλωσε η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας της ΕΕ. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από κοινού με τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα αυτά ασκούνται πράγματι στην πράξη, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες της ΕΕ να μπορούν εκφράζουν τη γνώμη τους σχετικά με τα ζητήματα που τους αφορούν.»

Η σημερινή έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές για τους πολίτες της ΕΕ διαπιστώνει ότι, ενώ τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει ικανοποιητικά τη σχετική οδηγία της ΕΕ, υπάρχουν ακόμη ορισμένα προβλήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ιδίως, οι απαιτήσεις για τους πολίτες της ΕΕ που ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που εφαρμόζονται στους ημεδαπούς, όπως η προϋπόθεση να διαμένουν στη χώρα για ορισμένη χρονική περίοδο ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να ψηφίσουν.

Ενώ όμως οι αριθμοί των Ευρωπαίων που διαμένουν σε άλλη χώρα από τη δική τους στην ΕΕ έχουν αυξηθεί, η έκθεση διαπιστώνει ότι μόνον το 10% των πολιτών της ΕΕ έχει ασκήσει το δικαίωμα ψήφου.

Οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με τα εκλογικά τους δικαιώματα και τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για την άσκησή τους. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της οδηγίας και θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες επωφελούνται από την πλήρη άσκηση των εκλογικών τους δικαιωμάτων. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης βέλτιστες πρακτικές για την ενθάρρυνση των αλλοδαπών πολιτών της ΕΕ να συμμετέχουν στη θεσμική και πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο.

Ιστορικό

Η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί το πλέον πολύτιμο δικαίωμα που παρέχεται από την ιθαγένεια της ΕΕ (βλ. δελτίο τύπου αριθ. 14/2011). Πράγματι, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι επωφελούνται από αυτό το δικαίωμα και ζουν σε ένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ: το 2009, εκτιμάται ότι 11,9 εκατομμύρια πολίτες διέμεναν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό τους· το 2010, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 12,3 εκατομμύρια (STAT/11/105). Περίπου 8 εκατομμύρια από αυτούς τους πολίτες βρίσκονται σε ηλικία ψήφου.

Χάρη στην ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία δεν αντικαθιστά την εθνική ιθαγένεια αλλά την συμπληρώνει – όλοι οι υπήκοοι των 27 κρατών μελών της ΕΕ έχουν και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές στη χώρα της ΕΕ όπου είναι εγκατεστημένοι.

Η Έκθεση του 2010 σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ (βλ. IP/10/1390 και MEMO/10/525) καθόρισε σε γενικές γραμμές 25 συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για να αρθούν τα εμπόδια που υφίστανται ακόμη για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών στην ΕΕ. Μια από αυτές συνίσταται στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με το καθεστώς της ιθαγένειας της ΕΕ, τα δικαιώματά τους και το τί αυτά σημαίνουν στην καθημερινή τους ζωή, με την πρόταση να οριστεί το 2013 ως το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών και με τη διοργάνωση, κατά τη διάρκεια του έτους, στοχοθετημένων εκδηλώσεων για την ιθαγένεια της ΕΕ και τις συνδεόμενες με αυτήν πολιτικές. Κατά το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών, το 2013, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια δεύτερη έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία θα αποτελέσει σχέδιο δράσης για την επίλυση των προβλημάτων που υφίστανται ακόμη και εμποδίζουν τους πολίτες να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους ως πολίτες της Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιθαγένεια της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm

Αρχική σελίδα της Αντιπροέδρου Viviane Reding, Επιτρόπου Δικαιοσύνης της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar