Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Ifølge en rapport fra Kommissionen støder EU-borgerne stadig på hindringer, når de skal udøve deres stemmeret til lokalvalg

Bruxelles, den 9.marts 2012 – Flere og flere EU-borgere udøver deres ret til at bo og arbejde hvor som helst i Den Europæiske Union, og omkring 8 millioner borgere i den stemmeberettigede alder har i dag bopæl i en anden medlemsstat end deres hjemland. Som EU-borgere har de ret til at stemme eller stille op til lokalvalg i det EU-land, de bor i. Men ifølge en ny rapport, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag, udnytter kun omkring 10 % i dag denne ret. Rapporten slår fast, at selv om de fleste lande har gennemført de relevante EU-regler (direktiv 94/80/EF) på tilfredsstillende vis, er der fortsat visse hindringer. Endvidere er ikke alle borgere klar over deres rettigheder, og procedurerne kan nu og da virke besværlige.

For at sikre, at borgerne fuldt ud kan udøve deres stemmeret, vil Kommissionen derfor sammen med de nationale, regionale og lokale myndigheder arbejde på at identificere og løse eventuelle tilbageværende vanskeligheder med at udøve denne ret i praksis. Forslaget om et Borgernes Europaår 2013 giver gode muligheder for at udbrede kendskabet til EU-borgernes rettigheder.

"Uanset om det handler om træbeplantning, alarmtjenester eller lokal transport vil beslutninger, der træffes på lokalt plan, påvirke alle, der bor i lokalområdet. Derfor har EU-borgerne i henhold til EU-traktaterne de samme demokratiske rettigheder til at stemme og stille op til lokalvalg i alle 27 EU-medlemsstater, uanset hvor i EU de bor", sagde Viviane Reding, næstformand for Europa-Kommissionen og EU's kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. "Vi vil fortsat samarbejde med medlemsstaterne for at sikre, at disse rettigheder er effektive i praksis, således at alle EU-borgere får noget at skulle have sagt i de spørgsmål, der berører dem."

Rapporten i dag om anvendelsen af EU's regler for EU-borgeres stemmeret til lokalvalg slår fast, at selv om medlemsstaterne har gennemført det relevante EU-direktiv på tilfredsstillende vis, er der fortsat visse udestående spørgsmål. Der kan f.eks. gælde andre krav for EU-borgere end for nationale statsborgere, f.eks. krav om at have haft bopæl i landet i en vis periode for at kunne søge om stemmeret.

Selv om stadig flere europæere bor i et andet EU-land end deres hjemland, viser rapporten, at kun ca. 10 % af EU-borgerne har udøvet deres ret til at stemme.

EU-borgere skal oplyses om deres stemmerettigheder og de administrative procedurer, der gælder for at udøve disse rettigheder. Kommissionen vil fortsat sikre en korrekt gennemførelse af direktivet og hjælpe medlemsstaterne med at sikre, at borgerne fuldt ud kan udøve deres stemmerettigheder. Kommissionen vil også fremme bedste praksis ved at opfordre EU-borgere til at deltage i det institutionelle og politiske liv på lokalt niveau.

Baggrund

Fri bevægelighed er den mest værdsatte rettighed i forbindelse med EU-borgerskabet (se pressemeddelelse nr. 14/2011). Der er da også flere og flere europæere, der benytter sig af denne ret og bosætter sig i en anden EU-medlemsstat. Det skønnes, at 11,9 millioner EU-borgere i 2009 boede i en anden medlemsstat end deres egen; i 2010 var dette tal vokset til 12,3 millioner (STAT/11/105). Ca. 8 millioner er i den stemmeberettigede alder.

Takket være EU-borgerskabet – som ikke erstatter det nationale statsborgerskab, men supplerer det – har alle statsborgere i de 27 EU-medlemsstater også ret til at stemme og stille op til lokalvalg til valg til Europa-Parlamentet i det EU-land, de bor i.

Rapporten om EU-borgerskab 2010 (se IP/10/1390 og MEMO/10/525) nævnte 25 konkrete foranstaltninger for at fjerne de tilbageværende hindringer for EU-borgeres udøvelse af deres ret til fri bevægelighed i EU. En af disse er at øge borgernes bevidsthed om, at de er EU-borgere, om deres rettigheder og om, hvad disse betyder for deres dagligdag, ved at udnævne 2013 til Borgernes Europaår og gennemføre målrettede arrangementer til oplysning om EU-borgerskab og EU-tiltag for EU-borgere i løbet af året. I løbet af Borgernes Europaår 2013 vil Kommissionen offentliggøre en ny rapport om EU-borgerskab, der skal tjene som handlingsplan til at fjerne de sidste hindringer for, at borgerne fuldt ud kan udnytte deres rettigheder som EU-borgere.

Yderligere oplysninger

EU-borgerskab:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm

Website for Viviane Reding, næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar