Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Občané EU podle zprávy Komise stále čelí překážkám pro výkon práva volit a být volen v místních volbách

Brusel 9. března 2012 – Stále více občanů EU uplatňuje právo žít a pracovat kdekoli v Evropské unii a zhruba 8 milionů osob, které dosáhly věku pro právo volit, má v současnosti bydliště v jiné zemi EU než v zemi původu. Jako občané EU mají tyto osoby právo volit a být voleny v místních volbách ve státě EU, v němž žijí. Podle nové zprávy zveřejněné dnes Evropskou komisí tohoto práva však nyní využívá jen kolem 10 % z nich. Zpráva uvádí, že ačkoli většina zemí provedla příslušná pravidla EU (směrnice 94/80/ES) uspokojivým způsobem, existují stále určité překážky. Někteří občané kromě toho nemusí znát svá práva a nezbytné postupy se občas mohou ukázat jako příliš těžkopádné.

Aby zajistila, že budou občané moci plně vykonávat svá volební práva, bude se Komise ve spolupráci s celostátními, regionálními a místními orgány snažit určit a vyřešit všechny problémy, jež nadále brání účinnému uplatňování těchto práv. Dobrou příležitost pro to, aby se občané EU lépe seznámili se svými právy, skýtá návrh, aby se rok 2013 stal Evropským rokem občanů.

„Ať už se jedná o sázení stromů, tísňové služby či místní dopravu, týkají se rozhodnutí přijímaná na obecní úrovni každého, kdo v dané oblasti žije. Občané EU mají proto podle smluv o EU stejná demokratická práva volit a být voleni v místních volbách v kterémkoli ze 27 členských států EU, v němž mají bydliště,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Společně s členskými státy budeme dále usilovat o zajištění toho, aby tato práva byla v praxi účinná, a všichni občané EU tak mohli ve volbách vyjádřit svůj názor na otázky, jež se jich týkají.“

Dnes zveřejněná zpráva o uplatňování pravidel EU s ohledem na právo občanů EU volit a být volen v místních volbách konstatuje, že ačkoli členské státy uspokojivým způsobem provedly příslušnou směrnici EU, některé problémy přetrvávají. Patří mezi ně požadavky na občany EU, které se mohou lišit od požadavků uplatňovaných pro vlastní státní příslušníky, např. povinnost mít v zemi bydliště po určitou dobu, chce-li se občan účastnit voleb.

Počet Evropanů žijících jinde v EU než ve své vlastní zemi vzrostl, ale práva volit dosud podle zprávy využilo v průměru jen 10 % občanů EU. Občany EU je třeba o jejich volebních právech a administrativních postupech nutných pro jejich výkon informovat. Komise bude nadále sledovat správné provádění směrnice a členským státům bude nápomocna při přijímání všech nezbytných opatření k tomu, aby občané plně využívali svých volebních práv. Komise bude rovněž podporovat osvědčené postupy s cílem povzbudit občany EU, kteří mají státní příslušnost jiného členského státu, k účasti na institucionálním a politickém životě na místní úrovni.

Souvislosti

Svoboda pohybu je nejvýznamnějším právem spadajícím do občanství EU (viz tisková zpráva č. 14/2011). Tohoto práva skutečně využívá a bydliště v jiném členském státě EU má stále více Evropanů: podle odhadů žilo v roce 2009 mimo členský stát svého původu 11,9 milionu občanů a v roce 2010 tento počet vzrostl na 12,3 milionu (STAT/11/105). Zhruba 8 milionů těchto osob dosáhlo věku pro právo volit.

Díky občanství EU – jež nijak nenahrazuje státní příslušnost, ale doplňuje ji – mají všichni státní příslušníci 27 členských států EU rovněž právo volit a být voleni v místních a evropských volbách v té zemi EU, v níž mají bydliště.

Zpráva o občanství EU za rok 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) navrhuje 25 konkrétních opatření k odstranění přetrvávajících překážek pro výkon práva evropských občanů na volný pohyb v EU. Jedním z nich je zlepšit informovanost občanů EU o tomto jejich statusu a právech i jejich významu v běžném životě a za tímto účelem navrhnout, aby byl rok 2013 vyhlášen Evropským rokem občanů, v němž budou pořádány cílené akce s tematikou občanství EU a politik EU, jež s občanským životem souvisejí. Během Evropského roku občanů 2013 Komise zveřejní druhou zprávu o občanství EU, která bude sloužit jako akční plán pro odstranění zbývajících překážek bránících občanům v plném uplatňování práv, jež spadají do občanství EU.

Další informace:

Občanství EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_cs.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 22962406)

Mina Andreeva (+32 22991382)


Side Bar