Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Според доклад на Комисията гражданите на ЕС продължават да се сблъскват с пречки при упражняването на правото си да гласуват на местни избори

Брюксел, 9 март 2012 г. — Все повече граждани на ЕС упражняват правото си да живеят и работят някъде в Европейския съюз, като около 8 милиона души на възраст, на която имат право да гласуват, понастоящем живеят в държава от ЕС, различна от тяхната собствена. Като граждани на ЕС те имат право да гласуват или да се кандидатират в местните избори в държавата от ЕС, в която живеят. При все това обаче според нов доклад, публикуван днес от Европейската комисия, понастоящем само около 10 % от тях се възползват от това право. В доклада се констатира, че въпреки че повечето държави са приложили задоволително съответните разпоредби на ЕС (Директива 94/80/ЕО), продължават да съществуват някои пречки. Освен това някои граждани може да не са запознати с правата си, а процедурите понякога могат да са прекалено тежки.

За да гарантира, че гражданите могат да упражняват в пълна степен избирателните си права, Комисията ще работи с националните, регионалните и местните органи, за да открие и премахне всички оставащи пречки пред реалното упражняване на тези правa. Предложението за „Европейска година на гражданите — 2013“ предоставя чудесна възможност за популяризиране на правата на гражданите на ЕС.

Независимо дали става въпрос за засаждане на дръвчета, служби за спешна помощ или местен транспорт, решенията, които се вземат на общинско равнище, засягат всеки живущ в дадена местна общност. Ето защо, по силата на Договорите на ЕС, гражданите на ЕС разполагат с еднакви демократични права да гласуват и да се кандидатират в местни избори в 27-те държави — членки на ЕС, независимо от това къде живеят в ЕС,“ заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. „Ще продължим да работим с държавите членки за осигуряване на ефективността на тези права на практика, за да могат всички граждани на ЕС да изразят мнението си по въпросите, които ги засягат.

В днешния доклад относно прилагането на правилата на ЕС във връзка с правото на европейските граждани да гласуват на местни избори се констатира, че въпреки че държавите членки са транспонирали съответната директива на ЕС задоволително, продължават да съществуват неразрешени въпроси. Сред тях са изискванията за гражданите на ЕС, които се различават от изискванията, прилагани за собствените граждани на съответната държава, като например необходимостта лицето да е пребивавало определено време в държавата, за да може в рамките на определен срок да изрази желание да гласува.

При все това, въпреки че броят на европейците, които живеят в друга държава от ЕС, е нараснал, според доклада средно само 10 % от тях са упражнили правото си на глас. Гражданите на ЕС следва да бъдат запознати с избирателните си права и с административните процедури, свързани с упражняването им. Комисията ще продължи да следи за правилното прилагане на директивата и ще помогне на държавите членки да приемат всички необходими мерки за обезпечаване на възможността гражданите да се възползват от упражняването на избирателните си права в пълна степен. Освен това Комисията ще подкрепя най-добрите практики за насърчаване на участието на европейските граждани, които не са граждани на съответната държава членка, в институционалния и политическия живот на местно равнище.

Контекст

Свободата на движение е най-таченото право, произтичащо от гражданството на ЕС (вж. съобщение за медиите № 14/2011). Действително все повече европейци се възползват от това право и живеят в друга държава — членка на ЕС: през 2009 г. около 11,9 милиона граждани са живели в държава членка, различна от тяхната собствена; през 2010 г. тази цифра нарасна на 12,3 милиона (STAT/11/105). Около 8 милиона от тях са на възраст, на която имат право да гласуват.

Благодарение на европейското гражданство, което не заменя националното гражданство, а го допълва, всички граждани на 27-те държави — членки на ЕС, също имат право да гласуват и да се кандидатират в местни и европейски избори в държавата от ЕС, в която живеят.

В доклада за гражданството на ЕС от 2010 г. (вж. IP/10/1390 и MEMO/10/525) са очертани 25 конкретни действия за премахване на оставащите пречки, с които европейските граждани се сблъскват при упражняване на правото си на свободно движение в ЕС. Едно от тях има за цел да се увеличи осведомеността на гражданите по отношение на статута и правата им на европейски граждани и по отношение на значението на това гражданство в ежедневието им, като се предложи 2013 г. да стане Европейска година на гражданите и като в нейните рамки се организират специални прояви на тема гражданство на ЕС и политики, свързани с гражданите. През 2013 г. като Европейска година на гражданите Комисията ще публикува втори доклад за гражданството на ЕС, който ще послужи за план за действие за премахване на оставащите пречки, които не позволяват на гражданите да се възползват в пълна степен от своите права като граждани на Съюза.

За повече информация:

Гражданство на ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_bg.htm

Интернет страница на заместник-председателя на Европейската комисия Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

За контакт:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)


Side Bar