Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen agerar för att öka säkerheten och effektiviteten vad gäller värdepappersavveckling i Europa

Bryssel den 7 mars 2012 – Som en del av sina pågående ansträngningar för att skapa ett sundare finanssystem har EU-kommissionen idag föreslagit att det ska inrättas ett gemensamt europeiskt regelverk för de institutioner som ansvarar för värdepappersavveckling, kallade värdepapperscentraler. Genom förslaget blir värdepappersavvecklingen i Europa säkrare och effektivare. Förslaget syftar också till att korta ner den tid det tar för värdepappersavveckling – och att minimera antalet misslyckade avvecklingar.

Jag är fast besluten att se till att alla finansmarknader är väl reglerade och övervakade. Avvecklingen är en viktig del för värdepappersmarknaderna och finansieringen av vår ekonomi, och därför måste dess säkerhet och effektivitet säkerställas. Resultaten är entydiga: i Europeiska unionen avvecklades transaktioner till ett värde av över en kvadriljon (1 000 biljoner) euro av värdepapperscentraler under de senaste två åren. Genom dagens förslag kommer det att, i linje med våra internationella partners, införas gemensamma standarder i hela unionen för värdepappersavveckling och värdepapperscentraler för att säkerställa en faktisk inre marknad för tjänster som tillhandahålls av nationella värdepapperscentraler, säger Michel Barnier, kommissionären med ansvar för inre marknaden och tjänster.

Förslaget innehåller följande viktiga delar:

  • Avvecklingsperioden kommer att harmoniseras och fastställas till högst två dagar efter handelsdagen för värdepappersbörser eller andra reglerade marknader (för närvarande krävs två till tre dagar för de flesta värdepapperstransaktioner i Europa).

  • Marknadsdeltagare som inte levererar sina värdepapper den överenskomna avvecklingsdagen kommer att bötfällas, och kommer att tvingas köpa dessa värdepapper på marknaden och överlämna dem till sina motparter.

  • Emittenter och investerare ska bli skyldiga att föra ett elektroniskt register för i princip alla värdepapper, och de måste registrera dem i värdepapperscentraler om de handlas på fondbörser eller andra reglerade marknader.

  • Värdepapperscentralerna måste följa en strikt uppförandekod för sin verksamhet och tillämpa tillsynsregler för att säkerställa sin livskraft och skyddet av sina användare. De måste dessutom godkännas och övervakas av sina nationella behöriga myndigheter.

  • De godkända värdepapperscentralerna kommer att beviljas ett pass” för att kunna leverera sina tjänster till andra medlemsstater.

  • Användarna kommer att kunna välja mellan alla 30 värdepapperscentraler i Europa.

  • Värdepapperscentralerna i EU kommer att ha tillgång till övriga värdepapperscentraler eller annan marknadsinfrastruktur såsom marknadsplatser eller centrala motparter, oavsett i vilket land de är baserade.

Förslaget överlämnas nu till Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna) för förhandling och antagande.

Bakgrund

Avvecklingen är en viktig process som säkerställer utbytet av värdepapper mot kontanter efter en värdepapperstransaktion (till exempel ett förvärv eller försäljning av värdepapper). Värdepapperscentralerna är systemviktiga institutioner för de finansiella marknaderna eftersom de sköter de infrastrukturer (så kallade system för överföring av värdepapper) som möjliggör avveckling av praktiskt taget alla värdepapperstransaktioner. Värdepapperscentralerna håller också reda på hur många värdepapper har utfärdats och av vem, och varje förändring i innehavet av sådana värdepapper. Slutligen spelar de en avgörande roll för finansieringen av ekonomin, eftersom nästan alla säkerheter som överlämnas av bankerna för att anskaffa kapital flyter genom värdepappersavvecklingssystem som drivs av värdepapperscentralerna.

Värdepapperscentralerna regleras fortfarande endast på nationell nivå och avveckling över gränserna är mindre säker (misslyckande för gränsöverskridande transaktioner kan utgöra tio procent på vissa marknader) och effektiv än inrikesavveckling: kostnaderna är upp till fyra gånger högre.

Den föreslagna förordningen kommer att fullborda det europeiska regelverket för värdepappersmarknader. De tre viktiga stegen för värdepapperstransaktioner är följande:

Handel – som regleras genom direktivet om marknader för finansiella instrument

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Clearing – som kommer att regleras genom förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir)

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Avveckling – denna tas upp i det nya förslaget

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Se även: MEMO/12/163

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar