Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija ukrepa, da bi povečala varnost in učinkovitost poravnave vrednostnih papirjev v Evropi

V Bruslju, 7. marca 2012 – Evropska komisija je danes v okviru svojih stalnih prizadevanj za oblikovanje boljšega finančnega sistema predlagala, da se ustanovi evropski skupni regulativni okvir za institucije, odgovorne za poravnavo vrednostnih papirjev, imenovane centralne depotne družbe (CSD – Central Securities Depositories). Predlog bo vnesel več varnosti in učinkovitosti v poravnavo vrednostnih papirjev v Evropi. Namen predloga je tudi skrajšati čas, potreben za poravnavo vrednostnih papirjev, in čim bolj preprečiti napake pri poravnavi.

Komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier je dejal: „Moj cilj je zagotoviti, da bi bili vsi finančni trgi ustrezno regulirani in nadzorovani. Poravnava je bistven proces za trge vrednostnih papirjev in financiranje našega gospodarstva, zato je treba zagotoviti njeno varnost in učinkovitost. Številke govorijo same zase. v Evropski uniji so bile v zadnjih dveh letih prek centralnih depotnih družb poravnane transakcije v vrednosti več kot bilijarda (1015) evrov. Današnji predlog bo uvedel, usklajeno z našimi mednarodnimi partnerji, skupne standarde po vsej Uniji za poravnavo vrednostnih papirjev in za centralne depotne družbe, tako da bo zagotovljen resnično enoten trg za storitve, ki jih zagotavljajo nacionalne centralne depotne družbe.“

Predlog vsebuje naslednje ključne elemente.

  • Obdobje poravnave bo usklajeno in bo znašalo največ dva dni po dnevu trgovanja za vrednostne papirje, s katerimi se trguje na delniških borzah ali drugih reguliranih trgih (zdaj znaša obdobje, potrebno za večino transakcij z vrednostnimi papirji v Evropi, dva do tri dni).

  • Udeleženci na trgu, ki svojih vrednostnih papirjev ne dostavijo na dogovorjeni datum poravnave, bodo kaznovani in bodo morali kupiti navedene vrednostne papirje na trgu in jih dostaviti zadevnim nasprotnim stranem.

  • Od izdajateljev in vlagateljev se bo zahtevalo, da vodijo elektronsko evidenco za skoraj vse vrednostne papirje in da jih knjižijo pri centralnih depotnih družbah, če se z njimi trguje na delniški borzah ali na drugih reguliranih trgih.

  • Centralne depotne družbe bodo morale izpolnjevati stroge zahteve glede organizacije, načina poslovanja in skrbnosti, da se zagotovi njihova uspešnost in zaščita uporabnikov. Poleg tega bodo morali biti odobreni in nadzorovani s strani njihovih pristojnih nacionalnih organov.

  • Odobrene centralne depotne družbe bodo dobile „potni list“, da bodo lahko zagotavljale svoje storitve v drugih državah članicah.

  • Uporabniki bodo lahko izbirali med vsemi 30 centralnimi depotnimi družbami v Evropi.

  • Centralne depotne družbe v EU bodo imele dostop do vseh ostalih centralnih depotnih družb ali drugih tržnih infrastruktur, na primer mest trgovanja ali osrednjih nasprotnih strani (CCPs – Central Counterparties), ne glede na to, v kateri državi imajo sedež.

Predlog se zdaj posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu (države članice), da se o njem pogajata in ga sprejmeta.

Ozadje

Poravnava je pomemben postopek, ki zagotavlja zamenjavo vrednostnih papirjev za gotovino, ki sledi transakciji z vrednostnimi papirji (na primer nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev). Centralne depotne družbe so za finančne trge sistemsko pomembne institucije, ker upravljajo infrastrukture (tako imenovane sisteme poravnave vrednostnih papirjev), ki omogočajo poravnavo skoraj vseh transakcij z vrednostnimi papirji. Centralne depotne družbe tudi vodijo evidenco o tem, koliko vrednostnih papirjev je bilo izdanih in kdo jih je izdal ter o vsaki spremembi v lastništvu takih vrednostnih papirjev. So pa tudi bistvenega pomena za financiranje gospodarstva, saj skoraj vse garancije (kolateralni instrumenti), ki jih izdajo banke za dviganje gotovine, gredo skozi sisteme poravnave vrednostnih papirjev, ki jih upravljajo centralne depotne družbe.

Vendar pa se centralne depotne družbe še vedno regulirajo le na nacionalni ravni, in čezmejna poravnava je manj varna (neuspešnost čezmejnih poravnav lahko na nekaterih trgih doseže 10 %) in učinkovita od domače poravnave: stroški so do štirikrat višji.

Predlagana uredba bo dokončala evropski regulativni okvir za trge vrednostnih papirjev. Obstajajo trije glavni koraki pri transakcijah z vrednostnimi papirji:

trgovanje – ureja ga Direktiva o trgih finančnih instrumentov (MiFID);

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

knjižni obračun (kliring) – ureja ga uredba o infrastrukturi evropskega trga (EMIR);

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

poravnava – obravnava jo ta predlog

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Gl. tudi: MEMO/12/163

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar