Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia podniká kroky na zvýšenie bezpečnosti a efektívnosti zúčtovania cenných papierov

Brusel, 7. marca 2012 – Európska komisia v rámci svojho stáleho úsilia vytvoriť pevnejší finančný systém navrhla dnes zriadiť európsky spoločný regulačný rámec pre inštitúcie zodpovedné za zúčtovanie cenných papierov nazvané centrálne depozitáre cenných papierov (CSD - Central Securities Depositories). Tento návrh bude znamenať väčšiu bezpečnosť a vyššiu efektívnosť zúčtovania obchodov s cennými papiermi v Európe. Snahou je takisto skrátiť čas potrebný na zúčtovanie cenných papierov a minimalizovať prípady nevykonaného zúčtovania.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Som odhodlaný zaistiť, aby všetky finančné trhy boli riadne regulované a aby sa nad nimi vykonával riadny dohľad. Zúčtovanie je z hľadiska trhov cenných papierov a financovania nášho hospodárstva rozhodujúcim procesom a preto sa musí zaistiť jeho bezpečnosť a efektívnosť. Čísla hovoria samy za seba: prostredníctvom centrálnych depozitárov cenných papierov sa v Európskej únii v minulých dvoch rokoch zúčtovali transakcie v hodnote viac než jednej biliardy eur. Dnešným návrhom sa po dohode s našimi medzinárodnými partnermi zavedú pre zúčtovanie cenných papierov spoločné štandardy v celej Únii a zriadia sa centrálne depozitáre cenných papierov s cieľom zaistiť skutočný jednotný trh pre služby poskytované vnútroštátnymi centrálnymi depozitármi cenných papierov.“

Návrh obsahuje tieto hlavné prvky:

  • Lehota na zúčtovanie sa zosúladí a stanoví sa na najviac dva dni po dni, keď sa uskutočnil obchod, v prípade cenných papierov obchodovaných na burzách alebo iných regulovaných trhoch (v súčasnosti sú na väčšinu transakcií s cennými papiermi v Európe potrebné dva až tri dni).

  • účastníci trhu, ktorí nedodajú svoje cenné papiere k dohodnutému dňu zúčtovania, budú podliehať sankciám a budú musieť odkúpiť tieto cenné papiere na trhu a dodať ich svojim zmluvným stranám.

  • Emitenti a investori budú povinní viesť elektronické záznamy v postate pre všetky cenné papiere a v prípade, že sú tieto papiere obchodované na burzách alebo iných regulovaných trhoch, zaevidovať ich v CSD.

  • CSD budú musieť spĺňať prísne organizačné požiadavky, požiadavky na vykonávanie obchodnej činnosti a požiadavky obozretnosti, aby bolo možné zaistiť ich životaschopnosť a ochranu ich používateľov. Takisto budú musieť byť schválené ich príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ktoré budú nad nimi vykonávať dohľad.

  • Schváleným centrálnym depozitárom cenných papierov sa udelí „pas“, ktorý im bude slúžiť ako doklad o oprávnení poskytovať svoje služby v ostatných členských štátoch.

  • Používatelia si budú môcť vybrať si spomedzi všetkých 30 centrálnych depozitárov cenných papierov v Európe.

  • Centrálne depozitáre cenných papierov v EÚ budú mať prístup ku akémukoľvek inému CSD alebo k ďalším trhovým infraštruktúram, ako sú obchodné miesta alebo centrálne protistrany, a to v ktorejkoľvek krajine, kde majú sídlo.

Návrh sa teraz predloží Európskemu parlamentu a Rade (t. j. členským štátom) na prerokovanie a schválenie.

Súvislosti

Zúčtovanie je dôležitý proces, ktorým sa zabezpečuje výmena cenných papierov za peňažné prostriedky po vykonaní transakcie s cennými papiermi (napríklad nadobudnutie alebo predaj cenných papierov). CSD sú zo systémové hľadiska dôležité inštitúcie pre finančné trhy, pretože prevádzkujú infraštruktúry (tzv. zúčtovacie systémy cenných papierov), ktoré umožňujú zúčtovanie v podstate všetkých transakcií s cennými papiermi. CSD takisto evidujú, koľko cenných papierov bolo emitovaných a kto ich emitoval, a každú zmenu v držbe týchto cenných papierov. Napokon zohrávajú kľúčovú úlohu pri financovaní hospodárstva, pretože takmer všetok kolaterál poskytnutý bankami na získavanie finančných prostriedkov prechádza zúčtovacími systémami cenných papierov prevádzkovanými centrálnymi depozitármi cenných papierov.

Centrálne depozitáre cenných papierov sú však stále regulované len na vnútroštátnej úrovni a cezhraničné zúčtovanie je menej bezpečné (zlyhanie cezhraničnej transakcie môže na niektorých trhoch dosiahnuť až 10 %) a menej efektívne než zúčtovanie vnútroštátne: náklady sú takmer štyrikrát vyššie.

Navrhovaným nariadením sa skompletizuje európsky regulačný rámec pre trhy s cennými papiermi. Pri transakciách s cennými papiermi existujú tri hlavné kroky:

Obchodovanie – je regulované smernicou o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID).

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Klíring – bude regulovaný ustanoveniami EMIR

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Zúčtovanie – týmto sa zaoberá tento návrh

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Pozri aj: MEMO/12/163

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar