Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja podejmuje działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności rozrachunku papierów wartościowych w Europie

Bruksela, dnia 7 marca 2012 r. – W ramach działań zmierzających do stworzenia stabilnego systemu finansowego Komisja Europejska zaproponowała dziś stworzenie wspólnych europejskich ram regulacyjnych dla instytucji odpowiedzialnych za rozrachunek papierów wartościowych, zwanych centralnymi depozytami papierów wartościowych (CDPW). Wniosek przyniesie zwiększenie bezpieczeństwa i poprawę skuteczności rozrachunku papierów wartościowych w Europie. Jego celem jest również skrócenie rozrachunku papierów wartościowych i zminimalizowanie liczby niedokonanych rozrachunków.

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: „Dołożę wszelkich starań, by zapewnić właściwe regulacje na rynkach finansowych i nadzór nad nimi. Rozrachunek jest kluczowym procesem dla rynków papierów wartościowych i dla finansowania naszej gospodarki; należy zatem zapewnić jego bezpieczeństwo i skuteczność. Liczby mówią same za siebie: w ciągu dwóch ostatnich lat w Unii Europejskiej CDPW przeprowadziły rozrachunek transakcji o wartości przekraczającej biliard euro. W celu zapewnienia prawdziwie jednolitego rynku usług świadczonych przez krajowe CDPW, przedstawiony dziś wniosek wprowadzi w całej Unii wspólne standardy rozrachunku papierów wartościowych, zgodne z tymi, które stosują nasi międzynarodowi partnerzy."

Wniosek obejmuje następujące główne elementy:

  • cykl rozrachunkowy zostanie zharmonizowany i ustalony na poziomie wynoszącym maksymalnie dwa dni po dniu sesyjnym w przypadku papierów wartościowych znajdujących się w obrocie giełdowym lub odbywającym się na innych rynkach regulowanych (obecnie dla większości transakcji papierami wartościowymi w Europie niezbędne są dwa do trzech dni).

  • Uczestnicy rynku, którzy nie przedstawili swoich papierów wartościowych w uzgodnionym terminie rozliczenia, będą podlegać karom i będą zobowiązani do zakupu papierów wartościowych na rynku oraz dostarczenia ich swoim kontrahentom.

  • Emitenci i inwestorzy zobowiązani będą do zachowania elektronicznego rejestru praktycznie wszelkiego rodzaju papierów wartościowych oraz do zgłaszania ich CDPW, jeżeli są one przedmiotem obrotu na giełdach lub innych rynkach regulowanych.

  • CDPW będą musiały działać zgodnie ze ścisłymi wymogami dotyczącymi ich organizacji, prowadzenia działalności gospodarczej i wymogów ostrożnościowych, tak by zagwarantować ich rentowność oraz ochronę ich użytkowników. Będą one również musiały uzyskać zezwolenie właściwych organów krajowych i podlegać ich nadzorowi.

  • Centralnym depozytom papierów wartościowych, które uzyskały zezwolenie, zostanie przyznany „paszport” umożliwiający świadczenie usług w innych państwach członkowskich.

  • Użytkownicy będą mogli wybierać spośród wszystkich 30 CDPW w Europie.

  • CDPW w UE, niezależnie od państwa, w którym mają siedzibę, będą miały dostęp do każdej innej CDPW lub do innych elementów infrastruktury rynku, takich jak systemy obrotu lub partnerzy centralni.

Wniosek zostanie obecnie przekazany do Parlamentu Europejskiego i Rady, gdzie prowadzone będą negocjacje w celu jego przyjęcia.

Informacje podstawowe

Rozrachunek jest ważnym procesem, który zapewnia wymianę papierów wartościowych na środki pieniężne w następstwie transakcji papierami wartościowymi (na przykład nabycia lub sprzedaży papierów wartościowych). CDPW to instytucje istotne dla rynków finansowych pod względem systemowym, ponieważ obsługują one infrastrukturę (tzw. systemy rozrachunku papierów wartościowych), która umożliwia rozliczanie praktycznie wszystkich transakcji na papierach wartościowych. Zadaniem CDPW jest także śledzenie, ile papierów wartościowych zostało wyemitowanych i przez kogo, oraz śledzenie zmian własności takich papierów wartościowych. Centralne depozyty papierów wartościowych odgrywają ponadto kluczową rolę w finansowaniu gospodarki, ponieważ prawie wszystkie zabezpieczenia stosowane przez banki przy pozyskiwaniu funduszy przepływają przez systemy rozrachunku papierów wartościowych obsługiwane przez CDPW.

CDPW są jednak nadal regulowane wyłącznie na poziomie krajowym i rozliczenia transgraniczne są mniej bezpieczne (na niektórych rynkach niepowodzenie w przypadku transakcji transgranicznych może dotyczyć nawet 10% transakcji) oraz mniej skuteczne niż rozliczenia krajowe – ich koszty są nawet do czterech razy wyższe.

Proponowane rozporządzenie uzupełni europejskie ramy regulacyjne dotyczące rynków papierów wartościowych. Transakcje papierami wartościowymi mają trzy główne etapy:

obrót, który regulowany jest przez MiFID

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

rozliczenie, które zostanie uregulowane EMIR

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

rozrachunek, którego dotyczy omawiany wniosek

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Zob. także: MEMO/12/163

Informacji udzielają:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar