Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija veic pasākumus, lai palielinātu vērtspapīru norēķinu drošību un efektivitāti Eiropā

Brisele, 2012. gada 7. marts. Turpinot darbu pie stabilākas finanšu sistēmas izveides, Eiropas Komisija šodien ierosināja izveidot Eiropā vienotu tiesisko regulējumu attiecībā uz centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) – iestādēm, kuras ir atbildīgas par vērtspapīru norēķiniem. Šā priekšlikuma īstenošana palielinās vērtspapīru norēķinu drošību un efektivitāti Eiropā. Tā mērķis ir arī saīsināt vērtspapīru norēķinu veikšanai nepieciešamo laiku un pēc iespējas samazināt neveiktu norēķinu gadījumu skaitu.

Iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē norādīja: "Esmu apņēmies nodrošināt, lai visi finanšu tirgi tiktu pienācīgi regulēti un uzraudzīti. Norēķini ir ļoti būtiska procedūra vērtspapīru tirgiem un mūsu ekonomikas finansēšanai, tāpēc nepieciešams garantēt to drošību un efektivitāti. Skaitļi runā paši par sevi: ar CVD starpniecību Eiropas Savienībā pēdējo divu gadu laikā tikuši veikti norēķini par darījumiem vairāk nekā viena kvadriljona (1015) eiro vērtībā. Saskaņā ar šodienas priekšlikumu un pēc vienošanās ar mūsu starptautiskajiem partneriem tiks ieviesti visā Eiropas Savienībā kopīgi standarti attiecībā uz vērtspapīru norēķiniem un CVD, lai nodrošinātu patiesu vienoto tirgu dažādu valstu CVD sniegtajiem pakalpojumiem."

Priekšlikumā iekļauti šādi svarīgākie elementi:

  • Norēķinu periods tiks saskaņots un nedrīkstēs pārsniegt divas dienas pēc tirdzniecības dienas attiecībā uz biržās vai citos regulētos tirgos tirgotiem vērtspapīriem (patlaban vairumā gadījumu vērtspapīru darījumam Eiropā ir nepieciešamas divas līdz trīs dienas).

  • Tirgus dalībniekiem, kuri saskaņā ar vienošanos paredzētajā norēķina datumā nepiegādās vērtspapīrus, tiks piemērotas soda sankcijas, un tiem būs jāiegādājas šie vērtspapīri tirgū un jāpiegādā tie saviem darījumu partneriem.

  • Uz emitentiem un ieguldītājiem attieksies prasība elektroniski grāmatot praktiski visus vērtspapīrus un prasība grāmatot tos CVD, ja tie tiek tirgoti biržās vai citos regulētos tirgos.

  • CVD būs jāievēro stingras organizatoriskās, profesionālās ētikas un uzraudzības prasības, lai spētu pastāvēt un nodrošinātu savu lietotāju aizsardzību. Tiem izsniegs atļaujas un tos uzraudzīs attiecīgās valsts kompetentās iestādes.

  • CVD, kuriem būs izsniegta atļauja, tiks piešķirta "pase", kas ļaus sniegt pakalpojumus citās dalībvalstīs.

  • Lietotājiem būs iespēja izvēlēties no visiem 30 CVD, kas darbojas Eiropā.

  • CVD Eiropas Savienībā varēs piekļūt citiem CVD vai citām tirgus infrastruktūrām, piemēram, tirdzniecības vietām vai centrālajiem darījumu partneriem, lai kurā valstī tie arī būtu reģistrēti.

Tagad priekšlikums tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un Padomei (dalībvalstīm) apspriešanai un pieņemšanai.

Priekšvēsture

Norēķins ir svarīga procedūra, kas nodrošina vērtspapīru apmaiņu pret naudu pēc vērtspapīru darījuma (piemēram, vērtspapīru iegādes vai pārdošanas). CVD ir nozīmīgas finanšu tirgu iestādes, jo tie nodrošina infrastruktūru (tā sauktās vērtspapīru norēķinu sistēmas) praktiski visiem vērtspapīru darījumu norēķiniem. CVD arī reģistrē, cik daudz vērtspapīru emitējis katrs emitents un katru šo vērtspapīru īpašnieku maiņu. Visbeidzot, tiem ir liela nozīme ekonomikas finansēšanā, jo gandrīz visi nodrošinājumi, ko bankas sniegušas, lai piesaistītu finansējumu, iziet caur CVD nodrošinātām vērtspapīru norēķinu sistēmām.

Tomēr CVD darbība joprojām tiek regulēta tikai valstu līmenī, un pārrobežu norēķini ir mazāk droši (dažos tirgos neveikto pārrobežu darījumu daļa var sasniegt līdz pat 10 %) un efektīvi nekā iekšzemes norēķini – izmaksas ir līdz pat četrām reizēm augstākas.

Ar ierosināto regulu tiks pabeigts Eiropas vērtspapīru tirgu tiesiskais regulējums. Vērtspapīru darījumi sastāv no trim galvenajiem posmiem:

Tirdzniecība, kuru regulē Finanšu instrumentu tirgu direktīva

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Tīrvērte, kuru regulēs Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Norēķins, uz ko attiecas šis priekšlikums

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Skatīt arī MEMO/12/163

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar