Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio haluaa parantaa arvopaperikauppojen toimituksen luotettavuutta ja tehokkuutta Euroopassa

Bryssel, 7.3.2012 – Euroopan komissio on tänään ehdottanut, että luotaisiin yhteinen eurooppalainen sääntelykehys arvopaperikeskuksille eli arvopaperikauppojen toimituksesta vastaaville laitoksille. Ehdotus kuuluu komission toimenpiteisiin, joilla se pyrkii vakauttamaan rahoitusjärjestelmää. Ehdotuksella parannetaan arvopaperikauppojen toimituksen luotettavuutta ja tehokkuutta Euroopassa. Sillä myös pyritään lyhentämään aikaa, joka arvopaperikauppojen toimitukseen kuluu, ja minimoimaan toimituspuutteet.

”Olen sitoutunut varmistamaan, että kaikkia finanssimarkkinoita säännellään ja valvotaan asiamukaisesti”, totesi sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier. ”Arvopaperikauppojen toimitus on ratkaisevan tärkeä prosessi arvopaperimarkkinoiden sekä taloutemme rahoituksen kannalta. Tämän vuoksi toimitusprosessin luotettavuus ja tehokkuus on varmistettava. Numerot puhuvat puolestaan: Euroopan unionissa arvopaperikeskukset ovat kahden viime vuoden aikana käsitelleet kauppoja yli tuhannen biljoonan euron arvosta. Tänään annetulla ehdotuksella otetaan kansainvälisten kumppaneidemme tapaan käyttöön koko unionia koskevat yhteiset standardit arvopaperikauppojen toimitusprosessille ja arvopaperikeskuksille. Näin varmistetaan todelliset sisämarkkinat kansallisten arvopaperikeskusten tarjoamille palveluille”.

Ehdotuksen keskeiset kohdat ovat seuraavat:

  • Ehdotuksella toimitusajat yhdenmukaistetaan. Toimitusajaksi vahvistetaan enintään kaksi päivää kaupankäyntipäivän jälkeen arvopapereille, joilla käydään kauppaa pörssissä tai muilla säännellyillä markkinoilla. (Nykyisin arvopaperikauppojen toimitus kestää Euroopassa yleensä 2–3 päivää).

  • Jos markkinatoimijat eivät luovuta arvopapereita sovittuna toimituspäivänä, ne joutuvat maksamaan sakkoja ja niiden on ostettava kyseiset arvopaperit markkinoilta ja luovutettava vastapuolilleen.

  • Liikkeeseenlaskijoiden ja sijoittajien on pidettävä sähköistä rekisteriä lähes kaikista arvopapereista sekä kirjattava arvopaperit arvopaperikeskuksissa, jos arvopapereilla käydään kauppaa pörsseissä tai muilla säännellyillä markkinoilla.

  • Arvopaperikeskusten on noudatettava tiukkoja toiminnan järjestämistä, liiketoiminnan harjoittamista ja toiminnan vakautta koskevia vaatimuksia. Näin varmistetaan niiden elinkelpoisuus ja suojellaan käyttäjiä. Kansallisten toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä arvopaperikeskuksille toimilupa ja valvottava niitä.

  • Toimiluvan saaneet arvopaperikeskukset saavan ’passin’, jonka turvin ne voivat tarjota palvelujaan muissa jäsenvaltioissa.

  • Käyttäjät voivat valita, minkä arvopaperikeskuksen palveluja ne haluavat käyttää Euroopan kaiken kaikkiaan 30 arvopaperikeskuksen joukosta.

  • EU:ssa sijaitsevat arvopaperikeskukset saavat pääsyn muihin arvopaperikeskuksiin tai muihin markkinainfrastruktuureihin, kuten kauppapaikat tai keskusvastapuolet, riippumatta siitä, missä nämä sijaitsevat.

Ehdotus toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäsenvaltioille) käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Tausta

Toimitus on tärkeä prosessi, jossa varmistetaan arvopapereiden vaihtaminen käteistä vastaan arvopaperikaupan jälkeen (esimerkiksi arvopapereiden osto tai myynti). Arvopaperikeskukset ovat systeemisesti tärkeitä laitoksia finanssimarkkinoilla, koska ne ylläpitävät infrastruktuureja, joilla lähes tulkoon kaikki arvopaperikaupat voidaan käsitellä. Tällaisia infrastruktuureja kutsutaan arvopapereiden toimitus- tai selvitysjärjestelmiksi. Arvopaperikeskukset myös pitävät kirjaa siitä, kuinka paljon arvopapereita on laskettu liikkeeseen, kuka ne on laskenut liikkeeseen ja millaisia muutoksia näiden arvopapereiden omistuksessa tapahtuu. Arvopaperikeskukset ovat myös ratkaisevassa asemassa talouden rahoituksessa, sillä lähes kaikki vakuudet, jotka pankit asettavat varojen keräämiseksi, kulkevat arvopaperikeskusten ylläpitämien arvopapereiden toimitusjärjestelmien läpi.

Arvopaperikeskuksia säännellään kuitenkin edelleen ainoastaan kansallisella tasolla, ja rajatylittävät toimitukset eivät ole yhtä luotettavia (toimituspuutteita voi olla rajatylittävissä kaupoissa jopa 10 % joillakin markkinoilla) ja tehokkaita kuin kotimaiset toimitukset: kustannukset ovat jopa nelinkertaiset.

Asetusehdotuksella täydennetään arvopaperimarkkinoiden infrastruktuureihin sovellettavaa sääntelykehystä. Arvopaperikaupassa on kolme eri vaihetta:

Kaupankäynti – tätä säännellään rahoitusmarkkinadirektiivillä

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Määritys (clearing) – tätä säännellään Euroopan markkinarakenneasetuksella

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Toimitus (settlement) – tätä säännellään nyt käsillä olevalla ehdotuksella

http://ec.europa.eu/internal_market/financial- markets/central_securities_depositories_en.htm

Katso myös: MEMO/12/163

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar