Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon − Pressiteade

Komisjon soovib suurendada väärtpaberiarvelduse turvalisust ja tõhusust Euroopas

Brüssel, 7. märts 2012. Osana käimasolevast püüdlusest luua usaldusväärsem finantssüsteem tegi Euroopa Komisjon täna ettepaneku luua väärtpaberiarvelduse eest vastutavate asutuste ehk väärtpaberite keskdepositooriumide Euroopa ühtne õigusraamistik . Ettepaneku tulemusena suureneb Euroopas väärtpaberiarvelduse turvalisus ja tõhusus. Samuti püütakse sellega vähendada väärtpaberiarvelduseks kuluvat aega ning vähendada arvelduse ebaõnnestumisi.

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier ütles: „Olen võtnud kohustuse tagada, et kõik finantsturud on nõuetekohaselt reguleeritud ja nende üle toimub nõuetekohane järelevalve. Arveldus on meie majanduse rahastamise ja väärtpaberiturgude jaoks määrava tähtsusega protsess ning seepärast on vaja tagada selle turvalisus ja tõhusus. Arvud kõnelevad enda eest: Euroopa Liidus arveldati viimase kahe aasta jooksul väärtpaberite keskdepositooriumide poolt tehinguid rohkem kui kvadriljoni euro väärtuses. Tänase ettepanekuga kehtestatakse kooskõlas meie rahvusvaheliste partneritega ühtsed standardid väärtpaberiarveldusele ja väärtpaberite keskdepositooriumidele kogu ELis, et tagada liikmesriikide väärtpaberite keskdepositooriumide osutatavate teenuste jaoks tõeline ühtne turg.”

Ettepanek sisaldab järgmisi põhipunkte:

  • arveldusperiood ühtlustatakse ja väärtpaberibörsil või muudel reguleeritud turgudel kaubeldavate väärtpaberite puhul on selleks kuni kaks päeva pärast kauplemispäeva (praegu on vaja enamiku tehingute puhul Euroopas kaks kuni kolm päeva);

  • turuosaliste suhtes, kes ei loovuta oma väärtpabereid kokkulepitud arvelduspäeval, kohaldatakse karistusi ning nad peavad ostma vajalikud väärpaberid turult ja loovutama need oma vastaspooltele;

  • emitentidelt ja investoritelt nõutakse põhimõtteliselt kõigi väärtpaberite puhul elektroonilist säilitamist ning nende väärtpaberite registreerimist väärtpaberite keskdepositooriumides juhul, kui nendega kaubeldakse väärtpaberibörsidel või muudel reguleeritud turgudel;

  • väärtpaberite keskdepositooriumidel tuleb järgida rangeid organisatsioonilisi, äritegevuse ja usaldatavusnõudeid, et tagada oma elujõulisus ja oma kasutajate kaitse. Samuti peavad nad taotlema tegevusluba oma riiklikelt pädevatelt asutustelt ja pädevad asutused teostavad nende üle järelevalvet;

  • tegevusloa saanud väärpaberite keskdepositooriumidele antakse „pass”, et nad saaksid osutada oma teenuseid ka teistes liikmesriikides;

  • kasutajad saavad Euroopas valida kõigi 30 väärtpaberite keskdepositooriumi vahel;

  • ELis asuvatel väärtpaberite keskdepositooriumidel saab olema juurdepääs teistele väärtpaberite keskdepositooriumidele ja muudele turuinfrastruktuuridele nagu kauplemiskohad või kesksed vastaspooled, sõltumata sellest, kus riigis need asuvad.

Ettepanek esitatakse aruteluks ja vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule (liikmesriikidele).

Taust

Arveldus on oluline protsess, millega tagatakse väärtpaberite vahetus raha vastu pärast väärtpaberitehingut (näiteks väärtpaberite omandamine või müük). Väärtpaberite keskdepositooriumid on finantsturgude jaoks süsteemselt olulised asutused, sest nad korraldavad infrastruktuure (nn väärtpaberiarveldussüsteeme), mis võimaldavad arveldada põhimõtteliselt kõiki väärtpaberitehinguid. Väärtpaberite keskdepositooriumid jälgivad ka, palju on väärtpabereid emiteeritud, kes emiteeris ning kõiki muutusi seoses selliste väärpaberite omamisega. Lisaks on nad määrava tähtsusega majanduse rahastamisel, sest peaaegu kõik pankade poolt antud tagatised vahendite hankimiseks läbivad väärtpaberite keskdepositooriumide korraldatavaid väärtpaberiarveldussüsteeme.

Siiski on väärtpaberite keskdepositooriumid reguleeritud ainult liikmesriigi tasandil ja piiriülene arveldus ei ole nii turvaline (teatavatel turgudel on piiriüleste tehingute ebaõnnestumine kuni 10%) ja tõhus kui riigisisene arveldus: kulud on kuni neli korda suuremad.

Kavandatud määrus täiendab väärtpaberiturgude Euroopa õigusraamistikku. Väärtpaberitehingud koosnevad kolmest peamisest etapist:

Kauplemine – see on reguleeritud finantsinstrumentide turgude direktiiviga

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Kliiring – see on reguleeritud Euroopa turu infrastruktuuri määrusega

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Arveldus – seda käsitletakse kõnealuses ettepanekus

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Vt ka: MEMO/12/163

Kontaktisikud :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar