Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή ενεργεί για να αυξήσει την ασφάλεια και αποδοτικότητα του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρώπη

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012 – Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για τη δημιουργία υγιέστερου χρηματοπιστωτικού συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα να συγκροτηθεί ευρωπαϊκό κοινό κανονιστικό πλαίσιο για τα υπεύθυνα για τον διακανονισμό αξιογράφων ιδρύματα, τα αποκαλούμενα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ). Με την πρόταση θα γίνει ασφαλέστερος και αποδοτικότερος ο διακανονισμός αξιογράφων στην Ευρώπη. Με την πρόταση επιδιώκεται επίσης η συντόμευση του χρόνου που απαιτείται για τον διακανονισμό αξιογράφων – και η ελαχιστοποίηση των αποτυχιών διακανονισμού.

Ο υπεύθυνος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες Επίτροπος κ. Michel Barnier δήλωσε: «Είμαι αποφασισμένος να μεριμνήσω ώστε όλες οι χρηματαγορές να υπόκεινται σε ορθές κανονιστικές ρυθμίσεις και εποπτεία. Ο διακανονισμός αποτελεί ζωτικής σημασίας διαδικασία στις αγορές κινητών αξιών και τη χρηματοδότηση της οικονομίας μας, και λόγω τούτου χρειάζεται να κατοχυρωθούν οι ανάγκες του σε ασφάλεια και απόδοση. Τα αριθμητικά στοιχεία είναι ακαταμάχητα: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά την τελευταία διετία διακανονίστηκαν από ΚΑΤ πράξεις αξίας άνω του ενός τετράκις εκατομμυρίου ευρώ. Η σημερινή πρόταση, σε συμφωνία με τους διεθνείς εταίρους μας, θα εισαγάγει κοινά πρότυπα σε όλον το χώρο της Ένωσης για τον διακανονισμό αξιογράφων, τα δε ΚΑΤ θα διασφαλίσουν μια αληθώς ενιαία αγορά για τις υπηρεσίες που παρέχονται από εθνικά ΚΑΤ.»

Η πρόταση περιέχει τα ακόλουθα καίρια στοιχεία:

  • Η περίοδος διακανονισμού θα εναρμονιστεί και θα καθοριστεί κατ’ ανώτατο όριο σε δύο ημέρες μετά την ημέρα συναλλαγής επί των τίτλων στα χρηματιστήρια ή άλλες οργανωμένες αγορές (τώρα χρειάζονται δύο έως τρεις ημέρες για το πλείστο των πράξεων επί τίτλων στην Ευρώπη).

  • Οι συμμετέχοντες στις αγορές, οι οποίοι δεν παραδίδουν τους τίτλους των κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία διακανονισμού, θα υφίστανται χρηματικές κυρώσεις και θα οφείλουν να αγοράζουν τους εν λόγω τίτλους στην αγορά και να τους παραδίδουν στους αντισυμβαλλόμενους.

  • Οι εκδότες και οι επενδυτές θα υποχρεούνται να διατηρούν ηλεκτρονικό αρχείο για όλους πρακτικώς τους τίτλους, και να τους καταγράφουν στα ΚΑΤ εάν η συναλλαγή γίνεται σε χρηματιστήρια ή άλλες οργανωμένες αγορές.

  • Τα ΚΑΤ θα οφείλουν να συμμορφώνονται με αυστηρές οργανωτικές, δεοντολογικές και προληπτικές απαιτήσεις ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους και η προστασία των χρηστών τους. Θα οφείλουν επίσης να έχουν λάβει άδεια και να εποπτεύονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές τους.

  • Στα εγκεκριμένα ΚΑΤ θα χορηγείται «διαβατήριο» για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα κράτη μέλη.

  • Οι χρήστες θα είναι σε θέση να επιλέγουν οποιοδήποτε από τα 30 ΚΑΤ στην Ευρώπη.

  • Τα ΚΑΤ στην ΕΕ θα έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλα ΚΑΤ ή άλλες υποδομές της αγοράς, όπως τόπους διαπραγμάτευσης ή κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (ΚΑΣ), σε όποια χώρα και αν έχουν την έδρα τους.

Η πρόταση έχει πλέον διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (κράτη μέλη) για διαπραγμάτευση και έγκριση.

Ιστορικό

Ο διακανονισμός αποτελεί σημαντική διαδικασία, με την οποία διασφαλίζεται η ανταλλαγή αξιογράφων έναντι μετρητών, ως επακόλουθο συναλλαγής επί αξιογράφων (για παράδειγμα αγορά ή πώληση τίτλων). Τα ΚΑΤ αποτελούν συστημικώς σημαντικά ιδρύματα για τις χρηματαγορές, επειδή λειτουργούν τις υποδομές (τα αποκαλούμενα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων), με τα οποία καθίσταται δυνατός ο διακανονισμός του συνόλου πρακτικώς των συναλλαγών επί αξιογράφων. Τα ΚΑΤ παρακολουθούν επίσης πόσοι τίτλοι έχουν εκδοθεί, από ποιον, και κάθε αλλαγή στη διακράτηση των εν λόγω τίτλων. Τέλος, διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, καθώς το σύνολο σχεδόν των ενεχύρων που διατίθενται από τις τράπεζες για να συγκεντρώσουν κεφάλαια ρέει μέσω των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων τα οποία λειτουργούν τα ΚΑΤ.

Ωστόσο, τα ΚΑΤ εξακολουθούν να υπόκεινται σε κανονιστικές ρυθμίσεις μόνον σε εθνικό επίπεδο, ο διασυνοριακός δε διακανονισμός είναι λιγότερο ασφαλής (η αποτυχία διασυνοριακών συναλλαγών μπορεί να φθάσει σε ποσοστό έως και 10% σε ορισμένες αγορές) και λιγότερο αποδοτικός απ’ ότι ο εγχώριος διακανονισμός (το κόστος είναι μέχρι και τέσσερεις φορές υψηλότερο).

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα συμπληρώσει το ευρωπαϊκό κανονιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές κινητών αξιών. Υπάρχουν τρία κύρια βήματα στις συναλλαγές επί αξιογράφων:

Διαπραγμάτευση – αυτή ρυθμίζεται με τη MiFID

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Εκκαθάριση – αυτή ρυθμίζεται από τον EMIR

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Διακανονισμός – αυτόν πραγματεύεται η τρέχουσα πρόταση

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Βλ. επίσης: MEMO/12/163

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar