Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen tager initiativ til at øge sikkerheden og effektiviteten omkring værdipapirafviklingen i Europa

Bruxelles, den 7. marts 2012 - Europa-Kommissionen har som led i de igangværende bestræbelser på at skabe et sundere finanssystem i dag fremsat forslag om indførelse af et fælles europæisk regelsæt for værdipapircentraler - de virksomheder, som er ansvarlige for værdipapirafviklingen. Forslaget vil gøre værdipapirafviklingen i Europa mere sikker og effektiv. Forslaget sigter også mod at gennemføre værdipapirafviklingen hurtigere og begrænse forfejlede afviklinger til et minimum.

Michel Barnier, der er kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtalte: "Jeg er fast besluttet på, at alle finansielle markeder skal reguleres og overvåges på passende måde. Afviklingen er en vigtig proces for værdipapirmarkederne og finansieringen af vor økonomi, og derfor er det nødvendigt, at det sker sikkert og effektivt. Tallene taler for sig selv: Inden for EU har værdipapircentralerne i løbet af de sidste to år afviklet transaktioner til en værdi af over én billard EUR. I lighed med vore internationale partnere vil vi med det forslag, vi fremsætter i dag, i hele EU indføre fælles standarder for afviklingen af værdipapirer og for værdipapircentraler, således at der reelt er tale om et indre marked for tjenesteydelser leveret af nationale værdipapircentraler."

Hovedpunkterne i forslaget:

  • Afviklingsperioden vil blive harmoniseret og fastsat til højst to dage efter handelsdagen for værdipapirer handlet på børser eller andre regulerede markeder (de fleste værdipapirtransaktioner i Europa afvikles i dag på 2-3 dage).

  • Markedsdeltagere, som ikke leverer deres værdipapirer på den aftale afviklingsdag, vil blive pålagt sanktioner og vil være nødsaget til at købe disse værdipapirer på markedet og levere dem til deres modparter.

  • Udstedere og investorer skal føre et elektronisk register over stort set alle værdipapirer og få dem registreret hos værdipapircentraler, hvis de handles på børser og andre regulerede markeder.

  • Værdipapircentralerne skal overholde strenge organisatoriske krav, regler for god forretningsskik og risikobaserede tilsynskrav af hensyn til deres levedygtighed og beskyttelsen af brugerne. De skal godkendes af de nationale kompetente myndigheder, som også fører tilsyn med dem.

  • Godkendte værdipapircentraler vil få tildelt et "pas" til at levere tjenesteydelser i andre medlemsstater.

  • Brugerne vil kunne vælge mellem alle 30 værdipapircentraler i Europa.

  • Værdipapircentraler i EU vil have adgang til alle andre værdipapircentraler eller andre markedsinfrastrukturer som f.eks. handelssystemer eller centrale modparter, uanset hvilket land de er etableret i.

Forslaget forelægges nu for Europa-Parlamentet og Rådet (dvs. medlemsstaterne) til behandling og vedtagelse.

Baggrund

Afvikling er en vigtig proces, som sikrer, at værdipapirer udveksles mod kontanter efter en værdipapirtransaktion (køb eller salg af værdipapirer). Værdipapircentraler er systemisk vigtige virksomheder for finansmarkederne, fordi de driver de infrastrukturer (værdipapirafviklingssystemer), som sætter dem i stand til at afvikle stort set alle transaktioner med værdipapirer. Værdipapircentralerne registrerer også, hvor mange værdipapirer der er blevet udstedt, af hvem og ændringer i besiddelsen af sådanne værdipapirer. Endelig spiller de en afgørende rolle for finansieringen af økonomien, eftersom næsten al sikkerhed, som bankerne stiller for at rejse finansielle midler, passerer gennem værdipapirafviklingssystemer drevet af værdipapircentraler.

Værdipapircentraler reguleres imidlertid stadig kun på nationalt niveau, og grænseoverskridende afvikling er mindre sikker (forfejlede afviklinger i grænseoverskridende transaktioner kan udgøre op til 10 % på visse markeder) og mindre effektiv end afvikling inden for et lands grænser: omkostningerne er op til fire gange større.

Den foreslåede forordning vil komplettere den europæiske lovgivning om værdipapirmarkeder. Der er tre hovedetaper i værdipapirtransaktioner:

handel - reguleres af MiFID

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

clearing - vil blive reguleret af EMIR

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

afvikling - er emnet for dette forordningsforslag.

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Se også: MEMO/12/163

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar