Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise- Tisková zpráva

Komise podniká kroky ke zvýšení bezpečnosti a účinnosti vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropě

V Bruselu dne 7. března 2012 – V rámci svého vytrvalého úsilí o stabilnější finanční systém dnes Evropská komise navrhla vytvoření společného evropského regulačního rámce pro instituce odpovědné za vypořádání obchodů s cennými papíry (jedná se o tzv. centrální depozitáře cenných papírů). Tento návrh zvýší bezpečnost a účinnost vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropě. Cílem tohoto opatření je rovněž zkrátit vypořádací lhůty a minimalizovat selhání vypořádání.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier prohlásil:Jsem odhodlán zajistit řádnou regulaci a kontrolu všech finančních trhů. Vypořádání je z hlediska trhů cenných papírů a financování našich ekonomik zásadním procesem, a proto je třeba zajistit jeho bezpečnost a účinnost. Čísla mluví sama za sebe: v uplynulých dvou letech vypořádaly centrální depozitáře v EU transakce v hodnotě přesahující jednu biliardu EUR. Dnešní návrh po dohodě s našimi mezinárodními partnery zavádí pro oblast vypořádání obchodů s cennými papíry společné normy v celé Unii a zřizuje centrální depozitáře cenných papírů, které zajistí skutečný jednotný trh pro služby poskytované vnitrostátními centrálními depozitáři cenných papírů.

Návrh obsahuje tyto hlavní prvky:

  • Vypořádací lhůta bude sladěna a stanovena na nejvýše dva dny po dni uzavření transakce v případě cenných papírů obchodovaných na burze nebo na jiných regulovaných trzích (v současné době dochází v Evropě k vypořádání většiny obchodů s cennými papíry dva nebo tři dny po dni uzavření transakce).

  • Účastníci trhu, kteří nepředají své cenné papíry k určenému dni vypořádání budou postiženi sankcemi a budou muset nakoupit tyto cenné papíry na trhu a předat je svým protistranám.

  • Emitenti a investoři budou muset vést elektronický záznam pro prakticky všechny cenné papíry, a pokud je s těmito cennými papíry obchodováno na burze nebo na jiných regulovaných trzích, budou muset být zaevidovány v centrálních depozitářích cenných papírů.

  • Centrální depozitáře cenných papírů budou muset splňovat přísné organizační požadavky, požadavky na vedení obchodní činnosti a obezřetnostní požadavky, aby bylo možné zajistit jejich životaschopnost a ochranu jejich uživatelů. Budou také muset obdržet povolení od svých příslušných národních orgánů, které nad nimi budou vykonávat dohled.

  • Povoleným centrálním depozitářům cenných papírů bude udělen „pas“, neboli oprávnění poskytovat své služby v ostatních členských státech.

  • Uživatelé si budou moci vybrat mezi všemi 30 centrálními depozitáři cenných papírů v Evropě.

  • Centrální depozitáře cenných papírů v EU budou mít přístup k jakémukoliv jinému centrálnímu depozitáři cenných papírů nebo k jiným tržním infrastrukturám, jako jsou obchodní systémy nebo ústřední protistrany, a to v kterékoliv zemi.

Návrh bude nyní předán Evropskému parlamentu a Radě (tj. členským státům) k projednání a schválení.

Souvislosti

Vypořádání je důležitý proces, který zajišťuje výměnu cenných papírů za peněžní prostředky po uzavření obchodu s cennými papíry (například nákup nebo prodej cenných papírů). Centrální depozitáře cenných papírů jsou ze systémového hlediska významnými institucemi pro finanční trhy, neboť provozují infrastruktury (tzv. systémy vypořádání obchodů s cennými papíry), které umožňují vypořádání prakticky všech obchodů s cennými papíry. Centrální depozitáře cenných papírů rovněž evidují, kolik cenných papírů bylo vydáno a kým, stejně jako každou změnu v jejich držení. V neposlední řadě hrají klíčovou úlohu při financování ekonomiky, neboť téměř veškerý finanční kolaterál poskytnutý bankami na navýšení fondů prochází vypořádacími systémy provozovanými centrálními depozitáři cenných papírů.

Centrální depozitáře cenných papírů jsou však stále regulovány pouze na národních úrovních a přeshraniční vypořádání je méně bezpečné (selhání může na některých trzích dosáhnout až 10 % ) a méně účinné než vypořádání vnitrostátní:přeshraničních transakcí jsou náklady až čtyřikrát vyšší.

Navrhované nařízení doplní evropský regulační rámec pro trhy s cennými papíry. Obchodování s cennými papíry spočívá ve třech hlavních krocích:

Obchodování – je regulováno směrnicí o trzích finančních nástrojů (MiFID)

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Clearing – bude regulováno nařízením o derivátových transakcích (EMIR)

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Vypořádání – tím se zabývá tento návrh

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Viz rovněž: MEMO/12/163

Kontaktní osoby :

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar