Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Комисията предприема мерки за повишаване на безопасността и ефективността на сетълмента на ценни книжа в Европа

Брюксел, 7 март 2012 г. - Като част от постоянните си усилия за създаване на по-стабилна финансова система Европейската комисия предложи днес да се създаде обща европейска регулаторна рамка за институциите, отговорни за сетълмента на ценни книжа, т.е. за централните депозитари на ценни книжа (ЦДЦК). Предложението ще доведе до по-голяма безопасност и ефективност за сетълмента на ценни книжа в Европа. С него също така се цели да се съкрати времето, необходимо за сетълмент на ценни книжа, и да се сведат до минимум неизпълнения на сетълмента.

Комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние заяви в тази връзка: „Аз съм твърдо решен да гарантирам доброто регулиране и подходящия надзор на всички финансови пазари. Сетълментът е ключов процес за пазарите на ценни книжа и за финансиране на нашата икономика, и като такъв неговата безопасност и ефективност трябва да бъдат гарантирани. Цифрите говорят сами по себе си: През последните две години централните депозитари на ценни книжа в Европейския съюз са извършили операции на стойност над един квадрилион евро. С днешното предложение ще се въведат, съгласувано с нашите международни партньори, общи стандарти в целия Съюз за сетълмента на ценни книжа и за ЦДЦК, за да се гарантира истински единен пазар за услугите, предоставяни от националните ЦДЦК.“

Предложението съдържа следните основни елементи:

  • Периодът на сетълмент ще бъде хармонизиран и се определя на максимум два дни след деня за търгуване за ценните книжа, търгувани на фондови борси или на други регулирани пазари. (Понастоящем за повечето транзакции с ценни книжа в Европа са необходими два до три дни).

  • Участници на пазара, които не успяват да доставят своите ценни книжа на договорената за сетълмента дата, ще бъдат санкционирани и ще трябва да купуват тези ценни книжа на пазара и да ги доставят на контрагентите си.

  • Емитентите и инвеститорите ще трябва да водят електронен регистър за практически всички ценни книжа и да ги вписват в ЦДЦК, ако те се търгуват на фондови борси или на други регулирани пазари.

  • ЦДЦК ще трябва да спазват строги организационни, оперативни и пруденциални изисквания, които да гарантират тяхната жизнеспособност и защитата на потребителите им. Освен това те ще трябва да бъдат одобрявани и контролирани от националните си компетентни органи.

  • На одобрените ЦДЦК ще бъде издаден „паспорт“, с който те ще могат да предоставят услугите си в други държави-членки.

  • Потребителите ще могат да избират между всички 30 ЦДЦК в Европа.

  • ЦДЦК в ЕС ще имат достъп до всички други ЦДЦК или други пазарни инфраструктури като например места за търговия или централни контрагенти (ЦК), независимо от държавата на установяване.

Предложението ще бъде внесено в Европейския парламент и в Съвета (представителите на държавите-членки), където ще бъде обсъдено и подложено на гласуване.

Контекст

Сетълментът е важен процес, който осигурява обмена на ценни книжа срещу пари вследствие на транзакция с ценни книжа (например придобиване или продажба на такива). ЦДЦК са институции със структурно значение за финансовите пазари, защото поддържат така наречените системи за сетълмент на ценни книжа, т.е. инфраструктурите, които осигуряват сетълмента на практически всички транзакции с ценни книжа. Освен това ЦДЦК проследяват колко ценни книжа са издадени, от кого, както и всяка промяна в притежанието на тези ценни книжа. Накрая, те играят решаваща роля за финансиране на икономиката, тъй като почти всички обезпечения, предоставяни от банките с цел набиране на средства, преминават през системите за сетълмент на ценни книжа, които се осъществяват от ЦДЦК.

Засега обаче ЦДЦК се регулират само на национално равнище, а трансграничният сетълмент не е толкова безопасен колкото вътрешният, като процентът на неизпълнение на трансгранични транзакции може да достигне до 10 %. Той също така не е толкова ефективен: разходите тук са четири пъти по-високи.

Предложеният регламент ще допълни европейската регулаторна рамка за пазарите на ценни книжа. Транзакциите на ценни книжа се състоят от три основни етапа:

търговия – регулирана от Директивата за пазарите на финансови инструменти

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

клиринг — ще бъде регулиран от Регламента за европейската пазарна инфраструктура

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

сетълмент – разглежда се от настоящото предложение

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

Вж. също: MEMO/12/163

За контакт :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar