Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Miljön: Ett bättre genomförande leder till sänkta kostnader och förbättrad miljö

Bryssel den 7 mars 2012 – Den bristande efterlevnaden av miljölagstiftningen beräknas kosta EU:s näringsliv cirka 50 miljarder euro årligen i hälsokostnader och direkta kostnader för miljön. För att minska denna siffra och leverera bättre miljöresultat för människor och företag har kommissionen idag offentliggjort ett meddelande om ett bättre genomförande av EU:s miljölagstiftning.

- EU-lagstiftningen är inte ett påfund från Bryssel. Den är demokratiskt antagen av alla medlemsstater och EU-parlamentet till nytta för medborgarna. Vår miljö skyddas genom cirka 200 sedan länge etablerade miljölagar, men alltför ofta tillämpas de inte på ett korrekt sätt. Detta innebär inte bara skador för miljön – det leder även till att människors hälsa skadas, till osäkerhet för näringslivet och underminerar den inre marknaden. I kristider är detta kostnader som vi inte har råd med, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

I dagens meddelande betonas miljölagstiftningens positiva fördelar och visas att kostnaderna för att undvika skador på miljön på lång sikt kan vara lägre än kostnaderna för att kompensera för skadorna. Miljölagstiftning kan innebära fördelar för industrin: ett fullständigt genomförande av EU:s avfallslagstiftning skulle till exempel generera ytterligare 400 000 arbetstillfällen, till en nettokostnad som är 72 miljarder euro mindre än det alternativa scenariot av att inte genomföra lagstiftningen.

Meddelandet är avsett att intensifiera dialogen med myndigheter och andra intressenter om hur vi tillsammans kan arbeta på ett effektivare sätt för att uppnå ett bättre genomförande av EU-lagstiftningen genom att sammanställa informationen och utbyta kunskaper, och genom att vi alla tar ett större eget ansvar för miljömålen. I meddelandet anges framförallt riktlinjer för att hjälpa medlemsstaterna att uppnå ett systematiskt tillvägagångssätt för insamling och spridning av kunskap, inklusive sätt att uppmuntra till ökad förmåga att reagera på miljöfrågor.

Att genomföra EU:s miljölagstiftning och kontrollera att den efterlevs är en uppgift som delas mellan de nationella, regionala och lokala myndigheterna. Ett bristfälligt genomförande förvärras ofta genom avsaknad av korrekt information om miljöfrågor. Övervakningsinsatserna är ojämna i Europa, den information som tas fram kan vara ojämn och inaktuell och inte tillräckligt användbar information läggs ut på nätet. Bättre och mer tillgänglig information på nationell, regional och lokal nivå skulle göra det möjligt att identifiera miljöproblemen på ett tidigare stadium, vilket skulle leda till lägre kostnader på lång sikt.

Ett bra genomförande innebär en effektiv respons på faktiska eller potentiella miljöproblem. Bland förslag på förbättringar ingår bättre inspektioner och övervakning, kriterier för hur medlemsstaterna bör hantera klagomål från medborgarna och stöd för europeiska nätverk för yrkesverksamma inom miljöområdet. I de fall där det finns problem, bör det finnas tydligare åtaganden från de ansvariga för att genomföra bestämmelserna så att de ger förbättringar inom konkreta tidsramar och riktmärken för att mäta resultaten som allmänheten kan utvärdera.

Nästa steg

Meddelandet riktar sig till Europaparlamentet, medlemsstaterna, deras medborgare och alla aktörer inom området för genomförande och efterlevnadskontroll. Resultaten från diskussionerna mellan de tre EU-institutionerna kommer att ligga till grund för det sjunde miljöhandlingsprogrammet.

Bakgrund

Medlemsstaterna ansvarar för att säkerställa att EU:s miljölagstiftning genomförs i sina länder. Kommissionens roll är att kontrollera att medlemsstaternas åtaganden respekteras och att vidta åtgärder om så inte är fallet.

Genomförandet har flera dimensioner. Medlemsstaterna måste anta nationella lagar som i detalj verkställer de lagar som man kommit överens om på EU-nivå. De måste organisera sin förvaltning för att se till att lagarna följs i praktiken. De investeringar som krävs måste också göras, t.ex. investeringar för en korrekt avfallshantering. Det bör även finnas möjligheter att reagera om uppgifter inte fullföljs eller om andra problem uppstår, till exempel olagligt bortskaffande av avfall eller olaglig jakt på skyddade djur.

Ytterligare information:

Meddelande om genomförande av miljölagstiftningen

Se även:

Meddelande från 2008 om genomförande av miljölagstiftningen

Kontaktpersoner:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar