Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Z boljšim izvajanjem okoljske zakonodaje do nižjih stroškov in prijaznejšega okolja

Bruselj, 7. marca 2012 – Neustrezno izvajanje zakonodaje na področju okolja naj bi gospodarstvo EU vsako leto stalo okoli 50 milijard EUR v smislu stroškov za zdravstvo in neposrednih stroškov, povezanih z okoljem. Za znižanje tega zneska in zagotovitev prijaznejšega okolja za posameznike in podjetja je Komisija danes objavila sporočilo o boljšem izvajanju zakonodaje EU na področju okolja.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Zakonodaje EU ni izumil Bruselj. To je zakonodaja, ki jo demokratično sprejemajo vse države članice in Parlament v interesu državljanov. Naše okolje varuje okoli 200 zakonodajnih aktov, vendar se ti prepogosto neustrezno izvajajo. To ne škoduje le okolju, temveč tudi zdravju ljudi, ustvarja pravno negotovost za podjetja ter ovira enotni trg. V kriznih razmerah si teh stroškov ne moremo privoščiti.“

Današnje sporočilo poudarja pozitivne koristi okoljske zakonodaje ter kaže, kako lahko s preprečevanjem škode za okolje prihranimo precej več kot z dolgoročno sanacijo. Okoljska zakonodaja lahko poleg tega koristi tudi podjetjem: če bi zakonodajo EU o odpadkih izvajali v celoti, bi to pomenilo dodatnih 400 000 delovnih mest, kar bi v neto številkah znašalo 72 milijard EUR stroškov manj kot v primeru alternativnega scenarija, če se zakonodaja ne bi izvajala.

Namen sporočila je okrepiti dialog z vladami in vsemi drugimi zainteresiranimi stranmi o načinu izboljšanja sodelovanja, da bi se zakonodaja EU boljše izvajala, in sicer z učinkovitejšim zbiranjem in izmenjavo znanja ter z večjim prevzemanjem odgovornosti vseh udeležencev na področju okoljskih ciljev. V sporočilu bodo zlasti opredeljeni ukrepi, ki bi državam članicam pomagali doseči popolnoma sistematični pristop za zbiranje in širjenje znanja, vključno z načini za spodbujanje večjega odzivanja na okoljska vprašanja.

Za izvajanje in izvrševanje zakonodaje EU na področju okolja so skupaj odgovorni nacionalni, regionalni in lokalni organi. Pomanjkljivosti na področju izvajanja so pogosto še izrazitejše zaradi pomanjkanja točnih informacij o okoljskih vprašanjih. Prizadevanja na področju spremljanja so po Evropi neenakomerna, informacije, ki se zagotavljajo, so včasih neenotne in zastarele, na spletu pa ni na voljo dovolj koristnih informacij. Z boljšimi in dostopnejšimi informacijami na nacionalni, regionalni in lokalni ravni bi se lahko večji okoljski problemi predhodno opredelili, s čimer bi se prihranili stroški na daljši rok.

Pravilno izvajanje zakonodaje pomeni tudi učinkovito odzivanje na dejanske ali potencialne okoljske probleme. Za boljše izvajanje zakonodaje se v sporočilu predlagajo izboljšanje inšpekcijskih pregledov in nadzora, določitev meril za države članice pri obravnavanju pritožb državljanov, poenostavitev dostopa do pravnega varstva v zadevah na področju okolja ter podpora evropskim mrežam okoljskih strokovnjakov. V primeru problemov bi morali organi, odgovorni za izvajanje zakonodaje, prevzeti jasnejše obveznosti, da bi zagotovili boljše rezultate s konkretnimi roki in merili uspešnosti, ki bi jih bilo mogoče javno oceniti.

Nadaljnji ukrepi

Sporočilo bo naslovljeno na Evropski parlament, države članice, njihove državljane in vse udeležence na področju izvajanja in izvrševanja zakonodaje. Na izidih razprav med tremi institucijami EU bo temeljil sedmi okoljski akcijski program.

Ozadje

Za pravilno izvajanje okoljske zakonodaje EU so odgovorne države članice. Komisija mora preverjati, ali države članice spoštujejo svoje obveznosti, in v nasprotnem primeru sprejeti ustrezne ukrepe.

Izvajanje ima več razsežnosti. Države članice morajo sprejeti nacionalno zakonodajo, ki določa postopke izvajanja zakonodajnih aktov, sprejetih na ravni EU. Svoje uprave morajo organizirati tako, da se bo zagotovilo spoštovanje teh zakonov v praksi, in omogočiti potrebne naložbe, na primer na področju ustreznega ravnanja z odpadki. Predvideti je treba tudi ukrepe za odzivanje v primeru neizpolnjevanja obveznosti ali drugih problemov, kot sta nezakonito odlaganje odpadkov ali nezakoniti lov zaščitenih vrst.

Dodatne informacije:

Sporočilo o izvajanju prava o okolju

Glej tudi:

Sporočilo iz leta 2008 o izvajanju prava o okolju

Contacts:

Robert Flies (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar