Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Životné prostredie: kvalitnejším vykonávaním sa znížia náklady a stav životného prostredia sa zlepší

Brusel 7. marca 2012 – Predpokladá sa, že nevykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia stojí hospodárstvo EÚ asi 50 miliárd EUR ročne v podobe nákladov na zdravie a priamych nákladov na životné prostredie. V snahe znížiť uvedenú sumu a zabezpečiť pre občanov a podniky lepšie výsledky v oblasti životného prostredia dnes Komisia vydala oznámenie o zlepšení vykonávania environmentálneho práva EÚ.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Právo EÚ nie je výmyslom Bruselu, je demokraticky prijaté všetkými členskými štátmi a Parlamentom na prospech občanov. Naše životné prostredie chráni asi 200 dobre zavedených právnych predpisov, ktoré však veľmi často nie sú riadne uplatňované. To nielenže poškodzuje životné prostredie, ale aj zdravie ľudí, vedie k neistote z hľadiska priemyslu a podkopáva jednotný trh. V časoch krízy si tieto náklady nemôžeme dovoliť.“

V dnešnom oznámení sa podčiarkuje kladný prínos environmentálneho práva, pričom sa poukazuje na fakt, že predchádzanie poškodeniu životného prostredia môže stáť oveľa menej, ako dlhodobá náprava. Právne predpisy v oblasti životného prostredia môžu priniesť prospech priemyslu: úplné vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov by prinieslo ďalších 400 000 pracovných miest a čisté náklady, ktoré sú o 72 miliárd EUR nižšie ako v rámci alternatívneho scenára nevykonávania.

Cieľom oznámenia je posilniť dialóg s vládami a všetkými zainteresovanými stranami o spôsobe zlepšenia spolupráce pri dosahovaní kvalitnejšieho vykonávania environmentálneho práva EÚ zlepšením zberu a zdieľania znalostí a hlbším stotožnením sa všetkých s cieľmi v oblasti životného prostredia. V tomto oznámení sa konkrétne načrtnú opatrenia, ktoré členským štátom pomôžu dosiahnuť plne systematický prístup k zberu a šíreniu znalostí vrátane spôsobov zlepšenia schopnosti reagovať na problémy životného prostredia.

Vykonávanie a presadzovanie environmentálneho práva EÚ je spoločnou úlohou aj vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov. Nedostatočné vykonávanie často zhoršuje nedostatok presných informácií o problémoch v oblasti životného prostredia. Monitorovacie úsilie nie je v celej Európe rovnaké, zhromaždené informácie môžu byť neúplné a neaktuálne a online nie je k dispozícii dostatok užitočných informácií. Viac informácií, ktoré sú ľahšie dostupné na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, by umožnilo identifikovať hlavné problémy v oblasti životného prostredia skôr, čím by sa dlhodobo znížili náklady.

Riadne vykonávanie prináša aj schopnosť účinne reagovať na aktuálne aj možné environmentálne problémy. Návrhy zlepšení sa týkajú zlepšenia kontrol a dohľadu, spresnenia kritérií spôsobov, akými by sa členské štáty mali zaoberať sťažnosťami občanov, ľahšieho prístupu k spravodlivosti v environmentálnych záležitostiach a podpory európskych sietí environmentálnych odborníkov. V prípadoch, kde dochádza k problémom, by sa mali stanoviť jasnejšie záväzky tých, ktorí sú zodpovední za vykonávanie pravidiel, pokiaľ ide o dosiahnutie zlepšení v konkrétnych termínoch a v rámci konkrétnych výkonnostných smerných hodnôt, ktoré možno verejne posúdiť.

Ďalšie kroky

Oznámenie je určené Európskemu parlamentu, členským štátom, ich občanom a všetkým aktérom z oblasti vykonávania a presadzovania. Výsledok diskusií medzi tromi inštitúciami EÚ bude základom prípravy 7. environmentálneho akčného programu.

Súvislosti

Členské štáty nesú zodpovednosť za zabezpečovanie vykonávania environmentálneho práva EÚ vo svojich krajinách. Úlohou Komisie je kontrolovať, či členské štáty plnia svoje záväzky, a v prípade, že neplnia, podniknúť príslušné kroky.

Implementácia má niekoľko rozmerov. Členské štáty musia prijať vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa podrobne vykonávajú právne predpisy schválené na úrovni EÚ. Musia organizačne zaistiť, že tieto právne predpisy sa v rámci ich administratívnych zložiek dodržiavajú aj v praxi. Musia sa vynaložiť nevyhnutné investície, napr. na riadne spracovanie odpadu. Mali by takisto disponovať prostriedkami na reagovanie v prípade nesplnenia vyžadovaných úloh alebo vzniku iných problémov, napr. nezákonných skládok odpadu alebo nezákonného lovu chránených voľne žijúcich živočíchov.

Ďalšie informácie:

Oznámenie o vykonávaní environmentálneho práva

Pozri aj:

Oznámenie o vykonávaní environmentálneho práva v roku 2008

Kontakt :

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar