Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Środowisko: Skuteczniejsze wykonanie przepisów oznacza niższe koszty i poprawę stanu środowiska

Bruksela 7 marca 2012 r. – Ocenia się, że brak wdrożenia prawodawstwa z dziedziny ochrony środowiska oznacza dla gospodarki UE koszty związane z opieką zdrowotną w wysokości około 50 miliardów euro rocznie oraz bezpośrednie koszty dla środowiska. W ramach starań mających na celu zmniejszenie tej liczby i osiągnięcie lepszych wyników w zakresie ochrony środowiska Komisja wydała w dniu dzisiejszym komunikat w sprawie lepszego wdrażania unijnego prawa ochrony środowiska.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Przepisy unijne nie są wymysłem Brukseli, są one w demokratyczny sposób przyjmowane przez wszystkie państwa członkowskie i Parlament Europejski dla dobra obywateli. Ochronie naszego środowiska naturalnego służy około 200 dobrze ugruntowanych aktów prawnych, niestety zbyt często są one niewłaściwie stosowane. Nie powoduje to jedynie szkody dla środowiska – przynosi również negatywne skutki dla zdrowia człowieka, oznacza brak pewności dla przemysłu i osłabia jednolity rynek. W czasie kryzysu nie możemy sobie pozwolić na takie koszty.”

W dzisiejszym komunikacie uwypuklono pozytywne aspekty przepisów dotyczących ochrony środowiska, wskazując, w jaki sposób zapobieganie szkodom dla środowiska może kosztować znacznie mniej niż długoterminowe usuwanie takich szkód. Prawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska może przynieść korzyści dla przemysłu — pełne wdrożenie przepisów UE dotyczących odpadów przyniosłoby przykładowo skutek w postaci utworzenia dodatkowych 400 tysięcy miejsc pracy przy kosztach netto, które są o 72 miliardy euro niższe niż w przypadku scenariusza alternatywnego zakładającego brak wdrożenia tych przepisów.

Celem komunikatu jest intensyfikacja dialogu z rządami i wszystkimi innymi zainteresowanymi stronami w zakresie lepszej współpracy zmierzającej do urzeczywistnienia lepszego wdrożenia unijnych przepisów poprzez usprawnienie gromadzenia wiedzy i dzielenia się nią oraz poprzez zwiększenie poczucia odpowiedzialności wszystkich zainteresowanych stron za realizację celów ochrony środowiska. W szczególności w komunikacie zostaną określone środki, które pomogą państwom członkowskim w ustanowieniu w pełni systemowego podejścia do zbierania i rozpowszechniania wiedzy z uwzględnieniem sposobów stymulowania szybszego reagowania na kwestie związane z ochroną środowiska.

Wdrożenie i egzekwowanie przepisów unijnych w zakresie ochrony środowiska to wspólne zadania organów krajowych, regionalnych i lokalnych. Niską jakość wdrożenia pogłębia często brak precyzyjnych informacji dotyczących kwestii ochrony środowiska. Działania w zakresie monitorowania nie są jednakowo intensywne w całej Europie, informacje mogą być niepełne lub nieaktualne, przy czym niewystarczająca ilość informacji jest umieszczana w internecie. Lepsze i bardziej dostępne informacje na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym umożliwiłyby wcześniejszą identyfikację kluczowych problemów ochrony środowiska i uzyskanie długoterminowych oszczędności.

Właściwe wdrożenie wymaga skutecznego reagowania na rzeczywiste lub potencjalne problemy środowiskowe. Propozycje usprawnień obejmują poprawę inspekcji i nadzoru, kryteria dotyczące rozpatrywania przez państwa członkowskie skarg obywateli, lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska oraz wsparcie dla europejskich sieci specjalistów ds. ochrony środowiska. W problematycznych przypadkach osoby odpowiedzialne za wdrażanie przepisów powinny być jednoznacznie zobowiązane do wprowadzenia usprawnień w określonych terminach i przy poziomach odniesienia, które można poddać publicznej ocenie.

Kolejne kroki

Komunikat zostanie skierowany do Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, ich obywateli i wszystkich stron uczestniczących w działaniach z zakresu wdrażania i egzekwowania. Wyniki rozmów pomiędzy trzema instytucjami UE będą stanowić podstawę do przygotowania siódmego programu działania na rzecz środowiska naturalnego.

Kontekst

Władze państw członkowskich są odpowiedzialne za zapewnienie wdrożenia unijnych przepisów ochrony środowiska w swoich państwach. Rola Komisji polega na sprawdzaniu realizacji zobowiązań państw członkowskich i podejmowaniu działań, jeśli taka realizacja nie ma miejsca.

Wdrażanie odbywa się w kilku wymiarach. Państwa członkowskie muszą przyjmować przepisy krajowe, które zapewniają szczegółowe wykonanie aktów prawnych uzgodnionych na szczeblu UE. Muszą one zapewniać organizację administracji gwarantującą praktyczne przestrzeganie takich przepisów. Należy wykonać konieczne inwestycje, np. w celu odpowiedniego oczyszczania wody. Należy również zapewnić dostępność środków reagowania w przypadkach, gdy konieczne zadania pozostają niezrealizowane lub pojawiają się inne problemy, np. niezgodne z prawem usuwanie odpadów lub nieprzepisowe polowania na zwierzęta chronione.

Dodatkowe informacje:

Komunikat dotyczący wdrażania prawa ochrony środowiska

Dalsze informacje:

Komunikat dotyczący wdrażania prawa ochrony środowiska z 2008 r.

Kontakt:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar