Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: Betere uitvoering zorgt voor lagere kosten en een gezonder milieu

Brussel, 7 maart 2012 – De niet-uitvoering van milieuwetgeving kost de economie van de EU naar schatting zo'n 50 miljard euro per jaar aan gezondheidsuitgaven en directe milieukosten. Om dat cijfer omlaag te krijgen en betere milieuresultaten te boeken voor burgers en bedrijven, heeft de Commissie vandaag een mededeling uitgebracht over een betere uitvoering van de EU-milieuwetgeving.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "De milieuwetgeving van de EU is geen Brussels bedenksel; ze is door alle lidstaten en het Parlement op democratische wijze aangenomen ten behoeve van de burger. Ons milieu wordt beschermd door zowat 200 stukken solide wetgeving, die helaas maar al te vaak niet naar behoren worden toegepast. Dit tast niet alleen het milieu aan, het brengt ook de volksgezondheid schade toe, leidt tot onzekerheid voor het bedrijfsleven en ondermijnt de eengemaakte markt. In crisistijd kunnen we ons zulke kosten niet veroorloven."

De mededeling van vandaag zet de baten van de milieuwetgeving in de kijker door te laten zien dat het voorkomen van milieuschade veel goedkoper kan zijn dan deze op lange termijn te moeten herstellen. Milieuwetgeving kan gunstig zijn voor het bedrijfsleven. Zo zou de onverkorte uitvoering van de afvalwetgeving van de EU 400 000 extra banen opleveren, met nettokosten die 72 miljard euro minder bedragen dan in het alternatieve scenario van niet-uitvoering.

De mededeling is bedoeld ter verdieping van de dialoog met overheden en overige belanghebbenden over de vraag hoe we nauwer kunnen samenwerken aan een betere uitvoering van de EU-wetgeving door de vergaring en deling van kennis te verbeteren en ieders betrokkenheid bij de milieudoelstellingen te verhogen. Meer bepaald worden in de mededeling maatregelen geschetst om de lidstaten te helpen tot een volledig systematische benadering van kennisvergaring en ‑verspreiding te komen, met inbegrip van manieren om een groter reactievermogen op milieugebied te bevorderen.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering en handhaving van de EU-milieuwetgeving wordt gedeeld met nationale, regionale en lokale autoriteiten. Gebrekkige uitvoering wordt vaak verergerd door een gebrek aan precieze informatie over milieukwesties. De monitoringinspanningen zijn ongelijk verdeeld over Europa, de voortgebrachte gegevens zijn vaak fragmentarisch en achterhaald en er wordt niet voldoende informatie online gezet. Hoogwaardiger en toegankelijker informatie op nationaal, regionaal en lokaal niveau zou het mogelijk maken milieuproblemen sneller op te sporen, waardoor op lange termijn kosten worden bespaard.

Een goede uitvoering houdt in dat afdoend wordt gereageerd op bestaande of potentiële milieuproblemen. Tot de suggesties voor verbetering behoren betere inspecties en beter toezicht, criteria voor hoe de lidstaten met klachten van burgers moeten omgaan, meer toegang tot de rechter in milieuzaken en ondersteuning voor Europese netwerken van milieudeskundigen. Bij problemen moeten degenen die met de uitvoering van de regelgeving belast zijn duidelijker toezeggingen doen om corrigerende maatregelen te nemen met concrete termijnen en prestatiecriteria die door het publiek kunnen worden beoordeeld.

Volgende stappen

Deze mededeling is gericht aan het Europees Parlement, de lidstaten, hun burgers en alle actoren op het gebied van uitvoering en handhaving. De resultaten van de besprekingen tussen de drie EU-instellingen vormen de basis voor het zevende milieuactieprogramma.

Achtergrond

De lidstaten moeten erop toezien dat de milieuwetten van de EU in hun land worden uitgevoerd. De rol van de Commissie bestaat erin te controleren of de lidstaten hun verbintenissen nakomen en maatregelen te nemen indien dat niet het geval is.

Uitvoering kent veel aspecten. De lidstaten moeten nationale wetten aannemen die uitvoering geven aan wetgeving die op EU-niveau is overeengekomen. Ze moeten hun overheidsdiensten zo organiseren dat wordt gewaarborgd dat deze wetten in de praktijk worden nageleefd en de nodige investeringen doen, bijvoorbeeld om afval correct te verwerken. Tevens moeten er middelen zijn om te reageren wanneer de verplichtingen niet worden nagekomen of er andere problemen ontstaan, zoals illegale storting van afval of illegale jacht op beschermde dieren.

Nadere informatie:

Mededeling inzake de uitvoering van milieuwetgeving

Zie ook:

Mededeling over de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving

Contact:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar