Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinka. Geriau įgyvendinant teisės aktus sumažės išlaidų ir pagerės aplinka

Briuselis, 2012 m. kovo 7 d. Manoma, kad dėl netinkamai įgyvendinamų aplinkos teisės aktų ES ekonomika kasmet patiria apie 50 mlrd. eurų nuostolį, kurį sudaro sveikatos priežiūros išlaidos ir tiesioginės su aplinka susijusios išlaidos. Siekdama sumažinti šias išlaidas ir pasiekti gyventojams ir įmonėms palankesnių rezultatų aplinkos srityje, šiandien Komisija paskelbė komunikatą apie geresnį ES aplinkos teisės įgyvendinimą.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „ES teisės aktai nėra primesti Briuselio – juos piliečių naudai demokratiškai priima visos valstybės narės ir Parlamentas. Aplinkos apsaugos srityje mes taikome apie 200 nusistovėjusių teisės aktų, tačiau pernelyg dažnai jie taikomi netinkamai. Taip daroma žala ne tik aplinkai, bet ir žmonių sveikatai, kyla neaiškumų pramonei ir kenkiama bendrajai rinkai. Krizės laikotarpiu tokių išlaidų sau leisti negalime.“

Šiandien skelbiamame komunikate pabrėžiama aplinkos teisės nauda ir pažymima, kad veiksmai siekiant išvengti žalos aplinkai gali kainuoti daug mažiau nei ilgalaikis padėties ištaisymas. Aplinkos teisės aktai gali būti naudingi pramonei: visiškai įgyvendinant ES atliekų teisės aktus būtų galima sukurti papildomų 400 000 darbo vietų, o grynosios su tuo susijusios išlaidos būtų 72 mlrd. eurų mažesnės lyginant su išlaidomis, jei teisės aktai nebūtų įgyvendinami.

Komunikato tikslas – palaikyti glaudesnius ryšius su vyriausybėmis ir visomis kitomis suinteresuotosiomis šalimis sprendžiant, kaip geriau bendradarbiauti siekiant tinkamiau įgyvendinti ES teisę: aktyviau kaupti žinias ir dalintis jomis, be to, visiems geriau įsisąmoninti aplinkos tikslus. Komunikate bus nustatytos priemonės siekiant padėti valstybėms narėms užtikrinti visiškai sisteminį požiūrį į žinių kaupimą ir sklaidą, įskaitant būdus, kaip geriau spręsti aplinkos problemas.

ES aplinkos teisės įgyvendinimas ir vykdymas – bendra nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų užduotis. Netinkamą įgyvendinimą dažnai lydi tikslios informacijos apie aplinkos problemas stoka. Stebėsenos pastangos Europoje nevienodos, teikiama informacija – neišsami ir pasenusi, o internete nepateikiama pakankamai naudingos informacijos. Kokybiškesnė ir lengviau prieinama informacija nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis padėtų anksčiau nustatyti pagrindines aplinkos problemas ir ilgainiui sumažinti išlaidas.

Tinkamas įgyvendinimas reiškia veiksmingą reagavimą į dabartines arba galinčias kilti aplinkos problemas. Kad būtų pagerintas įgyvendinimas, siūloma, be kita ko, gerinti patikrų ir priežiūros kokybę, nustatyti kriterijus, kuriais remdamosi valstybės narės turėtų nagrinėti piliečių skundus, suteikti daugiau galimybių kreiptis į teismus aplinkos srityje ir remti Europos aplinkos srities profesionalų tinklus. Kilus problemoms, už taisyklių įgyvendinimą atsakingos institucijos turėtų aiškiau įsipareigoti per konkretų laikotarpį ištaisyti padėtį ir taikyti rezultatų rodiklius, kuriuos gali įvertinti visuomenė.

Tolesni veiksmai

Komunikatas bus perduotas Europos Parlamentui, valstybėms narėms, jų piliečiams ir visoms aplinkos teisės įgyvendinimu ir vykdymu suinteresuotoms šalims. Remiantis visų trijų ES institucijų diskusijų rezultatais bus parengta septintoji aplinkosaugos veiksmų programa.

Pagrindiniai faktai

Valstybės narės atsakingos už ES aplinkos teisės įgyvendinimą savo šalyse. Komisijos vaidmuo – tikrinti, ar valstybės narės laikosi įsipareigojimų, ir imtis veiksmų, jei įsipareigojimų nesilaikoma.

Įgyvendinimas apima keletą aspektų. Valstybės narės privalo priimti nacionalinės teisės aktus, kuriuose numatytos išsamios ES lygmeniu priimtų teisės aktų įgyvendinimo nuostatos. Jos turi taip organizuoti savo administracijų darbą, kad užtikrintų praktinį šių teisės aktų laikymąsi. Be to, jos turi skirti reikalingas investicijas, pavyzdžiui, švaraus atliekų perdirbimo srityje. Taip pat turi būti numatytos priemones, kurių reikia imtis, kai neįgyvendinamos reikalingos užduotys arba kyla problemų, tokių kaip neteisėtas atliekų šalinimas arba neteisėta saugomų laukinių gyvūnų medžioklė.

Daugiau informacijos

Komunikatas apie aplinkos teisės įgyvendinimą

Taip pat žr.

2008 m. komunikatas „Aplinkos teisės įgyvendinimas“

Asmenys ryšiams:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar