Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Ympäristö: jos ympäristölainsäädäntö pannaan täytäntöön, säästetään kustannuksissa ja parannetaan ympäristöä

Bryssel 7. maaliskuuta 2012 – Ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon laiminlyönnin arvioidaan maksavan EU:n taloudelle joka vuosi noin 50 miljardia euroa terveydenhoitokuluina ja suorina ympäristöön liittyvinä kustannuksina. Komissio pyrkii pienentämään näitä kustannuksia ja saamaan aikaan parempia ympäristövaikutuksia niin ihmisille kuin yrityksille. Komissio julkaisee sitä varten tänään tiedonannon EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tehostamisesta.

EU:n lainsäädäntö ei ole Brysselin keksintöä”, totesi ympäristökomissaari Janez Potočnik. ”Kaikki jäsenvaltiot ja parlamentti ovat säätäneet sen demokraattisesti kansalaisten hyödyksi. Ympäristömme suojaksi on annettu noin 200 säädöstä, mutta liian usein niitä sovelletaan väärin. Tämä ei vahingoita pelkästään ympäristöä, vaan myös ihmisten terveyttä, ja aiheuttaa lisäksi epävarmuutta teollisuudelle ja heikentää yhteismarkkinoita. Kriisiaikoina meillä ei ole varaa tällaisiin menoihin.”

Tämänpäiväisessä tiedonannossa korostetaan ympäristölainsäädännön myönteisiä vaikutuksia ja näytetään, miten ympäristölle aiheutuvien haittojen estäminen voi maksaa paljon vähemmän kuin pitkäaikaiset kunnostustoimet. Ympäristölainsäädäntö voi tuoda etuja teollisuudelle: EU:n jätelainsäädännön täysimääräinen täytäntöönpano loisi 400 000 työpaikkaa, ja nettokustannukset olisivat 72 miljardia euroa pienemmät kuin vaihtoehtoisen skenaarion kustannukset, jotka johtuisivat lainsäädännön täytäntöönpanon laiminlyönnistä.

Tiedonannon tavoitteena on tehostaa vuoropuhelua hallitusten ja kaikkien muiden sidosryhmien kanssa siitä, miten EU:n lainsäädäntö voitaisiin panna paremmin täytäntöön yhteistyön avulla. Sitä varten pitäisi kerätä tietämystä, jonka yhteiskäyttöä tehostettaisiin. Kaikkien pitäisi myös ottaa vastuu ympäristötavoitteiden toteuttamisesta. Tiedonannossa hahmotellaan toimenpiteitä, joilla autetaan jäsenvaltioita luomaan järjestelmällinen lähestymistapa tietojen keräämiseen ja niiden levittämiseen. Samoin pyrittäisiin rohkaisemaan reagointia ympäristökysymyksiin.

EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpano ja sen valvonta ovat kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten yhteinen tehtävä. Heikkoa täytäntöönpanoa kärjistää usein se, ettei ympäristöasioista ole tarkkoja tietoja. Seurantatoimien tehokkuus vaihtelee Euroopan eri osissa, saadut tiedot voivat olla hajanaiset ja vanhentuneet, eikä internetissä ole saatavilla riittävästi hyödyllisiä tietoja. Jos tiedotus kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla olisi parempaa ja tiedot paremmin saatavilla, voitaisiin merkittävät ympäristöongelmat tunnistaa nopeammin, mikä aiheuttaisi säästöjä pitemmällä aikavälillä.

Hyvä täytäntöönpano tarkoittaa, että reagoidaan tehokkaasti todellisiin tai mahdollisiin ympäristöongelmiin. On ehdotettu parempia tarkastuksia ja valvontaa, ohjeita siitä, kuinka jäsenvaltioiden on käsiteltävä kansalaisten valituksia, parempia mahdollisuuksia saada oikeutta ympäristöasioissa sekä tukea EU:n ympäristöammattilaisten verkostoille. Tapauksissa, joissa on ongelmia, olisi sääntöjen täytäntöönpanosta vastaavien sitouduttava selkeämmin parannuksiin, joille pitäisi asettaa määräajat ja suoritusta koskevat viitearvot, joita voidaan arvioida julkisesti.

Jatkotoimet

Tiedonanto on osoitettu Euroopan parlamentille, jäsenvaltioille, kansalaisille ja kaikille lainsäädännön täytäntöönpanon ja sen valvonnan alalla toimiville tahoille. EU:n toimielimien välillä käytyjen keskustelujen tulosta käytetään seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman valmistelussa.

Tausta

Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että EU:n ympäristölait pannaan täytäntöön. Komission tehtävänä on tarkastaa, että jäsenvaltiot noudattavat tekemiään sitoumuksia ja ryhtyä toimiin, jos niin ei tapahdu.

Täytäntöönpanossa on useita näkökohtia. Jäsenvaltioiden on annettava omia lakeja, jotta EU:n tasolla sovitut lait voidaan panna yksityiskohtaisesti täytäntöön. Niiden on organisoitava hallintonsa varmistaakseen, että lakeja noudatetaan käytännössä. On tehtävä tarvittavat investoinnit, esim. jotta jätteitä käsitellään asianmukaisesti. Olisi myös oltava keinoja, joilla reagoidaan, kun vaaditut toimet jäävät toteuttamatta tai syntyy muita ongelmia, esimerkiksi jätteitä sijoitetaan lainvastaisesti tai salametsästetään suojeltuja luonnonvaraisia eläimiä.

Lisätietoja:

Tiedonanto ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta

Katso myös:

Vuonna 2008 annettu tiedonanto ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta

Yhteyshenkilöt:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar