Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: õigusaktide tõhusama rakendamisega vähendatakse kulusid ja parandatakse keskkonna olukorda

Brüssel, 7. märts 2012. Keskkonnaalaste õigusaktide rakendamata jätmine läheb ELi majandusele tervishoiukulude ja otseste keskkonnakulude näol igal aastal eeldatavalt maksma ligikaudu 50 miljardit eurot. Selle näitaja vähendamiseks ning inimestele ja ettevõtjatele parema keskkonna tagamiseks andis komisjon täna välja teatise ELi keskkonnaõiguse parema rakendamise kohta.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas järgmist: „ELi õigus ei ole mingi Brüsseli leiutis. Kõik liikmesriigid ja Euroopa Parlament on selle kodanike huvides demokraatlikult vastu võtnud. Me kaitseme oma keskkonda umbes 200 hästi koostatud õigusaktiga, ent liiga sageli neid lihtsalt ei kohaldata nõuetekohaselt. Sellega mitte üksnes ei kahjustata keskkonda, vaid ka inimeste tervist ning tagajärjeks on ebakindlus ettevõtjate jaoks ja nõrgalt toimiv ühtne turg. Kriisi tingimustes on tegemist täiesti lubamatute kuludega.”

Tänases teatises rõhutatakse keskkonnaõiguse positiivset mõju ning tõendatakse, et keskkonnakahjude vältimine maksab oluliselt vähem kui pikaajalised parandusmeetmed. Keskkonnaalastest õigusaktidest võidavad ettevõtjad: tänu jäätmeid käsitlevate õigusaktide täielikule rakendamisele loodaks näiteks 400 000 uut töökohta ja sellega seotud netokulud oleksid 72 miljardi euro võrra väiksemad kui õigusaktide rakendamata jätmise korral.

Teatisega püütakse edendada valitsuste ja kõikide sidusrühmade vahelist dialoogi teemal, kuidas teha paremini koostööd ELi õiguse paremaks rakendamiseks. Selleks täiustatakse teabe kogumist ja jagamist. Samuti peab keskkonnaalaste eesmärkide täitmine saama kõikide ühiseks südameasjaks. Teatises on täpsemalt välja toodud meetmed, mille abil oleks liikmesriikidel võimalik kehtestada teabe süstemaatilise kogumise ja jagamise kord, sealhulgas meetmed, kuidas õhutada liikmesriike keskkonnaküsimustele kiiremini reageerima.

ELi keskkonnaõiguse rakendamine ja jõustamine on riikide, piirkondade ja kohalike omavalitsuste asutuste ühine ülesanne. Õigusaktide rakendamata jätmine on sageli tingitud ka sellest, et puudub täpne teave keskkonnaküsimuste kohta. Üle kogu Euroopa tehakse seiret ebajärjepidevalt, mistõttu võib kogutud teave olla ebaühtlane ja aegunud, samuti ei laadita piisavalt palju kasulikku teavet Internetti. Kui riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil oleks teave paremini ja lihtsamalt kättesaadav, oleks võimalik suuri keskkonnaprobleeme varem kindlaks teha ning tänu sellele kulusid pikemas perspektiivis kokku hoida.

Õigusaktide korralik rakendamine tähendab ka tulemuslikku tegutsemist tegelike või võimalikele keskkonnaprobleemide korral. Õigusaktide paremaks rakendamiseks antud soovitused hõlmavad paremat kontrolli ja järelevalvet, liikmesriikide kodanike kaebuste käsitlemise kriteeriume, rohkem võimalusi saada õigusabi keskkonnaküsimustes ning Euroopa keskkonnaspetsialistide võrgustike toetamist. Probleemsetel juhtudel peaksid eeskirjade rakendamise eest vastutajad võtma selge kohustuse parandada olukorda konkreetse tähtaja jooksul ja avalikult hinnatava tulemuslikkusega.

Edasised sammud

Teatis adresseeritakse Euroopa Parlamendile, liikmesriikidele ja nende kodanikele ning kõikidele õigusaktide rakendamise ja jõustamisega seotud isikutele. ELi institutsioonide vaheliste arutelude tulemuste põhjal valmistatakse ette seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm.

Taustteave

Liikmesriigid vastutavad ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise eest oma riigis. Komisjoni ülesanne on kontrollida, kas liikmesriigid täidavad oma kohustust, ja võtta meetmeid juhul, kui nad seda ei tee.

Rakendamisega kaasnevad eri aspektid. Liikmesriigid peavad vastu võtma siseriiklikud õigusaktid, millega kehtestatakse üksikasjalik kord ELi tasandil kokkulepitu jõustamiseks. Nad peavad korraldama oma haldusasutuste töö nii, et oleks tagatud kõnealuste õigusaktide tegelik järgimine. Vaja on investeeringuid, nt nõuetekohaseks jäätmekäitluseks. Samuti peaksid olema vahendid selleks, et reageerida kohustuste täitmata jätmise või muude probleemide tekkimise korral, nt jäätmete ebaseadusliku kõrvaldamise või kaitsealuste metsloomade ebaseadusliku küttimise korral.

Lisateave:

Teatis Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse rakendamise kohta

Vt ka:

2008. aasta teatis Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse rakendamise kohta

Kontaktisikud:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar