Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Životní prostředí: důslednějším prováděním se sníží náklady a zlepší kvalita životního prostředí

Brusel 7. března 2012 – Odhaduje se, že neprovádění předpisů v oblasti životního prostředí stojí hospodářství EU na zdravotních nákladech a přímých nákladech do životního prostředí každý rok okolo 50 miliard EUR. Ve snaze snížit tuto částku a zajistit pro občany a podniky v oblasti životního prostředí lepší výsledky dnes Komise vydala sdělení o důslednějším provádění právních předpisů EU v této oblasti.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Právní předpisy EU nejsou výmyslem Bruselu, jsou demokraticky přijaty všemi členskými státy a Parlamentem ve prospěch občanů. Naše životní prostředí chrání zhruba dvě stovky dobře zavedených předpisů, které však velmi často nejsou řádně uplatňovány. To poškozuje nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví, vytváří právní nejistotu pro průmysl a ohrožuje jednotný trh. Takové náklady si v době krize nemůžeme dovolit.“

Dnes vydané sdělení zdůrazňuje pozitivní přínos právních předpisů v oblasti životního prostředí a ukazuje, že předcházení škodám na životním prostředí může stát mnohem méně než dlouhodobé sanace. Právní předpisy v oblasti životního prostředí mohou přinést výhody pro průmysl: například plné provedení právních předpisů EU o odpadech by vytvořilo 400 000 pracovních míst a jeho čisté náklady by byly o 72 miliard EUR nižší než u alternativního scénáře, kdy by k provedení nedošlo.

Sdělení je určeno k posílení dialogu s vládami a dalšími zúčastněnými stranami o způsobu, jak zlepšit spolupráci v zájmu dosažení dokonalejší implementace unijních právních předpisů díky kvalitnějšímu sběru a sdílení znalostí i hlubšímu ztotožnění se s cíli v oblasti životního prostředí. Sdělení konkrétně nastíní opatření, která pomohou členským státům k přijetí plně systematického přístupu ke shromažďování a šíření poznatků i zlepšení jejich schopnosti reagovat na problémy životního prostředí.

Provádění a prosazování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí je společným úkolem vnitrostátních, regionálních a místních orgánů. Nedostatky v provádění často zhoršuje absence přesných informací o environmentální problematice. Úsilí v oblasti monitorování je v Evropě nerovnoměrné, získané informace jsou někdy neúplné a zastaralé a na internetu není užitečných informací dostatek. Kvalitnější a přístupnější informace na vnitrostátní, regionální a místní úrovni by umožnily dříve identifikovat hlavní problémy životního prostředí, a z dlouhodobého hlediska tak uspořit náklady.

Dobré provádění spočívá v účinném reagování na skutečné nebo potenciální problémy v oblasti životního prostředí. Ke zlepšení provádění se navrhuje zlepšit inspekci a dozor, stanovit kritéria způsobu, jakým by členské státy měly vyřizovat stížnosti občanů, zlepšit přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a podporovat evropské sítě environmentálních odborníků. V případech, kdy dochází k problémům, by měly být jasněji stanoveny závazky aktérů odpovědných za provádění pravidel, pokud jde o konkrétní lhůty k docílení zlepšení a kritéria výkonnosti, které mohou být veřejně posouzeny.

Další kroky

Toto sdělení bude určeno Evropskému parlamentu, členským státům, jejich občanům a všem zúčastněným stranám v oblasti provádění a prosazování. Výsledek diskuzí mezi třemi institucemi EU bude sloužit jako základ pro sedmý akční program pro životní prostředí.

Souvislosti

Členské státy jsou odpovědné za provádění předpisů EU v oblasti životního prostředí na svých územích. Úlohou Komise je ověřit, že členské státy své závazky dodržují, a přijmout opatření, jestliže tomu tak není.

Provádění obnáší několik aspektů. Členské státy musejí přijmout vnitrostátní právní předpisy, kterými se provádějí právní předpisy schválené na úrovni EU. Musejí v rámci své administrativy organizačně zajistit, že jsou tyto předpisy v praxi dodržovány. Musejí být vynaloženy nezbytné investice, například do správného zpracování odpadů. Státy by rovněž měly disponovat prostředky k reakci na nesplnění požadavků nebo na jiné problémy, například nezákonné odstraňování odpadů nebo nezákonný lov chráněných volně žijících živočichů.

Další informace:

Sdělení o provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí

Viz rovněž:

Sdělení o provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí z roku 2008

Kontaktní osoby:

Robert Flies (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar