Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Околна среда: По-доброто прилагане на законодателството за околната среда ще подобри състоянието ѝ и ще намали разходите

Брюксел, 7 март 2012 г. — Счита се, че неприлагането на законодателството за околната среда води до загуби за икономиката на ЕС в размер около 50 млрд. евро годишно във вид на разходи за здравеопазване и преки разходи за опазване на околната среда. В усилията си да намали тези загуби и да постигне още по-добри резултати при опазването на околната среда, в полза на хората и предприятията, Комисията днес публикува съобщение за по-добро прилагане на правото на ЕС в областта на околната среда.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Законодателството на ЕС не е нещо, съчинено в Брюксел; то се приема по демократичен начин от всички държави-членки и от Европейския парламент за благото на гражданите. Опазването на нашата околна среда е предмет на около двеста действащи нормативни акта, но твърде често те не се прилагат адекватно. Това не само нанася вреди на околната среда, но също така уврежда човешкото здраве, води до несигурност за производителите и отслабва единния пазар. Ние не можем да си позволим тези разходи по време на криза“.

Днешното съобщение подчертава положителния принос на правото в областта на околната среда, като показва как предотвратяването на вредите върху околната среда може да бъде много по-евтино от продължителното отстраняване на последствията. Законодателството в областта на околната среда може да донесе предимства за производителите: цялостното прилагане на законодателството на ЕС в областта на отпадъците например би генерирало допълнителни 400 000 работни места, при нетни разходи със 72 милиарда евро по-малко отколкото при неприлагане на законодателството.

Съобщението има за цел да се засили диалогът с правителствата и с всички други заинтересовани страни върху начините за подобряване на сътрудничеството с оглед по-доброто прилагане на законодателството на ЕС, чрез подобряване на натрупването и споделянето на знания и чрез по-изразена ангажираност на всички страни при изпълнението на екологичните цели. По-специално съобщението очертава мерки, които ще помогнат на държавите-членки да приложат изцяло систематичен подход при натрупването и разпространението на знания, включително начини изостряне на вниманието им по екологични въпроси.

Изпълнението и правоприлагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда е съвместна задача с националните, регионалните и местните органи. Изпълнението често е възпрепятствано от липсата на точна информация по въпросите на околната среда. Усилията по наблюдението са неравномерно разпределени в Европа, като получените сведения могат да бъдат откъслечни и неактуални, а в интернет не се публикува достатъчно полезна информация. По-добрата и по-достъпна информация на национално, регионално и местно равнище ще позволи основните проблеми, свързани с околната среда, да бъдат засичани по-рано, което ще доведе до по-малко разходи в дългосрочен план.

Доброто изпълнение включва ефективно реагиране на реални или потенциални екологични проблеми. Предложенията за подобрение включват усъвършенстване на проверките и надзора, въвеждане на критерии спрямо начина, по който държавите-членки третират жалбите на гражданите, по-добър достъп до правосъдие по въпросите на околната среда и подкрепа за европейските мрежи на работещите в сферата на околната среда. При проблематични случаи, отговорните за прилагането на разпоредбите трябва да поемат по-ясен ангажимент за решаването им, с конкретни срокове и показатели за изпълнение, които могат да бъдат оценявани публично.

Какво предстои

Съобщението ще бъде изпратено на Европейския парламент, държавите-членки, техните граждани и всички действащи лица в областта на изпълнението и правоприлагането. Резултатите от обсъжданията между трите институции на ЕС ще подготвят почвата за Седмата програма за действие за околната среда.

Контекст

Държавите-членки носят отговорността за прилагане на своя територия на законодателството на ЕС в областта на околната среда. Ролята на Комисията е да проверява дали държавите-членки спазват поетите ангажименти, както и да предприема действия в случай на неспазване.

Изпълнението има няколко измерения. Всяка държава-членка трябва да приеме национално законодателство за реда и условията за прилагане на законодателството, прието на равнище ЕС. Тя трябва да организира своята администрация така, че да гарантира на практика спазването на това законодателство. Трябва да бъдат направени необходимите инвестиции, например за правилно третиране на отпадъците. Също така, трябва да бъде установен начин за действие при неизпълнение на поети ангажименти или при възникване на други проблеми, например незаконно обезвреждане на отпадъци или незаконен лов на защитена дива фауна.

Допълнителна информация:

Съобщение относно прилагането на правото в областта на околната среда

Виж също:

Съобщение от 2008 г. относно прилагането на правото в областта на околната среда

За контакти:

Robert Flies (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar