Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Evropska komisija proučuje možnosti za večjo zastopanost žensk v upravnih odborih podjetij

Bruselj, 5. marca 2012 – Iz danes objavljenega poročila Evropske komisije je razvidno, da je napredek v zvezi z zastopanostjo žensk v upravnih odborih podjetij leto potem, ko je evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding pozvala h konkretnim samoregulativnim ukrepom na tem področju (glej MEMO/11/124), omejen. Samo vsak sedmi član upravnega odbora v vodilnih evropskih podjetjih je ženska (13,7 %). To je sicer rahlo izboljšanje v primerjavi z 11,8 % leta 2010, vendar bi s takim tempom potrebovali več kot 40 let, da bi dosegli vsaj približno uravnoteženo zastopanost spolov (najmanj 40 % moških oz. žensk).

Uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih položajih dokazano prispeva k boljšemu poslovanju in večji konkurenčnosti podjetij ter prinaša ekonomske koristi. Poročilo mednarodnega svetovalnega podjetja McKinsey na primer kaže, da so poslovni prihodki podjetij, v katerih sta spola uravnoteženo zastopana, za 56 % višji v primerjavi s podjetji, v katerih so zaposleni samo moški. Pri podjetju Ernst & Young so proučili 290 največjih podjetij, ki kotirajo na borzi. Ugotovili so, da so podjetja z vsaj eno žensko predstavnico v upravnem odboru ustvarjala znatno večji dobiček kot podjetja brez žensk na tej vodstveni ravni.

Komisija je zato danes začela javno posvetovanje, da bi lahko oblikovala primerne ukrepe za odpravljanje trajno neuravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij, ki kotirajo na borzi. V okviru tega posvetovanja želi pridobiti mnenja o morebitnem ukrepanju na ravni EU, tudi v obliki zakonodajnih ukrepov, da bi se odpravila neuravnotežena zastopanost spolov v upravnih odborih podjetij. Javno posvetovanje bo potekalo do 28. maja 2012, Komisija pa bo na podlagi prejetih mnenj še letos sprejela odločitev glede morebitnega nadaljnjega ukrepanja.

Današnje poročilo o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij je objavljeno leto po tem, ko je evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding pozvala evropska podjetja, ki kotirajo na borzi, naj prostovoljno povečajo število žensk v upravnih odborih podjetij, tako da podpišejo „izjavo o večji zastopanosti žensk v upravah evropskih podjetij“. S podpisom navedene izjave se podjetja zavežejo, da bodo povečala delež žensk v svojih upravah na 30 % do leta 2015 in na 40 % do leta 2020. Vendar pa je izjavo v zadnjih 12 mesecih podpisalo le 24 evropskih podjetij.

„Pred letom dni sem pozvala podjetja, naj prostovoljno povečajo prisotnost žensk v upravnih odborih podjetij. Evropski parlament je podprl moj poziv, ki so ga poslovnim organizacijam posredovala ministrstva za zaposlovanje, socialne zadeve in enakost spolov v številnih državah članicah EU. Vendar na žalost ugotavljam, da kljub našim pozivom samoregulacija doslej ni dala zadovoljivih rezultatov“, je dejala evropska komisarka za pravosodje in podpredsednica Evropske komisije Viviane Reding. „Pomanjkanje žensk na vodilnih položajih v poslovnem svetu škodi evropski konkurenčnosti in ovira gospodarsko rast. Zato se je nekaj držav članic EU – Belgija, Francija, Italija, Nizozemska in Španija – odločilo, da bodo razmere poskušale urediti s sprejetjem zakonodaje, ki uvaja kvote zastopanosti po spolu v upravnih odborih podjetij. Nekatere države, kot so Danska, Finska, Grčija, Avstrija in Slovenija, so sprejele pravila o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij v državni lasti. Osebno nisem velika privrženka kvot, vendar pa cenim rezultate, ki jih prinašajo. Prav tako opažam, da bodo podjetja, ki poslujejo z drugimi državami na mednarodnem trgu, morda morala upoštevati različne nacionalne zakone o kvotah, če bodo želela sodelovati v razpisih za oddajo javnih naročil. Zato je v zakonodajnem in delovnem programu Komisije za leto 2012 vključena pobuda za rešitev tega vprašanja. Danes pozivam javnost, tj. posamezna podjetja, socialne partnerje, zainteresirane nevladne organizacije in državljane, naj izrazijo svoje poglede glede ukrepov, ki bi jih EU lahko sprejela za bolj uravnoteženo zastopanost spolov v upravnih odborih podjetij. Menim, da je že skrajni čas, da Evropa odpravi nevidne ovire, ki nadarjenim ženskam še vedno preprečujejo, da bi zasedale vodilne položaje v evropskih podjetjih, ki kotirajo na borzi. Pri uresničevanju te spremembe bom tesno sodelovala z Evropskim parlamentom in vsemi državami članicami.

Napredek pri izboljševanju razmerja v zastopanosti spolov v upravah evropskih podjetij je bil v preteklem letu večji kot v letih poprej (med oktobrom 2010 in januarjem 2012 se je delež žensk povečal za 1,9 odstotne točke, medtem ko se je v preteklem desetletju v povprečju povečeval za 0,6 odstotne točke letno). To lahko pripišemo pozivom Komisije in Evropskega parlamenta (MEMO/11/487) ter vrsti nacionalnih zakonodajnih pobud. Približno polovico tega povečanja gre na račun Francije, ki je leta 2011 sprejela zakon o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij. Vendar pa se stanje na splošno spreminja zelo počasi. Število predsednic upravnih odborov večjih podjetij se je celo zmanjšalo, in sicer s 3,5 % leta 2010 na 3,2 % januarja 2012.

Evropski državljani se nedvomno strinjajo, da bi bilo treba razmere na tem področju spremeniti. Po podatkih najnovejše javnomnenjske raziskave Eurobarometer jih 88 % verjame, da bi morale biti ženske ob enaki usposobljenosti enakovredno zastopane na vodilnih položajih v podjetjih (glej Prilogo). Poleg tega jih 76 % meni, da imajo ženske ustrezna znanja in veščine. Prav tako se je 75 % vprašanih opredelilo za uvedbo zakonodaje o uravnoteženi zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij, pri čemer je relativna večina vprašanih (49 %) navedla, da bi bile denarne kazni najprimernejši mehanizem za uveljavljanje tovrstne zakonodaje (glej Prilogo).

Ozadje

Vse več je dokazov o pomembnih gospodarskih koristih bolj uravnotežene zastopanosti spolov pri odločanji v gospodarstvu (glej danes objavljeno poročilo Komisije). Večje število žensk na vodilnih položajih lahko prispeva k bolj produktivnemu in inovativnemu delovnemu okolju ter večji splošni uspešnosti podjetij, s tem pa se spodbuja tudi konkurenčnost. Čeprav je med novimi univerzitetnimi diplomanti 60 % žensk, jih le malo zasede vodilna mesta v podjetjih. Možnost zasedanja višjih položajev ženske spodbuja, da vstopijo na trg delovne sile in ostanejo delovno aktivne ter tako prispevajo k rasti stopnje zaposlenosti žensk ter boljši izrabi ženskega potenciala v smislu človeških virov. „Če želimo doseči cilj strategije za rast Evropa 2020 glede 75-odstotne zaposlenosti aktivnega prebivalstva, starega od 20 do 64 let, mora uravnotežena zastopanost spolov postati dejavnik rasti“, je dejala podpredsednica Komisije Viviane Reding.

Spodbujanje večje enakosti na vodilnih položajih je eden izmed ciljev Evropske listine žensk (glej IP/10/237), za katero sta marca 2010 dala pobudo predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in podpredsednica Viviane Reding. Komisija je nato te zaveze nadgradila in septembra 2010 sprejela Strategijo za enakost spolov za naslednjih pet let (glej IP/10/1149 in MEMO/10/430), ki med drugim proučuje usmerjene pobude za večjo zastopanost ženk na vodilnih položajih v gospodarstvu. V Delovnem programu Komisije za leto 2012 je napovedana zakonodajna pobuda za izboljšanje razmerja v zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij, ki kotirajo na borzi.

V danes objavljenem poročilu Komisije je poudarjeno, da je kljub določenemu nedavnemu razvoju, zlasti v državah, ki so uvedle kvote zastopanosti po spolu, napredek še naprej omejen. Prav tako obstajajo velike razlike med državami, saj je na primer delež žensk v upravnih odborih največjih podjetij na Finskem 27 % in v Latviji 26 %, medtem ko znaša ustrezni odstotek za Malto 3 %, za Ciper pa 4 %.

Dodatne informacije

Informativni paket – ženske v upravnih odborih podjetij:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Javno posvetovanje – Neuravnotežena zastopanost spolov v upravnih odborih podjetij v EU:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Evropska komisija, Zbirka podatkov o ženskah in moških na vodilnih položajih:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Annex

Figure 1: Women and men on the boards of the largest listed companies, January 2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making and Eurostat, Labour Force Survey. Note: Data on share of employment not available for RS; data on tertiary education not available for LU, EL and RS.

Figure 2: Share of women on the boards of the largest publicly listed companies, 2010-2012

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Source: European Commission database on women and men in decision-making: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Figure 3: Men and Women presidents/chairpersons of large companies,
EU-27

Figure 4: Nearly nine Europeans out of ten agree that, given equal competence, women should be equally represented in positions of leadership in companies.

Figure 5: Three-quarters of Europeans are in favour of legislation on gender balance on company boards

Figure 6: Almost half of the Europeans mention monetary sanctions as the most effective sanction in case of non-compliance

Kontakti:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar