Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Európska Komisia zvažuje možnosti, ako odstrániť neviditeľné prekážky, ktoré bránia vyššej účasti žien v predstavenstvách firiem

Brusel 5. marca 2012 – V dnes uverejnenej správe Európskej komisie sa uvádza, že rok po tom, ako komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová požadovala zavedenie dôveryhodných samoregulačných opatrení (pozri MEMO/11/124), sa v zvýšení počtu žien v predstavenstvách firiem dosiahol mierny pokrok. Iba jedným zo siedmich členov predstavenstva v popredných európskych firmách je žena (13,7 %). Oproti roku 2010 (11,8 %) ide o mierne zlepšenie. Aby sa pri takomto tempe dosiahlo podstatne vyváženejšie zastúpenie žien a mužov (prinajmenšom 40 % pre obe pohlavia), bolo by treba viac než 40 rokov.

Ukázalo sa, že vyvážené zastúpenie žien a mužov vo vedúcich pozíciách prispieva k lepšej výkonnosti firiem, silnejšej konkurencieschopnosti a hospodárskym ziskom. Napríklad v správe konzultačnej spoločnosti McKinsey sa uvádza, že firmy s vyváženým zastúpením žien a mužov majú o 56 % vyšší prevádzkový zisk než firmy s čisto mužským zastúpením. Firma Ernst & Young analyzovala situáciu v 290 najväčších verejne kótovaných spoločnostiach. Výsledkom tejto analýzy bolo, že zisky vo firmách s minimálne jednou ženou v predstavenstve boli podstatne vyššie než vo firmách bez zastúpenia ženy v predstavenstve.

V záujme určenia vhodných opatrení, ktoré by riešili pretrvávajúci nedostatok rodovej rôznorodosti v predstavenstvách kótovaných spoločností v Európe, dnes Komisia otvorila verejné konzultácie. Komisia sa snaží získať názory o možných krokoch, ktoré by sa podnikli na úrovni EÚ, a to vrátane prijatia legislatívnych opatrení, s cieľom napraviť toto nevyvážené zastúpenie žien a mužov v predstavenstvách firiem. Verejné konzultácie budú prebiehať do 28. mája 2012. Komisia následne neskôr v tomto roku prijme rozhodnutie o ďalších krokoch.

Dnešná správa o vyváženom zastúpení žien a mužov v predstavenstvách firiem je uverejnená rok po tom, ako komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová vyzvala verejne kótované spoločnosti v Európe, aby dobrovoľne zvýšili počet žien vo svojich predstavenstvách podpísaním iniciatívy „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“. Podpísaním tohto záväzku sa spoločnosti zaväzujú zvýšiť zastúpenie žien vo svojich predstavenstvách na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 2020. Počas posledných 12 mesiacov podpísalo však tento záväzok iba 24 spoločností v celej Európe.

„Pred rokom som žiadala spoločnosti, aby dobrovoľne zvýšili zastúpenie žien v predstavenstvách firiem. Moju žiadosť podporil Európsky parlament a ministri pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rodovú rovnosť vo viacerých členských štátoch EÚ ju postúpili podnikateľským organizáciám. Musím však s ľútosťou poznamenať, že napriek našim výzvam nepriniesla samoregulácia doposiaľ uspokojivé výsledky“, uviedla Viviane Redingová, podpredsedníčka Európskej komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Nedostatok žien vo vedúcich pozíciách v podnikateľskej sfére škodí konkurencieschopnosti Európy a brzdí hospodársky rast. Niektoré členské štáty EÚ – konkrétne Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko a Španielsko – začali preto riešiť túto situáciu prijatím právnych predpisov, ktoré zavádzajú rodové kvóty pre predstavenstvá firiem. Niektoré krajiny – Dánsko, Fínsko, Grécko, Rakúsko a Slovinsko – prijali predpisy o vyváženou zastúpení žien a mužov v predstavenstvách štátnych podnikov. Ja osobne nie som veľkým zástancom kvót. Teším sa však z výsledkov, ktoré prinášajú. Taktiež si uvedomujem, že podniky s cezhraničnou pôsobnosťou v rámci vnútorného trhu musia dodržiavať rôzne vnútroštátne zákony týkajúce sa kvót, ak sa chcú zúčastniť na postupoch zadávania verejných zákaziek. Z tohto dôvodu legislatívny pracovný program Komisie na rok 2012 zahŕňa iniciatívu na riešenie tejto situácie. Dnes vyzývam verejnosť – jednotlivé podniky, sociálnych partnerov, zainteresované mimovládne organizácie a občanov – aby sa vyjadrili, aký druh opatrení by mala EÚ prijať na riešenie otázky chýbajúcej rodovej rôznorodosti v predstavenstvách firiem. Myslím si, že je najvyšší čas, aby Európa odstránila neviditeľné prekážky, ktoré stále bránia talentovaným ženám dostať sa na vedúce pozície v európskych kótovaných spoločnostiach. Budem úzko spolupracovať s Európskym parlamentom a so všetkými členskými štátmi, aby nastala zmena.“

Úspech dosiahnutý v zlepšovaní vyváženého zastúpenia žien a mužov v európskych predstavenstvách za posledný rok bol v rámci dlhého obdobia najlepší (zvýšenie o 1,9 percentuálnych bodov od októbra 2010 do januára 2012 v porovnaní s dlhotrvajúcim priemerným zvýšením vo výške 0,6 percentuálnych bodov ročne počas posledných desať rokov). Toto zvýšenie možno pripisovať požiadavkám Komisie a Európskeho parlamentu (MEMO/11/487) a viacerým vnútroštátnym legislatívnych iniciatívam. Francúzsko, ktoré zaviedlo predpisy o vyváženom zastúpení žien a mužov v predstavenstvách firiem v roku 2011, sa samotné podieľa na približne polovici zvýšenia v EÚ. Celkovo však zmena prebieha naďalej veľmi pomaly. Počet žien, ktoré predsedajú predstavenstvu veľkej spoločnosti, dokonca poklesol z 3,4 % v roku 2010 na 3,2 % v januári roku 2012.

Ľudia v Európe jasne súhlasia s tým, že táto situácia by sa mala zmeniť: podľa dnes zverejneného nového prieskumu Eurobarometra (pozri prílohu) si 88 % Európanov myslí, že ženy, ktoré majú rovnaké schopnosti ako muži, by mali byť rovnako zastúpené vo vedúcich pozíciách v podnikateľskej sfére. Pritom je 76 % Európanov presvedčených o tom, že ženy majú potrebné zručnosti. Napokon, 75 % opýtaných sa vyslovilo za právne predpisy o vyváženom zastúpení žien a mužov v predstavenstvách firiem, pričom relatívna väčšina respondentov (49 %) tvrdí, že najvhodnejším mechanizmom na presadenie týchto predpisov by boli peňažné pokuty (pozri prílohu).

Kontext

Narastajúce množstvo dôkazov poukazuje na skutočnosť, že lepšia rodová vyváženosť v procese hospodárskeho rozhodovania prináša značný hospodársky prospech (pozri dnešnú správu Komisie). Viac žien vo vedúcich pozíciách môže prispieť k produktívnejšiemu a inovatívnejšiemu pracovnému prostrediu a zlepšiť celkovú výkonnosť spoločnosti. To podporuje konkurencieschopnosť. Aj keď ženy tvoria 60 % nových absolventov univerzít, len máloktoré z nich sa dostanú do vedúcich pozícií spoločností. Otvorenie dverí k vyšším pozíciám motivuje ženy, aby sa zapojili do pracovného procesu a ostali v ňom, aby pomohli zvýšiť mieru zamestnanosti žien a zlepšili využitie potenciálu žien z hľadiska ľudských zdrojov. „Ak chceme dosiahnuť cieľ stanovený v stratégii Európa 2020 (stratégii na podporu rastu EÚ), a síce zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 na 75 %, musíme využiť rastový potenciál, ktorý rodová rovnosť prináša“, uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová.

Podpora väčšej rovnosti v rozhodovacom procese je jedným z cieľov európskej charty žien (pozri IP/10/237), ktorú v marci 2010 iniciovali predseda Komisie José Manuel Barroso a podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová. Uvedené záväzky potom Komisia plnila prijatím stratégie rovnosti žien a mužov v septembri 2010 na nasledujúcich päť rokov (pozri IP/10/1149MEMO/10/430), ktorej súčasťou je preskúmanie cielených iniciatív zameraných na zvýšenie zastúpenia žien vo vedúcich pozíciách v procese hospodárskeho rozhodovania. Pracovný program Komisie na rok 2012 uvádza legislatívnu iniciatívu na zlepšenie vyváženého zastúpenia žien a mužov v spoločnostiach kótovaných na burze.

Dnešná správa Komisie poukazuje na skutočnosť, že napriek niekoľkým nedávnym zlepšeniam najmä v krajinách, ktoré zaviedli rodové kvóty, je pokrok naďalej veľmi pomalý. Existujú takisto veľké rozdiely medzi krajinami. V najväčších fínskych spoločnostiach tvoria ženy 27 % predstavenstva, v Lotyšsku 26 %, avšak na Malte sú to len 3 % a na Cypre 4 %.

Ďalšie informácie

Informácie pre tlač – ženy v predstavenstvách firiem:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Verejná konzultácia: Nevyvážené zastúpenie žien a mužov v predstavenstvách firiem v EÚ:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Európska komisia, Databáza žien a mužov v rozhodovacom procese:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Príloha

Figure 1: Women and men on the boards of the largest listed companies, January 2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making and Eurostat, Labour Force Survey. Note: Data on share of employment not available for RS; data on tertiary education not available for LU, EL and RS.

Figure 2: Share of women on the boards of the largest publicly listed companies, 2010-2012

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Source: European Commission database on women and men in decision-making: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Figure 3: Men and Women presidents/chairpersons of large companies,
EU-27

Figure 4: Nearly nine Europeans out of ten agree that, given equal competence, women should be equally represented in positions of leadership in companies.

Figure 5: Three-quarters of Europeans are in favour of legislation on gender balance on company boards

Figure 6: Almost half of the Europeans mention monetary sanctions as the most effective sanction in case of non-compliance

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 2406)

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)


Side Bar