Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europese Commissie zoekt wegen om het "glazen plafond" in ondernemingsbesturen te doorbreken

Brussel, 5 maart 2012 – Uit een vandaag gepubliceerd verslag van de Europese Commissie blijkt dat er niet veel vrouwen in ondernemingsbesturen zijn bijgekomen sinds EU‑Commissaris voor Justitie Viviane Reding een jaar geleden aandrong op zelfregulerende maatregelen (zie MEMO/11/124). Slechts een op de zeven bestuursleden van Europese topondernemingen is vrouw (13,7%). Dit is een kleine verbetering ten opzichte van de 11,8% van 2010. Maar in dit tempo duurt het nog ruim 40 jaar voor er sprake is van een evenwichtige man-vrouwverhouding (minstens 40% mannen resp. vrouwen).

Een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen blijkt betere bedrijfsresultaten, meer concurrentievermogen en economische voordelen op te leveren. Uit een McKinseyrapport blijkt bijvoorbeeld dat het bedrijfsresultaat van ondernemingen met een evenwichtige man-vrouwverhouding 56% hoger ligt dan dat van ondernemingen waar louter mannen de dienst uitmaken. Ernst & Young heeft de 290 grootste beursgenoteerde ondernemingen onder de loep genomen. Daarbij is vastgesteld dat de winst van ondernemingen met ten minste één vrouw in het bestuur beduidend groter was dan die van ondernemingen zonder vrouwelijke bestuursleden.

Om na te gaan welke maatregelen kunnen worden genomen om deze hardnekkige ondervertegenwoordiging van vrouwen in het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in Europa te verhelpen, heeft de Commissie vandaag het startschot gegeven voor een openbare raadpleging. De Commissie zoekt ideeën over mogelijke maatregelen op EU‑niveau, waaronder wetgevingsmaatregelen, om de ongelijke man-vrouwverhoudingen in ondernemingsbesturen recht te trekken. De raadpleging loopt tot en met 28 mei 2012. Op basis van de resultaten zal de Commissie later dit jaar een besluit nemen over verdere maatregelen.

Het verslag over genderevenwicht in ondernemingsbesturen verschijnt een jaar nadat EU-Commissaris voor Justitie Viviane Reding beursgenoteerde ondernemingen in Europa opriep vrijwillig meer vrouwen in hun bestuur op te nemen en de intentieverklaring "Meer vrouwen in topfuncties" te ondertekenen. Door deze intentieverklaring te ondertekenen, beloven ondernemingen dat hun bestuur in 2015 voor 30% uit vrouwen bestaat en in 2020 voor 40%. Het afgelopen jaar hebben echter slechts 24 ondernemingen in Europa de intentieverklaring ondertekend.

"Een jaar geleden heb ik ondernemingen gevraagd vrijwillig meer vrouwen in het bestuur te benoemen. Het Europees Parlement stond achter dit verzoek en veel ministers van Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gendergelijkheid hebben het overgebracht aan bedrijfsorganisaties in de lidstaten. Tot mijn spijt moet ik echter constateren dat zelfregulering tot nu toe niet tot het gewenste resultaat heeft gehad", aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en Commissaris voor Justitie. "Het gebrek aan vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven schaadt het Europese concurrentievermogen en belemmert de economische groei. Daarom proberen verschillende EU‑lidstaten – met name België, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje – hier verandering in te brengen met wetgeving waarin genderqouta voor ondernemingsbesturen zijn vastgesteld. Sommige landen – Denemarken, Finland, Griekenland, Oostenrijk en Slovenië – hebben regels vastgesteld voor de man-vrouwverhouding in het bestuur van overheidsbedrijven. Ik houd zelf niet zo van quota. Maar wel van de resultaten die ermee worden bereikt. Ik stel vast dat ondernemingen die buiten de landsgrenzen actief zijn op de interne markt, soms aan verschillende nationale quotavoorschriften moeten voldoen als zij willen deelnemen aan overheidsaanbestedingen. Daarom is in het wetgevingsprogramma van de Commissie voor 2012 een initiatief opgenomen om iets aan deze situatie te doen. Vandaag vraag ik het publiek – ondernemingen, sociale partners, ngo's en burgers – welke maatregelen de EU volgens hen moet nemen om het gebrek aan genderdiversiteit in ondernemingsbesturen te verhelpen. Ik vind het de hoogste tijd dat Europa het glazen plafond doorbreekt dat vrouwen met talent nog steeds de weg naar topfuncties in Europese beursgenoteerde ondernemingen verspert. Ik zal nauw samenwerken met het Europees Parlement en de lidstaten om verandering te brengen in deze situatie".

Het afgelopen jaar heeft het streven naar meer vrouwen in ondernemingsbesturen meer opgeleverd dan vele jaren daarvoor (een stijging van 1,9 procentpunt tussen oktober 2010 en januari 2012, tegenover een gemiddelde stijging van 0,6 procentpunt per jaar in de voorbije tien jaar). Deze stijging is te danken aan de oproepen van de Commissie en het Europees Parlement (MEMO/11/487) en aan een aantal nationale wetgevingsmaatregelen. Ongeveer de helft van de stijging komt voor rekening van Frankrijk, dat in 2011 wetgeving over de man-vrouwverhouding in ondernemingsbesturen heeft ingevoerd. Maar over het geheel genomen gaat de verandering tergend langzaam. Het percentage vrouwelijke bestuursvoorzitters van grote ondernemingen is zelfs gedaald van 3,4 % in 2010 tot tot 3,2% in januari 2012.

In Europa zijn de meeste mensen het erover eens dat er verandering in de situatie moet komen: 88% van de Europeanen vindt dat bij gelijke geschiktheid vrouwen gelijkelijk vertegenwoordigd moeten zijn in topfuncties, zo blijkt uit een nieuwe Eurobarometer die vandaag is gepubliceerd (zie bijlage). 76% van de Europeanen is van mening dat vrouwen over de nodige vaardigheden beschikken. En 75% van de ondervraagden is voorstander van wetgeving over genderevenwicht in ondernemingsbesturen, waarbij de grootste groep (49%) denkt dat boetes de meest geschikte manier zijn om dergelijke wetgeving te doen naleven (zie bijlage).

Achtergrond

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in de economische besluitvorming belangrijke economische voordelen oplevert (zie het verslag van de Commissie van vandaag). Meer vrouwen in topfuncties kan leiden tot een productiever en innovatiever werkklimaat en een beter bedrijfsresultaat. Dit versterkt het concurrentievermogen. 60% van de studenten die afstuderen aan de universiteit is vrouw, maar daarvan dringen slechts enkelen door tot de top van het bedrijfsleven. Als topfuncties bereikbaarder worden voor vrouwen, zullen meer vrouwen zich op de arbeidsmarkt begeven en blijven werken, waardoor de arbeidsparticipatie van vrouwen toeneemt en het vrouwelijk deel van het arbeidspotentieel beter wordt benut. "Als we de doelstelling van Europa 2020 – de groeistrategie van de EU – willen verwezenlijken en de arbeidsparticipatiegraad van vrouwen en mannen in de leeftijdsgroep van 20-64 jaar dus willen verhogen tot 75%, moeten we genderdiversiteit beschouwen als groeifactor" zei Viviane Reding.

Meer gelijkheid in de besluitvorming is een van de doelstellingen van het Vrouwenhandvest (zie IP/10/237), dat door voorzitter José Manuel Barroso en vicevoorzitter Reding in maart 2010 werd gepresenteerd. De Commissie volgde deze doelstelling toen zij in september 2010 haar strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor de komende vijf jaar vaststelde (zie IP/10/1149 en MEMO/10/430) en daarin gerichte initiatieven aankondigde om meer vrouwen op economische topposities te benoemen. In het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2012 wordt een wetgevingsinitiatief aangekondigd om de man-vrouwverhouding in het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen te verbeteren.

Uit het verslag dat vandaag verschijnt, blijkt dat er de laatste tijd weliswaar enige vooruitgang is geboekt, met name in landen die genderquota hebben ingevoerd, maar dat de verandering over het algemeen langzaam blijft gaan. Er zijn grote verschillen tussen landen: in Finland bestaat het bestuur van de grootste ondernemingen voor 27% uit vrouwen en in Letland voor 26%, maar in Malta slechts voor 3% en in Cyprus voor 4%.

Voor meer informatie

Persdossier – Vrouwen in ondernemingsbesturen:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Openbare raadpleging: Ongelijke man-vrouwverhouding in ondernemingsbesturen in de EU:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120528_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Databank van de Europese Commissie over vrouwen en mannen in de besluitvorming:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Bijlage

Figure 1: Women and men on the boards of the largest listed companies, January 2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making and Eurostat, Labour Force Survey. Note: Data on share of employment not available for RS; data on tertiary education not available for LU, EL and RS.

Figure 2: Share of women on the boards of the largest publicly listed companies, 2010-2012

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Source: European Commission database on women and men in decision-making: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Figure 3: Men and Women presidents/chairpersons of large companies,
EU-27

Figure 4: Nearly nine Europeans out of ten agree that, given equal competence, women should be equally represented in positions of leadership in companies.

Figure 5: Three-quarters of Europeans are in favour of legislation on gender balance on company boards

Figure 6: Almost half of the Europeans mention monetary sanctions as the most effective sanction in case of non-compliance

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar