Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Europos Komisija svarsto priemones, padėsiančias pašalinti kliūtis moterims tapti bendrovių valdybos narėmis

Briuselis, 2012 m. kovo 5 d. Šiandien paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje nurodyta, kad per metus nuo tada, kai už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding paragino imtis veiksmingų savireguliavimo priemonių moterų skaičiui valdybose padidinti (žr. MEMO/11/124), padaryta nedidelė pažanga. Tik kas septintas didžiausių Europos įmonių valdybos narys – moteris (13,7 proc.). Tai šiek tiek daugiau nei 2010 m. (11,8 proc.). Tačiau, jeigu tempas išliks toks pat, prireiks daugiau kaip 40 metų akivaizdžiai lyčių pusiausvyrai (bent 40 proc. abiejų lyčių atstovų) pasiekti.

Įrodyta, kad esant didesnei lyčių pusiausvyrai vadovų lygmeniu, pasiekiama geresnių veiklos rezultatų, užtikrinamas didesnis konkurencingumas ir gaunamas didesnis pelnas. Pavyzdžiui, „McKinsey“ ataskaitoje padaryta išvada, kad bendrovių, kuriose yra lyčių pusiausvyra, veiklos pajamos 56 proc. didesnės, nei vien tik vyrų valdomose bendrovėse. „Ernst & Young“ nagrinėjo 290 didžiausių biržinių bendrovių rodiklius ir nustatė, kad bendrovių, kurių valdyboje yra bent viena moteris, pajamos buvo daug didesnės nei bendrovių, kurių valdyboje moterų nėra.

Siekdama nustatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų mažinama nuolatinė lyčių nelygybė į biržinių Europos bendrovių valdybose, Komisija šiandien pradeda viešas konsultacijas. Komisija siekia išgirsti nuomonių dėl galimų ES lygmens priemonių, įskaitant teisėkūros, kuriomis būtų mažinama lyčių nelygybė bendrovių valdybose. Viešos konsultacijos vyks iki 2012 m. gegužės 28 d. Susipažinusi su šių konsultacijų rezultatais, Komisija vėliau šiais metais priims sprendimą dėl tolesnių veiksmų.

Šiandienos lyčių lygybės bendrovių valdybose ataskaita skelbiama praėjus metams po to, kai už teisingumą atsakinga ES Komisijos narė Viviane Reding paragino Europoje biržines bendroves pasirašyti „Europos bendrovės įsipareigojimą dėl moterų skaičiaus valdyboje didinimo“ ir savanoriškai padidinti moterų skaičių valdybose. Pasirašiusios šį dokumentą bendrovės įsipareigoja, kad iki 2015 m. valdybos narės moterys sudarys 30 proc. valdybos narių, o iki 2020 m. – 40 proc. Tačiau per praėjusius dvylika mėnesių „Europos bendrovės įsipareigojimą“ visoje Europoje pasirašė tik 24 įmonės.

Prieš metus paraginau bendroves savanoriškai padidinti moterų skaičių valdybose. Mano raginimą parėmė Europos Parlamentas, o daugelio ES valstybių narių užimtumo, socialinių reikalų ir lyčių lygybės ministrai perdavė jį verslo organizacijoms. Vis dėlto apgailestaudama pripažįstu, kad nepaisant mūsų raginimų, savireguliavimas kol kas nedavė patenkinamų rezultatų, – sakė už teisingumą atsakinga ES Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Tai, kad verslo pasaulyje mažai vadovaujamąsias pareigas užimančių moterų, kenkia Europos konkurencingumui ir trukdo augti jos ekonomikai. Todėl kelios ES valstybės narės – Belgija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai ir Ispanija – ėmėsi spręsti šią problemą priimdamos teisės aktus, nustatančius bendrovių valdyboms taikytinas lyčių kvotas. Kitos – Danija, Suomija, Graikija, Austrija ir Slovėnija – priėmė taisykles dėl lyčių pusiausvyros valstybinių įmonių valdybose. Aš nesu didelė kvotų gerbėja, tačiau teigiamai vertinu rezultatus, kurie pasiekiami jas taikant. Norėčiau pažymėti, kad vidaus rinkoje tarpvalstybinę veiklą vykdančioms bendrovėms gali tekti laikytis nevienodų kvotas reglamentuojančių nacionalinės teisės aktų, jeigu jos nori dalyvauti viešųjų darbų konkursuose. Dėl to Komisijos 2012 m. teisėkūros darbo programoje numatyta iniciatyva šiam klausimui spręsti. Šiandien kviečiu visuomenę – individualias įmones, socialinius partnerius, suinteresuotas NVO ir piliečius – siūlyti priemones, kuriomis ES turėtų spręsti per mažos lyčių įvairovės valdybose klausimą. Tikiu, kad dabar tinkamas metas Europai pašalinti kliūtis, kurios trukdo talentingoms moterims užimti vadovaujamąsias pareigas Europos biržinėse bendrovėse. Siekdama pokyčių, glaudžiai bendradarbiausiu su Europos Parlamentu ir visomis valstybėmis narėmis.“

Per praėjusius metus padaryta didžiausia per ilgą laiką pažanga didinant lyčių pusiausvyrą Europos bendrovių valdybose (2010 m. spalio mėn.–2012 m. sausio mėn. rodiklis padidėjo 1,9 procentinio punkto, nors ilgalaikis vidutinis metinis didėjimas per pastarąjį dešimtmetį buvo 0,6 procentinio punkto). Galima teigti, kad tokį lyčių pusiausvyros didėjimą lėmė Komisijos ir Europos Parlamento raginimai (MEMO/11/487) ir įvairios nacionalinės teisėkūros iniciatyvos. Maždaug pusę šio didėjimo ES lėmė Prancūzija, 2011 m. priėmusi teisės aktus dėl lyčių pusiausvyros bendrovių valdybose. Tačiau apskritai pokyčiai labai lėti. Didelių bendrovių valdyboms pirmininkaujančių moterų skaičius net sumažėjo nuo 3,4 proc. 2010 m. iki 3,2 proc. – 2012 m.

Europos piliečiai aiškiai pritaria, kad ši padėtis turėtų keistis: šiandien paskelbtos naujos Eurobarometro apklausos duomenimis 88 proc. jų mano, kad atsižvelgiant vienodą vyrų ir moterų kompetenciją, bendrovėse vadovaujamąsias pareigas užimančių moterų turėtų būti tiek pat, kiek vyrų (žr. priedą). Be to, 76 proc. europiečių mano, kad moterys turi reikiamų įgūdžių. Galiausiai 75 proc. apklaustųjų palankiai vertina teisės aktus dėl lyčių pusiausvyros bendrovių valdybose, o santykinė jų dauguma (49 proc.) teigia, kad tinkamiausia tokių teisės aktų taikymo užtikrinimo priemonė būtų piniginės baudos (žr. priedą).

Pagrindiniai faktai

Turima vis daugiau įrodymų, kad kai ekonominiai sprendimai priimami didesnės lyčių pusiausvyros aplinkoje, pasiekiama geresnių ekonominių rezultatų (žr. šiandien paskelbtą Komisijos ataskaitą). Jeigu būtų daugiau vadovaujamąsias pareigas užimančių moterų, tikėtina, kad būtų sukurta veiksmingesnė ir labiau naujovėms palanki darbo aplinka ir bendrovės pasiektų geresnių veiklos rezultatų. Šie veiksniai didina konkurencingumą. Šiuo metu 60 proc. visų universitetų absolventų yra moterys, tačiau tik nedaugelis jų vėliau užima aukščiausio lygio vadovaujamąsias pareigas bendrovėse. Sudarius sąlygas moterims užimti aukštas pareigas, jos būtų skatinamos įsitraukti į darbo rinką ir joje likti – tai leistų didinti moterų užimtumo rodiklius ir geriau išnaudoti moterų žmogiškųjų išteklių potencialą. „Jeigu norime įvykdyti ES ekonomikos augimo strategijoje „Europa 2020“ nustatytus tikslus, t. y. 20–64 metų amžiaus moterų ir vyrų užimtumą padidinti iki 75 proc., turime išnaudoti lyčių įvairovėje slypintį ekonomikos augimo potencialą,“ – teigė Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding.

Vienas iš Europos moterų chartijos (žr. IP/10/237), kurią 2010 m. iniciavo Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso ir Komisijos pirmininko pavaduotoja V. Reding, tikslų – skatinti didesnę lygybę sprendimų priėmimo srityje. Siekdama šio tikslo, Komisija 2010 m. rugsėjo mėn. priėmė kitų penkerių metų „Lyčių lygybės strategiją“ (žr. IP/10/1149 ir MEMO/10/430), kurioje nagrinėjama, kaip tikslinėmis iniciatyvomis pasiekti, kad daugiau moterų būtų paskirtos eiti vadovaujamąsias pareigas, visų pirma susijusias su sprendimų priėmimu. 2012 m. Komisijos darbo programoje skelbiama teisėkūros iniciatyva didinti lyčių pusiausvyrą biržinėse bendrovėse.

Šiandien paskelbtoje Komisijos ataskaitoje pažymima, kad nors pastaruoju metu padaryta nedidelė pažanga, visų pirma šalyse, kurios nustatė lyčių kvotas, pažanga tebėra lėta. Be to, vyrauja dideli skirtumai tarp valstybių narių, pavyzdžiui, Suomijoje ir Latvijoje didžiausiose bendrovėse moterys sudaro atitinkamai 27 proc. ir 26 proc. valdybos narių, o Maltoje ir Kipre – vos 3 proc. ir 4 proc.

Daugiau informacijos

Spaudai skirtas rinkinys. Atstovavimas moterims valdybose

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Viešos konsultacijos. Lyčių nelygybė ES bendrovių valdybose

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Europos Komisijos duomenų apie moteris ir vyrus, dalyvaujančius priimant sprendimus, bazė

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Annex

Figure 1: Women and men on the boards of the largest listed companies, January 2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making and Eurostat, Labour Force Survey. Note: Data on share of employment not available for RS; data on tertiary education not available for LU, EL and RS.

Figure 2: Share of women on the boards of the largest publicly listed companies, 2010-2012

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Source: European Commission database on women and men in decision-making: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Figure 3: Men and Women presidents/chairpersons of large companies,
EU-27

Figure 4: Nearly nine Europeans out of ten agree that, given equal competence, women should be equally represented in positions of leadership in companies.

Figure 5: Three-quarters of Europeans are in favour of legislation on gender balance on company boards

Figure 6: Almost half of the Europeans mention monetary sanctions as the most effective sanction in case of non-compliance

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman, tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82


Side Bar