Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio pohtii vaihtoehtoja naisten osuuden lisäämiseksi yhtiöiden johtoelimissä

Bryssel 5. maaliskuuta 2012 – Euroopan komission tänään julkaiseman raportin mukaan naisten osuus yhtiöiden johtoelimissä on kasvanut vain hiukan, vaikka EU:n oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding vuosi sitten peräänkuulutti asiaa koskevia uskottavia itsesääntelytoimenpiteitä (ks. MEMO/11/124). Euroopan huippuyritysten johtoelinten jäsenistä vain yksi seitsemästä on nainen (13,7 %). Tilanne on tosin parantunut hiukan, sillä vuonna 2010 osuus oli 11,8 prosenttia. Tällä vauhdilla kohtuullisen tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamiseen (vähintään 40 prosenttia molempia sukupuolia) menisi kuitenkin vielä yli 40 vuotta.

Erilaisten selvitysten mukaan tasapainoinen sukupuolijakauma ylimmän johdon tehtävissä edistää liiketoimintaa ja kilpailukykyä sekä tuo taloudellista etua. Esimerkiksi McKinsey-yhtiön laatiman raportin mukaan yrityksissä, joiden johdossa on tasapainoisesti sekä naisia että miehiä, liikevoitto on 56 prosenttia suurempi kuin pelkästään miesten johtamissa yrityksissä. Ernst & Young on puolestaan tarkastellut 290:tä suurinta pörssinoteerattua yritystä. Havaintojen mukaan yrityksissä, joiden johtoelimissä oli vähintään yksi nainen, tuotto oli merkittävästi suurempi kuin niissä, joissa naisia ei ollut mukana.

Jotta löydettäisiin keinoja korjata Euroopan pörssiyhtiöiden sitkeän epätasapainoista sukupuolijakaumaa, komissio käynnisti tänään asiaa koskevan julkisen kuulemisen. Komissio odottaa näkemyksiä mahdollisista EU:n tasolla toteutettavista toimista, kuten lainsäädäntötoimista. Aikaa kannanottojen esittämiseen on 28. toukokuuta 2012 saakka, ja myöhemmin tänä vuonna komissio päättää niiden perusteella jatkotoimista.

Tämänpäiväinen raportti sukupuolijakauman tasapainosta yhtiöiden johtoelimissä julkaistaan vuosi sen jälkeen, kun oikeuskomissaari Viviane Reding haastoi Euroopan pörssinoteeratut yritykset kasvattamaan vapaaehtoisesti naisten osuutta johtoelimissään allekirjoittamalla sitoumuksen naisten osuuden lisäämisestä eurooppalaisten yritysten johtokunnissa. Allekirjoittamalla sitoumuksen yritykset sitoutuvat kasvattamaan naisten osuutta johtoelimissään 30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä ja 40 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kuluneen vuoden aikana kuitenkin vain 24 yritystä Euroopassa on allekirjoittanut sitoumuksen.

Vuosi sitten pyysin yrityksiä lisäämään vapaaehtoisesti naisten osuutta johtoelimissään. Euroopan parlamentti tuki pyyntöäni, ja useiden EU:n jäsenvaltioiden työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoministerit toimittivat sen elinkeinoelämän järjestöille. On valitettavaa, että pyynnöistämme huolimatta itsesääntely ei ole tuottanut tyydyttäviä tuloksia”, sanoi Euroopan komission varapuheenjohtaja ja oikeuskomissaari Viviane Reding. Hän toteaa naisten puuttumisen liike-elämän johtopaikoilta vahingoittavan Euroopan kilpailukykyä ja estävän talouskasvua. ”Sen vuoksi useissa EU:n jäsenvaltioissa – erityisesti Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa – tilanteeseen on puututtu lainsäädännöllä, jossa säädetään yritysten johtoelimiä koskevista sukupuolikiintiöistä. Joissakin maissa, kuten Suomessa, Itävallassa, Kreikassa, Sloveniassa ja Tanskassa on puolestaan laadittu sääntöjä valtionyhtiöiden johtoelinten sukupuolijakauman tasapainosta. Itse en pidä kiintiöitä kovin hyvänä ratkaisuna. Pidän kuitenkin niiden tuomista tuloksista. Lisäksi sisämarkkinoilla useammassa valtiossa toimivat yritykset saattavat joutua noudattamaan erilaisia kansallisia kiintiöitä, jos ne haluavat osallistua julkisia hankintoja koskeviin tarjouskilpailuihin. Sen vuoksi komission lainsäädäntö- ja työohjelmaan vuodeksi 2012 sisältyy aloite tämän tilanteen korjaamiseksi. Kutsun tänään yrityksiä, työmarkkinaosapuolia, asiasta kiinnostuneita kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia ottamaan kantaa siihen, millaisiin toimenpiteisiin EU:n olisi ryhdyttävä yritysten johtoelinten sukupuolijakauman tasapainottamiseksi. Mielestäni on korkea aika rikkoa lasikatto, joka edelleen estää pätevien naisten pääsyn Euroopan pörssiyhtiöiden johtotehtäviin. Muutoksen aikaansaamiseksi toimin tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa”, totesi komissaari Reding.

Euroopan yritysten johtoelinten sukupuolijakauman korjaamisessa on edetty viimeisen vuoden aikana paremmin kuin pitkään aikaan (1,9 prosenttiyksikön kasvu lokakuun 2010 ja tammikuun 2012 välisenä aikana, kun edellisen vuosikymmenen keskiarvo oli 0,6 prosenttiyksikköä vuodessa). Kasvu voidaan lukea komission ja Euroopan parlamentin kehotusten (MEMO/11/487) sekä useiden kansallisten lainsäädäntöaloitteiden ansioksi. Noin puolet EU:n alueella saavutetusta edistyksestä johtuu siitä, että Ranskassa hyväksyttiin vuonna 2011 johtoelimien sukupuolijakaumaa koskevaa lainsäädäntöä. Kokonaisuutena tarkasteltuna muutos on kuitenkin tuskastuttavan hidasta. Suurten yritysten johtoelinten puheenjohtajina toimivien naisten osuus on jopa supistunut: kun se vuonna 2010 oli 3,4 prosenttia, vuoden 2012 tammikuussa se oli enää 3,2 prosenttia.

Euroopan kansalaiset ovat selkeästi sitä mieltä, että tilanteeseen olisi saatava muutos. Tänään julkistetun Eurobarometri-selvityksen mukaan eurooppalaisista 88 prosenttia katsoo, että jos naisilla on sama pätevyystaso, heillä olisi oltava tasavertainen edustus liike-elämän johtopaikoilla (ks. liite). Lisäksi 76 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että naisilla on tarvittavat taidot. Kyselyyn osallistuneista 75 prosenttia puolestaan kannatti lainsäädännön laatimista ohjaamaan sukupuolijakauman tasapainoa yritysten johtoelimissä, kun taas 49 prosenttia katsoi, että tällaisen lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi asianmukaisin keino olisivat sakkoseuraamukset (ks. liite).

Tausta

Käytettävissä on yhä enemmän näyttöä siitä, että tasapainoisemmasta sukupuolijakaumasta on merkittävää taloudellista hyötyä talouselämän päätöksenteossa (ks. komission tämänpäiväinen raportti). Johtotehtävissä toimivien naisten määrän kasvaminen voi lisätä työympäristön tuottavuutta ja innovatiivisuutta ja parantaa yrityksen koko tulosta. Tämä vahvistaa kilpailukykyä. Naisten osuus uusista yliopistotutkinnon suorittaneista on 60 prosenttia, mutta vain harvat heistä etenevät yritysten johtotehtäviin. Jos naisilla on mahdollisuus päästä johtopaikoille, se kannustaa heitä lähtemään ja jäämään työelämään. Samalla parannettaisiin naisten työllisyysastetta ja hyödynnettäisiin naisia työntekijöinä nykyistä paremmin. ”Jos haluamme saavuttaa Eurooppa 2020 -strategiassa (EU:n kasvustrategia) asetetun tavoitteen nostaa 20–64-vuotiaiden naisten ja miesten työllisyysaste 75 prosenttiin, meidän on hyödynnettävä sukupuolten tasapuolista osallistumista kasvun tukena,” sanoi komission varapuheenjohtaja Reding.

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen päätöksenteossa on eräs puheenjohtaja José Manuel Barroson ja varapuheenjohtaja Redingin maaliskuussa 2010 käynnistämän eurooppalaisen naisten peruskirjan (ks. IP/10/237) tavoitteista. Komissio noudatti näitä sitoumuksia hyväksymällä syyskuussa 2010 sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian (ks. IP/10/1149 ja MEMO/10/430) seuraaviksi viideksi vuodeksi. Sen osana tarkastellaan kohdennettuja aloitteita naisten määrän lisäämiseksi taloudellisen päätöksenteon huipputehtävissä. Euroopan komission vuoden 2012 työohjelmassa puolestaan ilmoitetaan lainsäädäntöaloitteesta, joka koskee sukupuolijakauman tasapainon parantamista pörssinoteeratuissa yrityksissä.

Komission tänään julkaisemassa raportissa todetaan, että vaikka asiassa on viime aikoina edistytty jonkin verran, erityisesti sukupuolikiintiöitä käyttöön ottaneissa maissa, kaiken kaikkiaan kehitys on edelleen hidasta. Lisäksi eri maiden välillä on suuria eroja: Suomen suurimmissa yrityksissä naisten osuus on 27 prosenttia ja Latviassa 26 prosenttia, mutta Maltassa se on vain 3 prosenttia ja Kyproksessa 4 prosenttia.

Lisätietoja

Lehdistöpaketti – Naiset johtoelimissä:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Julkinen kuuleminen: Sukupuolten välinen epätasapaino EU:n yritysten johtoelimissä:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Euroopan komissio, päättäjien sukupuolijakaumaa koskeva tietokanta:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Annex

Figure 1: Women and men on the boards of the largest listed companies, January 2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making and Eurostat, Labour Force Survey. Note: Data on share of employment not available for RS; data on tertiary education not available for LU, EL and RS.

Figure 2: Share of women on the boards of the largest publicly listed companies, 2010-2012

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Source: European Commission database on women and men in decision-making: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Figure 3: Men and Women presidents/chairpersons of large companies,
EU-27

Figure 4: Nearly nine Europeans out of ten agree that, given equal competence, women should be equally represented in positions of leadership in companies.

Figure 5: Three-quarters of Europeans are in favour of legislation on gender balance on company boards

Figure 6: Almost half of the Europeans mention monetary sanctions as the most effective sanction in case of non-compliance

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar