Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Evropská komise hledá možnosti, jak překonat překážky bránící ženám v dosahování vedoucích pozic

Brusel 5. března 2012 – Ze zprávy Evropské komise, která byla dnes zveřejněna, vyplývá, že pokud jde o počet žen ve vedoucích pozicích společností, bylo rok po výzvě komisařky EU pro spravedlnost Viviane Redingové k přijetí důvěryhodných samoregulačních opatření dosaženo omezeného pokroku (viz MEMO/11/124). Pouze jednu vedoucí pozici ze sedmi ve správních radách nejvýznamnějších společností Evropy zastává žena (13,7 %). Oproti roku 2010, kdy zastoupení žen dosahovalo 11,8 %, to představuje mírné zlepšení. Tímto tempem však bude výrazně vyváženějšího zastoupení žen a mužů (alespoň 40 % pro obě pohlaví) dosaženo za více než 40 let.

Je dokázáno, že vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích přispívá k lepšímu obchodnímu výkonu, lepší konkurenceschopnosti a větším hospodářským ziskům. Například ve zprávě, kterou vypracovala společnost McKinsey, se uvádí, že u společností s vyváženým zastoupením žen a mužů je oproti společnostem řízeným pouze muži provozní zisk o 56 % vyšší. Společnost Ernst & Young se zabývala 290 největšími kótovanými společnostmi. Zjistili, že výdělky společností, které měly ve vedoucí pozici alespoň jednu ženu, byly výrazně vyšší než výdělky společností, v jejichž správní radě žádné ženy nebyly.

Aby zjistila, jaká opatření je k vyřešení stále nedostatečné genderové rozrůzněnosti ve správních radách kótovaných společností v Evropě třeba přijmout, zahájila dnes Komise zahájila veřejnou konzultaci. Komise žádá o názory, pokud jde o případná opatření na úrovni EU, včetně legislativních opatření, která by měla vést k nápravě nevyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích společností. Veřejná konzultace bude trvat do 28. května 2012. V návaznosti na její výsledky Komise v průběhu tohoto roku rozhodne o dalších krocích.

Dnešní zpráva o vyváženém zastoupení žen a mužů ve správních radách společností přichází rok poté, co komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová vyzvala kótované společnosti v Evropě, aby dobrovolně zvýšily počet žen ve svých správních radách tím, že přijmou iniciativu „Závazek Evropy – ženy ve vedoucích pozicích“. Přijetím tohoto závazku společnosti přislíbily, že zvýší zastoupení žen ve své správní radě na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 2020. Za posledních 12 měsíců však tento závazek v Evropě přijalo pouze 24 společností.

„Před rokem jsem společnosti vyzvala k tomu, aby dobrovolně zvýšily zastoupení žen vedoucích pozicích. Mou výzvu podpořil Evropský parlament a ministři pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti v mnoha členských státech EU ji tlumočili podnikatelským organizacím. S politováním však konstatuji, že samoregulace navzdory naší výzvě dosud uspokojivé výsledky nepřinesla“, uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost. Nepřítomnost žen ve vrcholných pozicích v obchodních kruzích škodí konkurenceschopnosti Evropy a brání hospodářskému růstu. Několik členských států EU – konkrétně Belgie, Francie, Itálie, Nizozemsko a Španělsko –proto začalo řešit situaci přijetím právních předpisů, které pro vedoucí pozice společností zavádějí genderové kvóty. Některé země – Dánsko, Finsko, Řecko, Rakousko a Slovinsko – přijaly pravidla týkající se vyváženého zastoupení mužů a žen ve správních radách státních podniků. Já osobně nejsem velkým zastáncem kvót. Nicméně výsledky, které přinášejí, mě těší. Konstatuji, že podniky, které působí v přeshraničním prostředí na vnitřním trhu a se také chtějí účastnit zadávacích řízení na veřejné zakázky, mohou být nuceny splnit různé vnitrostátní kvóty. Proto je v legislativním a pracovním programu Komise na rok 2012 zahrnuta iniciativa, jejímž cílem je tuto situaci řešit. Dnes vyzývám veřejnost – jednotlivé podniky, sociální partnery, zainteresované nevládní organizace i občany –, aby vyslovili své připomínky ohledně toho, jaký druh opatření by měla EU přijmout k řešení nedostatečné genderové rozrůzněnosti ve správních radách. Jsem přesvědčena, že je nejvyšší čas, aby Evropa odstranila překážky, které stále brání talentovaným ženám v dosahování vrcholných pozic v evropských kótovaných společnostech. Budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a všemi členskými státy, abychom to změnily.“

Pokrok ve zlepšování vyváženosti zastoupení žen a mužů ve správních radách evropských společností byl za poslední rok po dlouhé době nejvýraznější (zvýšení o 1,9 procentního bodu od října 2010 do ledna 2012 ve srovnání s dlouhodobým průměrným růstem za poslední desetiletí o 0,6 procentního bodu ročně). Tento nárůst lze připsat výzvám Komise a Evropského parlamentu (MEMO/11/487) a řadě vnitrostátních legislativních iniciativ. Jen Francie, která zavedla právní předpisy týkající se vyváženého zastoupení žen a mužů ve správních radách v roce 2011, představuje zhruba polovinu tohoto nárůstu v EU. Obecně však změny probíhají velice pomalu. Počet žen předsedajících správním radám velkých společností se dokonce snížil, a to z 3,4 % v roce 2010 na 3,2 % v lednu 2012.

Lidé v Evropě jednoznačně souhlasí s tím, že tuto situaci je třeba změnit: podle nového průzkumu Eurobarometru, který byl dnes zveřejněn (viz příloha), se 88 % Evropanů domnívá, že za předpokladu rovnocenných schopností by ženy měly být ve vrcholných pozicích v obchodní sféře zastoupeny rovnocenně. 76 % Evropanů se domnívá, že ženy mají potřebné schopnosti. 75 % dotazovaných je pro přijetí právních předpisů o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích společností. Poměrná většina respondentů (49 %) navíc uvedla, že nejvhodnějším mechanismem k prosazení těchto právních předpisů by byly finanční postihy (viz příloha).

Souvislosti

Je stále více důkazů o tom, že vyváženější zastoupení žen a mužů v ekonomickém rozhodování má výrazný hospodářský přínos (viz dnešní zpráva Komise). Větší počet žen ve vrcholných pozicích může přispět k produktivnějšímu a inovativnějšímu pracovnímu prostředí a zlepšit celkovou výkonnost dané společnosti. To zvyšuje konkurenceschopnost. Noví absolventi vysokých škol jsou ze 60 % ženy, ale jen nízký počet z nich získá pozici ve vedení společností. Možnost získat vedoucí místo je pro ženy podnětem k tomu, aby se zapojily a zůstaly zapojeny v pracovním procesu, čímž se zvýší míra zaměstnanosti žen a lépe se využije potenciál žen z hlediska lidských zdrojů. „Chceme-li dosáhnout cíle stanoveného ve strategii Evropa 2020 – tedy strategii EU pro růst –, kterým je zvýšit míru zaměstnanosti žen a mužů ve věku 20–64 let na 75 %, musíme z rozrůzněnosti genderového zastoupení učinit výhodu,“ uvedla místopředsedkyně Komise Viviane Redingová.

Podpora větší rovnosti v rozhodovacích funkcích je jedním z cílů tzv. evropské charty žen (viz IP/10/237), kterou iniciovali předseda Komise José Manuel Barroso a místopředsedkyně Viviane Redingová v březnu 2010. Komise na tyto závazky navázala v září 2010 přijetím strategie pro rovnost žen a mužů na dalších pět let (viz IP/10/1149 a MEMO/10/430), v rámci které mají být zvažovány cílené iniciativy ke zlepšení zastoupení žen ve vedoucích rozhodujících funkcích. Pracovní program Evropské komise na rok 2012 oznamuje legislativní iniciativu ke zlepšení vyváženého zastoupení žen a mužů ve společnostech kótovaných na burzách.

Dnešní zpráva Komise upozorňuje na to, že navzdory nedávným úspěchům, zejména v zemích, které zavedly kvóty pro zastoupení žen a mužů, je pokrok v této oblasti i nadále pomalý. Navíc existují veliké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi: ve vedení společností největších ve Finsku dosahuje poměr žen 27 %, v Lotyšsku je to 26%, ale na Maltě jsou ženy zastoupeny pouze 3 % a na Kypru 4 %.

Další informace:

Informace pro tisk – Ženy ve správních radách společností:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Veřejná konzultace: Nerovnovážné zastoupení mužů a žen ve vedoucích pozicích společností v EU

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/reding

Evropská komise, databáze: ženy a muži v rozhodovacích funkcích:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Annex

Figure 1: Women and men on the boards of the largest listed companies, January 2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making and Eurostat, Labour Force Survey. Note: Data on share of employment not available for RS; data on tertiary education not available for LU, EL and RS.

Figure 2: Share of women on the boards of the largest publicly listed companies, 2010-2012

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Source: European Commission database on women and men in decision-making: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Figure 3: Men and Women presidents/chairpersons of large companies,
EU-27

Figure 4: Nearly nine Europeans out of ten agree that, given equal competence, women should be equally represented in positions of leadership in companies.

Figure 5: Three-quarters of Europeans are in favour of legislation on gender balance on company boards

Figure 6: Almost half of the Europeans mention monetary sanctions as the most effective sanction in case of non-compliance

Contacts:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar