Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Европейската комисия обмисля начини за премахване на „стъклен таван“ за жените в управителните органи на дружествата

Брюксел, 5 март 2012 г. – Според доклад на Европейската комисия, публикуван днес, една година след призива на комисаря на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг за резултатни мерки за саморегулиране (вж. МЕМО/11/124) е постигнат слаб напредък в увеличаването на участието на жените в управителните органи на дружествата. Само един от всеки седем членове на управителни органи на най-големите европейски дружества е жена (13,7 %). Това представлява леко подобрение в сравнение с 2010 г., когато този процент беше 11,8 %. При тези темпове обаче, за постигането на значителен баланс при участието на мъжете и жените (поне 40 % от двата пола) ще са необходими още над 40 години.

Съществуват доказателства, че балансираното участие на мъжете и жените на ръководни позиции допринася за по-добри бизнес резултати, по-голяма конкурентоспособност и икономически ползи. Така например в доклад на McKinsey се посочва, че оперативната печалба на дружества, в които балансирано са представени и двата пола, е с 56 % по-висока в сравнение с дружества, в които има само мъже. Ernst & Young анализира 290-те най-големи котирани на борсата дружества и установи, че приходите на онези от тях, в чиито управителни органи има поне една жена, са значително по-високи от приходите на дружествата, в чиито управителни органи няма жени.

С обществената консултация, стартирана днес, Комисията има за цел да набележи подходящи мерки за справяне с продължаващата липса на жени в управлението на големите котирани на борсата дружества в Европа. Комисията набира мнения за възможни действия на равнище ЕС, в това число посредством законодателни мерки, за разрешаване на проблема с неравномерното участие на мъжете и жените в управителните органи на дружествата. Обществената консултация ще продължи до 28 май 2012 г. След като получи мненията, Комисията ще вземе решение за по-нататъшни действия по-късно през годината.

Днешният доклад за балансираното участие на жените и мъжете в управителните органи на дружествата се публикува една година след като комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг призова котираните на борсата дружества в Европа да увеличат доброволно броя на жените в своите управителни съвети, като подпишат „Ангажимента за участие на жените в управителните съвети в Европа“. С подписването на този ангажимент дружествата обещават да увеличат участието на жените в своите управителни органи на 30 % до 2015 г. и на 40 % до 2020 г. През последните 12 месеца обаче само 24 дружества в Европа са подписали ангажимента.

„Преди една година призовах дружествата да увеличат доброволно участието на жените в управителните органи. Призивът ми беше подкрепен от Европейския парламент и предаден на бизнес организациите от министрите на заетостта, социалните грижи и равенството между половете в много държави-членки на ЕС. Въпреки това със съжаление констатирам, че въпреки нашите призиви до този момент саморегулирането не е довело до задоволителни резултати“, заяви Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Липсата на жени по високите етажи в бизнеса вреди на конкурентоспособността на Европа и възпира икономическия растеж. Затова няколко държави-членки на ЕС, а именно Белгия, Франция, Италия, Нидерландия и Испания, започнаха да се занимават с този проблем и приеха законодателни мерки, с които въведоха квоти за мъже и жени в управителните органи на дружествата.В Дания, Финландия, Гърция, Австрия и Словения бяха приети правила за балансирано участие на половете в управителните органи на държавните предприятия. Аз лично не съм голям привърженик на въвеждането на квоти. Доволна съм обаче от резултатите, до които водят те. Освен това трябва да се отбележи, че на дружествата, които извършват трансгранична дейност на вътрешния пазар, може да се наложи да се съобразяват с различни национални законодателни изисквания по отношение на квотите, ако желаят да участват в търгове за обществени поръчки. За да бъде даден отговор на подобна ситуация, в законодателната работна програма на Комисията за 2012 г. е включена специална инициатива. Днес аз приканвам обществеността — отделните дружества, социалните партньори, заинтересованите НПО и гражданите — да дадат своите мнения относно вида мерки, които според тях ЕС следва да предприеме, за да се справи с липсата на жени в управителните органи. Вярвам, че е крайно време Европа да разчупи „стъкления таван“, който продължава да пречи на талантливите жени да достигат до най-високите ръководни позиции на котираните на борсата дружества в Европа. Аз ще работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент и всички държави членки за постигането на промяна.“

Постигнатият през изминалата година напредък в подобряването на баланса между мъжете и жените в управлението на дружествата в Европа е най-големият от много време насам (при увеличение с 1,9 процентни пункта в периода октомври 2010 г. — януари 2012 г. в сравнение с дългосрочен среден ръст през последното десетилетие от 0,6 процентни пункта годишно). Това увеличение може да се отдаде на призивите на Комисията и Европейския парламент (МЕМО/11/487) и на няколко национални законодателни инициативи. Близо половината от увеличението за ЕС се дължи на Франция, където през 2011 г. беше въведено законодателство в областта на по-балансираното участие на мъжете и жените в управителните органи. Въпреки това, като цяло, постигането на промяна остава трудно и бавно. Броят на жените председатели на управителни органи на големи дружества дори е намалял, като от 3,4 % през 2010 г. е спаднал на 3,2 % през януари 2012 г.

Гражданите на Европа са напълно съгласни, че тази ситуация трябва да се промени. Според резултатите от ново проучване на Евробарометър, публикувано днес (вж. приложението), 88 % от европейските граждани вярват, че при еднакви способности жените следва да бъдат равно представени на водещите ръководни длъжности в бизнеса. В същото време 76 % от европейските граждани са на мнение, че жените разполагат с необходимите умения. Накрая, 75 % от анкетираните подкрепят идеята за законодателство относно балансираното участие на мъжете и жените в управителните органи на дружествата, като относителното мнозинство от анкетираните (49 %) смята, че паричните глоби биха били най-подходящият механизъм за прилагането на такова законодателство (вж. приложението).

Контекст

Съществуват все повече доказателства за това, че по-балансираното участие на мъжете и жените при вземането на икономически решения води до значими икономически ползи (вж. днешния доклад на Комисията). Наличието на повече жени на високи ръководни позиции може да допринесе за по-продуктивна и новаторска работна среда и като цяло за по-добри резултати на дружествата. Това засилва конкурентоспособността. Жените съставляват 60 % от новозавършилите висше образование, но малко от тях достигат до най-високите ръководни позиции в дружествата. Предоставянето на възможност за заемане на висши ръководни длъжности представлява стимул за жените да навлязат на пазара на труда и да продължат да работят, което спомага за увеличаване на заетостта сред жените и за по-добро използване на техния потенциал като работна сила. Ако искаме да постигнем целта за увеличаване на процента на заетост на жените и мъжете на възраст 20—64 г. на 75 %, поставена в стратегията на ЕС за растеж ,„Европа 2020“, трябва да превърнем балансираното участие на половете във фактор за растеж,“ заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг.

Насърчаването на по-голяма равнопоставеност при вземането на решения е една от целите, заложени в европейската Харта на жените (вж. IP/10/237), чието начало беше поставено от председателя Жозе Мануел Барозу и заместник-председателя Рединг през март 2010 г. Тези ангажименти бяха последвани от Комисията, която през септември 2010 г. прие Стратегия за равенство между половете за следващите пет години (вж. IP/10/1149 и MEMO/10/430), която предвижда и разглеждането на целеви инициативи за наемане на повече жени на ръководни длъжности в процеса на вземане на икономически решения. В работната програма на Европейската комисия за 2012 г. беше оповестена законодателна инициатива за подобряване на баланса между половете в управителните органи на дружествата, търгувани на фондовите борси.

В днешния доклад на Комисията се посочва, че макар в последно време да е постигнато известно подобрение, особено в страните, които въведоха квоти за мъже и жени, напредъкът остава бавен. Освен това между отделните държави съществуват големи разлики, така например съответно 27 % и 26 % от членовете на управителните органи на най-големите дружества във Финландия и Латвия са жени, а в Малта и Кипър този процент е съответно 3 % и 4 %.

За повече информация

Материали за пресата Жени в управителните органи:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/120305_en.htm

Обществена консултация: Небалансирано участие на мъжете и жените в управителните органи на дружествата в ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя г-жа Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието: http://ec.europa.eu/reding

База данни на Европейската комисия за жените и мъжете, заемащи ръководни длъжности:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Annex

Figure 1: Women and men on the boards of the largest listed companies, January 2012

Source: European Commission, Database on women and men in decision-making and Eurostat, Labour Force Survey. Note: Data on share of employment not available for RS; data on tertiary education not available for LU, EL and RS.

Figure 2: Share of women on the boards of the largest publicly listed companies, 2010-2012

(% total board members)

 

2010 (Oct)

2011 (Oct)

2012 (Jan)

EU-27

11.8

13.6

13.7

BE

10.5

10.9

10.7

BG

11.2

15.2

15.6

CZ

12.2

15.9

15.4

DK

17.7

16.3

16.1

DE

12.6

15.2

15.6

EE

7.0

6.7

6.7

IE

8.4

8.8

8.7

EL

6.2

6.5

7.4

ES

9.5

11.1

11.5

FR

12.3

21.6

22.3

IT

4.5

5.9

6.1

CY

4.0

4.6

4.4

LV

23.5

26.6

25.9

LT

13.1

14.0

14.5

LU

3.5

5.6

5.7

HU

13.6

5.3

5.3

MT

2.4

2.3

3.0

NL

14.9

17.8

18.5

AT

8.7

11.1

11.2

PL

11.6

11.8

11.8

PT

5.4

5.9

6.0

RO

21.3

10.4

10.3

SI

9.8

14.2

15.3

SK

21.6

14.6

13.5

FI

25.9

26.5

27.1

SE

26.4

24.7

25.2

UK

13.3

16.3

15.6

Source: European Commission database on women and men in decision-making: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Figure 3: Men and Women presidents/chairpersons of large companies,
EU-27

Figure 4: Nearly nine Europeans out of ten agree that, given equal competence, women should be equally represented in positions of leadership in companies.

Figure 5: Three-quarters of Europeans are in favour of legislation on gender balance on company boards

Figure 6: Almost half of the Europeans mention monetary sanctions as the most effective sanction in case of non-compliance

Contacts:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar