Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Dzień Równości Wynagrodzeń: kobiety w Europie nadal zarabiają średnio 16,4% mniej niż mężczyźni

Bruksela, dnia 2 marca 2012 r. – Kobiety w całej UE nadal zarabiają średnio 16,4% mniej niż mężczyźni, jak wskazują nowe dane opublikowane przez Komisję Europejską w Europejskim Dniu Równości Wynagrodzeń. Jest to drugi Dzień Równości Wynagrodzeń obchodzony na szczeblu europejskim od czasu ustanowienia go przez Komisję Europejską w dniu 5 marca 2011 r. (zob. IP/11/255). Ta ogólnounijna impreza pozwala zwrócić uwagę na liczbę dodatkowych dni, jakie kobiety muszą przepracować, aby ich zarobki zrównały się z zarobkami mężczyzn. Komisja Europejska chce podnosić świadomość społeczną na temat różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w całej UE. Tegoroczny Dzień Równości Wynagrodzeń poświęcony jest w szczególności pracodawcom i poprzedza Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony w dniu 8 marca.

Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń przypomina nam o dodatkowych dniach i godzinach, które kobiety musiały przepracować „za darmo” od 1 stycznia. Zasada takiej samej płacy za tę samą pracę jest zapisana w traktatach UE od 1957 r. Najwyższy czas, by wdrożyć ją w praktyce w całej UE”, stwierdziła komisarz UE ds. sprawiedliwości i wiceprzewodnicząca Komisji, Viviane Reding.

Ostatnie dane pokazują, że średnia różnica wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wynosiła 16,4% w 2010 r. w całej UE. Dane te potwierdzają nieznaczną tendencję spadkową w ostatnich latach, kiedy to różnica ta wynosiła około 17% lub więcej. Różnica ta sięga od około 2% w Polsce do ponad 27% w Estonii.

Różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – średnia różnica w zarobkach brutto za godzinę pracy kobiet i mężczyzn we wszystkich działach gospodarki – jest stale wysoka, przy znacznych różnicach zależnie od kraju i sektora. Odzwierciedla ona problem równowagi między pracą i życiem osobistym: wiele kobiet korzysta z urlopów rodzicielskich i pracuje na pół etatu. Mimo ogólnie nieznacznie pozytywnej tendencji są kraje, w których różnica w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn pogłębia się, takie jak Bułgaria, Francja, Łotwa, Węgry, Portugalia i Rumunia.

Działania informacyjne są konieczne, aby uświadomić pracodawcom, pracownikom i innym zainteresowanym stronom przyczyny występowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz sposoby ich zmniejszenia. Nowe instrumenty obejmują:

  • szkolenia dla przedsiębiorstw oraz wymianę dobrych praktyk na temat argumentów ekonomicznych przemawiających za równouprawnieniem płci, metody i instrumenty pozwalające likwidować te różnice w przedsiębiorstwach;

  • klip wideo zwracający uwagę na istniejące nierówności między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn;

  • zaktualizowana stronę internetową kampanii zawierającą nową część dotyczącą istotnej roli umów zbiorowych między partnerami społecznymi w likwidowaniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn; instrumenty pozwalające wychwycić różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w miejscu pracy; oraz listę kontrolną mającą na celu uwzględnienie kwestii równości wynagrodzeń w umowach zbiorowych;

  • szereg imprez krajowych w 17 państwach członkowskich UE mających na celu rozpowszechnianie informacji o nierównościach w zakresie wynagrodzeń.

Kontekst

Ograniczenie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć wymaga działań podejmowanych na różnych szczeblach, aby odnieść się do różnorakich ich przyczyn, dlatego Komisja ściśle współpracuje w tym zakresie z państwami członkowskimi. W grudniu 2011 r. Komisja zorganizowała wymianę dobrych praktyk w celu zaradzenia problemowi różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Rząd niemiecki zaprezentował instrument, który wprowadził w 2009 r. (Logib-D software), umożliwiający przedsiębiorstwom analizę własnych różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Austria przedstawiła nowe środki prawne poprawiające przejrzystość płac w przedsiębiorstwach, obejmujące między innymi składanie rocznych sprawozdań na temat różnic w wynagrodzeniach.

Dzięki unijnym i krajowym przepisom w zakresie równości płac zmniejszyła się liczba przypadków bezpośredniej dyskryminacji, tj. różnic w płacach kobiet i mężczyzn wykonujących dokładnie tę samą pracę. Jednak problem zróżnicowania wynagrodzenia wykracza daleko poza ten aspekt, odzwierciedlając utrzymującą się nierówność na rynku pracy w ujęciu ogólnym.

Więcej informacji:

Komisja Europejska – różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_pl.htm

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Załącznik

 

Kontakt:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar