Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Võrdse palga päev: naised teenivad Euroopas ikka veel 16,4 % vähem kui mehed

Brüssel, 2. märts 2012. Vastavalt värsketele andmetele, mille Euroopa Komisjon Euroopa võrdse palga päeval avaldas, teenivad naised kogu ELis ikka veel keskmiselt 16,4 % vähem kui mehed. Tegemist on teise võrdse palga päevaga Euroopa tasandil pärast seda, kui Euroopa Komisjon selle traditsiooni 5. märtsil 2011 käivitas (vt IP/11/255). Selle kogu ELi hõlmava ürituse kuupäev märgib ajavahemikku, kui kaua tuleks naistel töötada lisaks eelmisele aastale, et saavutada sama töötasu, mille mehed teenisid välja juba eelmise aasta lõpuks. Euroopa Komisjon soovib suurendada teadlikkust soolisest palgaerinevusest kogu ELis. Käesoleva aasta võrdne palga päev, mida tähistatakse vahetult enne rahvusvahelist naistepäeva 8. märtsil, on suunatud eelkõige tööandjatele.

„Euroopa võrdse palga päev tuletab meile meelde päevi ja tunde, mil naised on töötanud alates 1. jaanuarist nö tasuta. Põhimõte „võrdne palk võrdse töö eest” on sätestatud ELi aluslepingutes alates 1957. aastast. On ülim aeg see kõikjal kasutusele võtta,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi õigusküsimuste volinik Viviane Reding.

Uusimate andmete kohaselt oli 2010. aastal Euroopa Liidu keskmine sooline palgaerinevus 16,4 %. See näitab nappi paranemist: hiljuti oli see 17 % või veelgi kõrgem. Erinevus kõigub riigiti: Poolas on see 2 %, Eestis aga koguni üle 27 %.

Sooline palgaerinevus – naiste ja meeste brutotunnipalga keskmine erinevus majanduses tervikuna – püsib suur, ehkki liikmesriikide ja majandussektorite vahel on selles osas suured erinevused. See peegeldab töö- ja eraelu tasakaalustamise probleemi: paljud naised võtavad vanemapuhkust ja töötavad osalise tööajaga. Hoolimata üldisest mõningasest positiivsest arengust on liikmesriike, kus sooline palgaerinevus hoopiski suureneb, näiteks Bulgaaria, Prantsusmaa, Läti, Ungari, Portugal ja Rumeenia.

Teadlikkuse suurendamise meetmed on olulised tööandjate, -võtjate ja sidusrühmade teavitamiseks sellest, miks on naiste ja meeste palgad ikka veel erinevad ning mida saaks teha olukorra parandamiseks. Uute vahendite hulgas on:

  • koolitused ettevõtjaile ning selliste heade tavade vahetamine, mis näitavad soolise võrdsuse majanduslikku põhjendatust, ning vahendid soolise palgaerinevuse probleemi lahendamiseks ettevõtetes;

  • videolõik, mis juhib tähelepanu naiste ja meeste olemasolevatele palgaerinevustele;

  • kampaania ajakohastatud veebisait, sealhulgas uus rubriik sotsiaalpartnerite vaheliste kollektiivlepingute olulisest osast sooliste palgaerinevuste kaotamisel; vahendid soolise palgaerinevuse kindlakstegemiseks töökohal ja kontrollnimekiri palgavõrdsuse lisamiseks kollektiivlepingutesse;

  • üritused ELi 17 liikmesriigis teabe levitamiseks palgaerinevuste kohta.

Taustteave

Sooliste palgaerinevuste vähendamiseks on vaja võtta meetmeid mitmel tasandil, tegelemaks nende põhjustega. Selleks teeb komisjon tihedat koostööd liikmesriikidega. 2011. aasta detsembris korraldas komisjon soolise palgaerinevusega võitlemise heade tavade vahetamise. Saksamaa valitsus esitles 2009. aastal käivitatud vahendit (Logib-D tarkvara), mis võimaldab ettevõtjail analüüsida soolist palgaerinevust oma organisatsioonis. Austria esitles uusi seadusandlikke meetmeid sissetulekute läbipaistvuse parandamiseks ettevõtetes. Need hõlmasid iga-aastast aruandluskohustust palgaerinevuste kohta.

Tänu palgavõrdsust käsitlevatele ELi ja liikmesriikide õigusaktidele on otsese diskrimineerimise – täpselt sama tööd tegevate naiste ja meeste palgaerinevuste – juhtude arv vähenenud. Kuid sooline palgaerinevus on palju sügavamalt juurdunud probleem, peegeldades ebavõrdsust tööturul üldiselt.

Lisateave

Euroopa Komisjon – Soolised palgaerinevused

http://ec.europa.eu/equalpay

Õigusküsimuste peadirektoraadi uudisnurk:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/reding

Lisa

 

Kontaktis :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar