Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Den rovného odměňování: evropské ženy stále vydělávají v průměru o 16,4 % méně než muži

Brusel 2. března 2012 – Evropská komise zveřejnila u příležitosti Evropského dne rovného odměňování nové údaje, z nichž vyplývá, že ženy v EU i nadále vydělávají průměrně o 16,4 % méně než muži. Den rovného odměňování si na evropské úrovni připomínáme podruhé, první takový den byl Evropskou komisí vyhlášen 5. března minulého roku (viz IP/11/255). Tato celoevropská událost upozorňuje na počet dní, které musí ženy odpracovat navíc, aby dosáhly stejného příjmu jako muži. Evropská komise usiluje o zvýšení povědomí o rozdílech v odměňování mužů a žen v EU. Letošní den rovného odměňování je zaměřen především na zaměstnavatele a předchází Mezinárodnímu dni žen, který se slaví 8. března.

„Evropský den rovného odměňování nám připomíná, kolik dní a hodin ženy odpracovaly od začátku roku „zadarmo“. Zásada stejné odměny za stejnou práci je zakotvena ve Smlouvách EU již od roku 1957. Je na čase, aby platila i v praxi,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka EU pro spravedlnost.

Z nejnovějších údajů vyplývá, že rozdíl mezi platy žen a mužů v Evropské unii činil v roce 2010 průměrně 16,4 %. Toto číslo potvrzuje mírně klesající trend, který se projevoval již v minulých letech, kdy se průměrný rozdíl pohyboval kolem 17 % nebo byl dokonce vyšší. Nejnižší rozdíl byl zaznamenán v Polsku, 2 %, a nejvyšší v Estonsku, 27 %.

Rozdíly v odměňování žen a mužů – průměrný rozdíl mezi hrubým hodinovým výdělkem žen a mužů v celém hospodářství – zůstává vysoký,  jednotlivé země a jednotlivá odvětví se přitom mezi sebou značně liší. Do rozdílných odměn se promítá problém vyvážení soukromého a pracovního života, mnoho žen totiž využívá rodičovskou dovolenou nebo pracuje na částečný úvazek. Přestože se rozdíl v odměnách celkově mírně snižuje, v některých členských státech, například v Bulharsku, Francii, Lotyšsku, Maďarsku, Portugalsku a Rumunsku, se zvyšuje.

Opatření na zvýšení povědomí mají zásadní význam pro informování zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran o tom, proč genderové rozdíly i nadále ovlivňují odměňování a jak by bylo možné tuto skutečnost změnit. Mezi nová opatření patří:

  • školení pro podniky a výměna osvědčených postupů v oblasti rovnosti žen a mužů a metod a nástrojů pro snižování rozdílů při odměňování žen a mužů v podnicích;

  • videoklip, který připomene existující rozdíly v odměňování žen a mužů;

  • aktualizované webové stránky kampaně s novou částí o úloze kolektivních smluv při snižování těchto rozdílů; nástroje pro výpočet rozdílu v odměnách na konkrétním pracovišti a seznam kontrolních otázek, který umožňuje ověřit, zda je rovnost odměňování začleněna do kolektivních smluv;

  • v 17 členských státech EU bude uspořádána řada vnitrostátních akcí, na nichž se bude informovat o rozdílech v odměňování.

Souvislosti

Pro řešení všech příčin rozdílu v odměňování žen a mužů je nutné přijímat opatření na mnoha úrovních, a Komise proto v této obalsti úzce spolupracuje s členskými státy. V prosinci 2011 uspořádala seminář pro výměnu postupů, které se osvědčily při snižování rozdílů v odměňování žen a mužů. Německá vláda na něm představila svůj nástroj (Logib-D software), který od roku 2009 podnikům umožňuje provádět vnitropodnikovou analýzu rozdílů v odměňování. Rakousko informovalo o svých nových legislativních opatřeních na zlepšení transparentnosti příjmů v podnicích, včetně povinnosti předkládat jednou ročně zprávu o rozdílu v odměňování mužů a žen.

Díky právním předpisům EU a členských států o rovnosti platů ubylo případů přímé diskriminace – rozdíly v odměnách mužů a žen za zcela stejnou práci klesly. Rozdíl v odměňování je však širší záležitostí a odráží přetrvávající nevyváženost na celém trhu práce.

Další informace:

Evropská komise – rozdíl v odměňování mužů a žen:

http://ec.europa.eu/equalpay

Rubrika aktualit na stránkách Generálního ředitelství pro spravedlnost: http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Annex

 

Kontaktní osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar