Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Små företag skapar 85 % av alla nya jobb

Bryssel den 16 januari 2012. Av de nya nettojobb1 som tillkommit i EU mellan 2002 och 2010 har 85 % skapats i små och medelstora företag. Detta är betydligt mer än de 67 % av den totala sysselsättningen som små och medelstora företag står för. Under perioden steg nettosysselsättningen inom företagssektorn i EU kraftigt, med i genomsnitt 1,1 miljoner nya jobb per år. Så lyder de viktigaste resultaten från en undersökning som EU-kommissionen idag presenterar om de små och medelstora företagens betydelse för att skapa nya jobb.

Den årliga ökningen av sysselsättningen var större i små och medelstora företag än i stora företag, 1 % mot 0,5 %. Ett tydligt undantag är handelsektorn där sysselsättningen i små och medelstora företag endast ökade med 0,7 % per år, mot 2,2 % i stora företag. Detta beror på en stark ökning för stora handelsföretag, framför allt för försäljning, underhåll och reparation av motorfordon.

Inom gruppen små och medelstora företag svarar mikroföretagen (med färre än 10 anställda) med 58 % för den största delen av den totala ökningen av nettosysselsättningen inom företagssektorn.

Det är vidare nya företag (yngre än 5 år) som står för en överväldigande majoritet av de nya jobben. Nya företag som tillhandahåller företagstjänster skapar mer än en fjärdedel (27 %) av de nya jobben, medan nya företag inom transport- och kommunikationssektorn bidrar minst (6 %).

Vid denna avgörande tidpunkt för den europeiska ekonomin ser vi att det är små företag som ger resultat och att det framför allt är de som skapar nya jobb. Den stora andel nya jobb de skapar understryker att deras ekonomiska roll är större än någonsin, och att vi måste stötta dem på alla nivåer. Det är uppenbart att små och nya företag är nyckeln till att återskapa ekonomisk tillväxt, säger kommissionens vice ordförande med ansvar för näringsliv och företagande, Antonio Tajani.

Ytterligare information finns på hemsidan för resultatgranskningen av små och medelstora företag (SME Performance Review):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

Krisens mest betydande konsekvenser: mindre företag rapporterar oftare negativa effekter

Enligt undersökningen märks den ekonomiska krisen i företag av alla storlekar, men mikroföretag är särskilt sårbara. Som en följd av den ekonomiska krisen under 2009 och 2010 har antalet jobb i små och medelstora företag minskat med 2,4 % per år, jämfört med 0,95 % per år i stora företag. Sysselsättningen utvecklades fortfarande negativt under 2010, men förväntningarna inför 2011 förbättrades under den tid som undersökningen gjordes. Andelen företag som trodde sig behöva säga upp personal under 2011 var mindre än andelen företag som verkligen sade upp personal under 2010.

Förutom hur sysselsättningen påverkades var den viktigaste negativa konsekvensen av krisen på företagen en allmän minskning av efterfrågan på deras varor och tjänster (angavs av 62 % av företagen), därefter längre betalningsfrister för kunderna (48 % av företagen) och slutligen bristen på driftskapital, som påverkade 31 % av de svarande.

Innovation är ett vapen mot krisen

Innovation tycks ge en positiv effekt: innovativa företag, och företag från mer innovativa länder, rapporterar oftare en högre ökning av sysselsättningen.

Undersökningen visar att innovativa små och medelstora företag, och företag som är verksamma i mer innovativa länder, led mindre av den ekonomiska krisen. Medan minskningen av den totala efterfrågan exempelvis nämns av 70 % av företagen från länder som anses som begränsade innovatörer2 är motsvarande andel för företag från länder som anses vara innovationsledare 45 %.

Arbetskvalitet i små och medelstora företag

Undersökningen skiljer mellan två aspekter av arbetskvalitet: anställningskvalitet och kvalitet i arbetet. Det är i allmänhet sant att arbete i små företag har lägre produktivitet, lägre ersättning och mindre grad av fackanslutning än arbete i stora företag. Mikroföretag menar sig dock ha en konkurrensfördel vad gäller ”mjuka” delar av företagens personalpolitik: arbetsklimat, möjligheter till anpassning av arbetstiden och balans mellan arbetsliv och fritid.

Bakgrund

Undersökningen utgör en del av resultatgranskningen av små och medelstora företag och grundar sig på en enkätundersökning som gjordes i slutet av 2010 hos företag från de 27 EU-medlemsländerna samt ytterligare 10 länder som deltar i programmet för entreprenörskap och innovation: nämligen Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Israel, Kroatien, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Serbien och Turkiet.

MEMO/12/11

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza +32 22951752

Sara Tironi +32 22990403

1 :

Nya jobb minus försvunna jobb under en viss period.

2 :

Klassificeringen grundar sig på resultattavlan för innovation, 2010 Innovation Scoreboard, som indelar länder i fyra olika grupper beroende på hur de presterar enligt 24 innovationsindikatorer: 1) innovationsledare, 2) innovationsföljare, 3) måttliga innovatörer och 4) begränsade innovatörer.


Side Bar