Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Malé spoločnosti vytvárajú 85 % nových pracovných miest

Brusel 16. januára 2012. V rokoch 2002 až 2010 vytvorili 85 % čistých nových pracovných miest1 v EÚ malé a stredné podniky (MSP). Tento údaj je značne vyšší ako 67 %-ný podiel MSP na celkovej zamestnanosti. Počas tohto obdobia čistá zamestnanosť v obchodnej sfére v EÚ podstatne vzrástla, každoročne v priemere o 1,1 milióna nových pracovných miest. Toto sú hlavné výsledky štúdie o základnom prínose MSP k vytváraniu pracovných miest, ktorú dnes zverejnila Európska komisia.

S ročným nárastom o 1 % bol nárast zamestnanosti v prípade MSP vyšší ako v prípade veľkých podnikov s hodnotou 0,5 %. Výnimkou je odvetvie obchodu, v ktorom zamestnanosť v MSP vzrástla ročne o 0,7 % v porovnaní s 2,2 % vo veľkých podnikoch. Je to z dôvodu výrazného nárastu veľkých obchodných spoločností, najmä v oblasti predaja, údržby a opravy motorových vozidiel.

V kategórii malých a stredných podnikov mikropodniky (menej ako 10 zamestnancov) majú s hodnotou 58 % najväčší podiel na celkovom náraste čistej zamestnanosti v obchodnej sfére.

Po druhé, nové firmy (založené pred menej ako piatimi rokmi), sa zaslúžili o prevažnú väčšinu nových pracovných miest. Nové podniky pôsobiace v oblasti podnikateľských služieb vytvárajú viac ako štvrtinu (27 %) nových pracovných miest, zatiaľ čo nové spoločnosti v oblasti prepravy a komunikácie prispievajú najmenej (6 %).

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za podnikanie a priemysel, uviedol: „V tomto kritickom období pre európske hospodárstvo pozorujeme, že malé podniky si plnia a potvrdzujú svoju rolu hlavných aktérov pri vytváraní nových pracovných miest. Ich výrazný podiel pri vytváraní pracovných miest zvýrazňuje doteraz najväčší hospodársky význam MSP a potrebu ich podpory na všetkých úrovniach. Malé a nové podniky sú zjavne kľúčom k obnoveniu hospodárskeho rastu“.

Viac informácií možno nájsť na webovej stránke venovanej hodnoteniu výkonnosti MSP:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

Hlavné dôsledky krízy: Menšie podniky častejšie zaznamenali negatívne vplyvy

Podľa výsledkov prieskumu zanechala hospodárska kríza stopu na podnikoch všetkých veľkostí, pričom mikropodniky sú osobitne zraniteľné. V dôsledku hospodárskej krízy z roku 2009/2010 počet pracovných miest v odvetví MSP v priemere klesol o 2,4 % ročne oproti 0,95 % ročne v odvetví veľkých podnikov. V roku 2010 je vývoj zamestnanosti stále negatívny, ale očakávania na rok 2011 sa v čase uskutočňovania prieskumu zlepšovali. Podiel firiem, v prípade ktorých sa očakávalo prepúšťanie pracovníkov v roku 2011, bol menší ako podiel firiem, ktoré v roku 2010 skutočne prepúšťali.

Okrem vplyvov zamestnanosti je zďaleka najvýraznejším negatívnym vplyvom krízy na firmy celkový pokles dopytu po ich výrobkoch a službách (uviedlo to 62 % spoločností), nasledovaný predĺžením doby splatnosti zo strany zákazníkov (uviedlo ho 48 % spoločností) a v konečnom dôsledku nedostatkom prevádzkového kapitálu, ktorý ovplyvnil 31 % respondentov.

Inovatívnosť je zbraňou proti kríze

Zdá sa že inovácie majú pozitívny účinok: inovatívne podniky, ako aj podniky z inovatívnejších krajín, častejšie vykazujú nárast zamestnanosti a majú vyššiu mieru nárastu zamestnanosti.

Prieskum zdôraznil, že inovatívne MSP alebo spoločnosti pôsobiace v inovatívnejších ekonomikách menej pocítili negatívne dôsledky hospodárskej krízy. Napríklad, zatiaľ čo pokles v celkovom dopyte uviedlo 70 % podnikov, ktoré sa považujú za slabých inovátorov2, v prípade krajín, ktoré majú vedúce postavenie v oblasti inovácií, je to 45 % podnikov.

Kvalita pracovných miest v MSP

Štúdia rozlišuje dve dimenzie kvality pracovných miest: kvalitu pracovných miest a kvalitu práce. V priemere je pravda, že pracovné miesta v malých podnikoch sú menej produktívne, menej ohodnotené a menej prepojené na odbory ako pracovné miesta vo veľkých podnikoch. Mikropodniky však majú konkurenčnú výhodu oproti svojim konkurentom, pokiaľ ide o aspekty týkajúce sa podmienok práce ľudských zdrojov podniku: pracovné prostredie, rovnováha pracovného a súkromného života, pracovná doba.

Súvislosti

Štúdia je súčasťou projektu prieskumu výkonnosti MSP a je založená na prieskume podnikov uskutočnenom na konci roku 2010 a zahŕňa 27 členských štátov EÚ a 10 iných krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe pre podnikanie a inovácie, menovite Albánsko, Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Izrael, Lichtenštajnsko, Čierna hora, Nórsko, Srbsko a Turecko.

MEMO/12/11

Kontaktné osoby :

Carlo Corazza +322 951752

Sara Tironi +322 2990403

1 :

Novovytvorené pracovné miesta mínus pracovné miesta, ktoré v danom období zanikli.

2 :

Táto klasifikácie je založená na výsledkoch prehľadu výsledkov inovácie za rok 2010 2010 Innovation Scoreboard, ktorý krajiny triedi do štyroch výkonnostných skupín v závislosti od ich výkonu podľa 24 ukazovateľov inovácií: 1) inovační lídri; 2) nasledovníci v oblasti inovácií; 3) mierni inovátori a 4) slabí inovátori.


Side Bar