Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Pienet yritykset luovat 85 % uusista työpaikoista

Bryssel 16. tammikuuta 2012. Euroopan komissio esitti tänään tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin pienten ja keskisuurten yritysten roolia työpaikkojen luomisessa. Tutkimuksesta kävi ilmi mm., että pk-yritykset synnyttivät nettomääräisesti1 85 % uusista työpaikoista EU:ssa vuosina 2002–2010. Tämä luku on huomattavasti suurempi kuin pk-yritysten 67 prosentin osuus kokonaistyöllisyydestä. Kyseisellä kaudella nettotyöllisyys kasvoi EU:n yritystoiminnassa merkittävästi, keskimäärin 1,1 miljoonalla uudella työpaikalla joka vuosi.

Pk-yrityksissä työllisyys kasvoi prosentin vuodessa, mikä on enemmän kuin suurten yritysten 0,5 %. Selkeä poikkeus on kuitenkin kaupan ala, jolla työllisyys kasvoi pk-yrityksissä 0,7 % ja suurissa yrityksissä 2,2 % vuodessa. Tämä johtuu erityisesti moottoriajoneuvojen myynnin, huollon ja korjauksen alalla toimivien suurten kaupallisten yritysten vahvasta kasvusta.

Pk-yritysten kokoluokassa alle 10 työntekijän mikroyritykset synnyttivät peräti 58 prosenttia kokonaistyöllisyyden nettokasvusta yritystoiminnassa.

Ylivoimaisesti suurin osa uusista työpaikoista syntyi uusissa, viiden vuoden sisällä perustetuissa yrityksissä. Uudet yritykset loivat yli neljänneksen (27 %) uusista työpaikoista yrityspalvelujen alalla, mutta vain 6 % liikenteen ja viestinnän alalla.

Yritys- ja teollisuustoiminnasta vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani toteaa, että vaikka Euroopan talous on kriisissä, pienyritykset tuottavat tuloksia ja todistavat olevansa tärkeimpiä uusien työpaikkojen synnyttäjiä. ”Pk-yritysten merkitys työpaikkojen luomisessa osoittaa niiden olevan taloudellisesti merkittävämpiä kuin koskaan ja että niitä on tuettava kaikilla tasoilla. Pienet ja uudet yritykset ovat selkeästi avain talouskasvun elvyttämiseen", jatkaa Tajani.

Lisätietoja on pk-yritysten suorituskyvyn tarkastelua koskevalla verkkosivulla (SME Performance Review):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

Pienemmät yritykset kärsivät enemmän kriisin negatiivisista vaikutuksista

Tutkimusten tulosten mukaan talouskriisi on jättänyt jälkensä kaikenkokoisiin yrityksiin. Mikroyritykset ovat olleet erityisen haavoittuvia. Vuosien 2009–2010 talouskriisin seurauksena työpaikkojen määrä supistui pk-yrityksissä keskimäärin 2,4 % ja suurissa yrityksissä 0,95 % vuodessa. Työllisyys laski vuonna 2010 edelleen, mutta vuotta 2011 koskevat odotukset olivat tutkimuksen tekoaikaan kohenemassa. Yrityksiä, joiden odotettiin irtisanovan työntekijöitään vuonna 2011 oli vähemmän kuin yrityksiä, jotka tosiasiallisesti irtisanoivat työntekijöitään vuonna 2010.

Työllisyysvaikutusten ohella kriisin ylivoimaisesti suurin negatiivinen vaikutus yrityksiin on ollut niiden tuotteiden ja palvelujen kokonaiskysynnän yleinen lasku (tämän mainitsi 62 % prosenttia yrityksistä). Seuraavana mainittiin asiakkaan maksuehtojen höllentyminen (48 % yrityksistä) ja lopuksi käyttöpääoman puute, josta kärsi 31 % vastaajista.

Kriisi taltutetaan innovoimalla

Innovoinnilla näyttää olevan myönteinen vaikutus, sillä innovatiiviset yritykset ja innovatiivisemmista maista tulevat yritykset raportoivat useammin työllisyyden kasvusta ja niiden työllisyys kasvaa enemmän.

Tutkimuksessa korostetaan, että innovatiiviset pk-yritykset tai innovatiivisissa talouksissa toimivat yritykset ovat kärsineet talouskriisistä vähemmän. Esimerkiksi yleisen kysynnän laskusta valitti 70 % yrityksistä vähemmän innovoivissa maissa2, mutta vain 45 % maissa, jotka ovat innovaatiojohtajia.

Työpaikkojen laatu pk-yrityksissä

Tutkimuksessa erotettiin työllisyyden laadun kaksi laajaa ulottuvuutta: työpaikkojen laatu ja työn laatu. Keskimäärin on totta, että pienyrityksissä olevat työpaikat ovat suuryrityksiin verrattuna vähemmän tuottavia, palkka on pienempi ja järjestäytyminen on vähäisempää. Mikroyritykset kuitenkin kertovat, että niillä on yksi kilpailuetu kilpailijoihinsa nähden: niiden henkilöresurssien pehmeät arvot kuten työilmapiiri, työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen ja työaikajärjestelyt.

Taustaa

Tutkimus on osa pk-yritysten suorituskyvyn tarkasteluhanketta, ja se perustuu vuoden 2010 lopulla suoritettuun yritystutkimukseen, johon osallistui 27 EU-maata ja 10 muuta yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaan osallistuvaa maata: Albania, Islanti, Israel, Kroatia, Liechtenstein, Makedonia, Montenegro, Norja, Serbia ja Turkki.

MEMO/12/11

Yhteyshenkilöt:

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

Uudet työpaikat miinus menetetyt työpaikat tietyllä ajanjaksolla.

2 :

Tämä luokittelu perustuu vuoden 2010 innovaatioiden tulostaulun tuloksiin. Maat luokitellaan neljään ryhmään sen mukaan, miten ne ovat 24 innovaatioindikaattorin perusteella suoriutuneet: 1) innovaatiojohtajat, 2) innovaatioseuraajat, 3) kohtuulliset innovoijat ja 4) vähäiset innovoijat.


Side Bar