Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Väikeettevõtted loovad 85% töökohtadest

Brüssel, 16. jaanuar 2012. Aastatel 2002–2010 loodi 85% uutest töökohtadest1 väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. See näitaja on oluliselt suurem kui VKEde osa kogu tööhõives (67%). Nimetatud ajavahemikul kasvas tööhõive ELi ettevõtlusmajanduses märkimisväärselt: keskmiselt 1,1 miljonit töökohta aastas. Euroopa Komisjon tutvustas täna uuringut selle kohta, kui oluline on VKEde panus töökohtade loomisse, ning eelnimetatud arvud väljendavad selle uuringu peamisi tulemusi.

Tööhõive kasv VKEdes oli suurem kui suurtes ettevõtetes (vastavalt 1% ja 0,5% aastas). Silmatorkav erand on siinjuures kaubandussektor, kus töökohtade arv VKEdes suurenes aastas 0,7% võrreldes suurettevõtete 2,2 protsendiga. Selle põhjuseks on suurte kaubandusettevõtete intensiivne kasv eelkõige mootorsõidukite müügi, hoolduse ja remondi valdkonnas.

Kogu ettevõtlusmajanduse suurim töökohtade puhaskasv – 58% – oli VKEde rühma kuuluvates kuni kümne töötajaga mikroettevõtetes.

Valdav osa uusi töökohti loodi noortes ettevõtetes (nooremad kui viis aastat). Enam kui veerand (27%) uutest töökohtadest loodi äriteenuste valdkonnas tegutsevates uutes ettevõtetes ning 6% uutest töökohtadest transpordi- ja sidevaldkonna uutes ettevõtetes.

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „Praegusel Euroopa majanduse jaoks nii otsustaval ajal on näha, et väikeettevõtetest on üha kindlamalt saanud peamised uute töökohtade loojad. Nende oluline panus töökohtade loomisse näitab, et VKEde majanduslik tähtsus on suurem kui kunagi varem ning neid tuleks kõigil tasanditel toetada. On selge, et väikeste ja uute ettevõtete roll majanduskasvu taastamisel on määrava tähtsusega.”

Rohkem teavet saab VKEde tegevuse ülevaate veebilehelt:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/index_en.htm

Kriisi peamine mõju: väiksemad ettevõtted teatavad negatiivsest mõjust sagedamini

Uuringu tulemuste kohaselt on kriis avaldanud mõju kõigile ettevõtetele olenemata nende suurusest, kuid eriti raskes olukorras on mikroettevõtted. 2009./2010. aasta majanduskriisi tõttu kahanes töökohtade arv VKEde sektoris aastaga keskmiselt 2,4%. Suurte ettevõtete seas oli sama näitaja 0,95% aastas. Tööhõive arengutendentsid olid 2010. aastal endiselt negatiivsed, kuid uuringu toimumise ajal oli lootust, et 2011. aasta näitajad on paremad. Neid ettevõtteid, kus kavatseti töötajaid 2011. aastal koondada, oli vähem kui neid, kus 2010. aastal töötajaid tegelikult koondati.

Lisaks tööhõivega seotule väljendub kriisi negatiivne mõju ettevõtetele kõige tõsisemalt toodete ja teenuste üldise nõudluse kahanemises (seda nimetas 62% ettevõtetest). Sellele järgnevad klientide maksetähtaegade pikenemine (48% ettevõtetest) ja lõpuks käibekapitali vähesus, mis mõjutas 31% vastanuist.

Uudsed lahendused aitavad kriisiga võidelda

Tundub, et uuendustel on positiivne mõju: uuenduslikud ettevõtted ja uuendusmeelsemate riikide ettevõtted annavad sagedamini teada töökohtade kasvust ning nende töökohtade kasvu määr on suurem.

Uuringus rõhutati, et uuenduslikud VKEd või uuendusmeelsemas majanduskeskkonnas tegutsevad ettevõtted kannatasid majanduskriisi käes vähem. Kui mõõdukalt uuendusmeelsete2 riikide ettevõtetest nimetas nõudluse üldist vähenemist 70%, siis uuenduste esirinnas olevaste riikide puhul oli sama näitaja 45%.

VKEde töökohtade kvaliteet

Uuringus eristati töökohtade kvaliteedi kaht laiemat aspekti: tööhõive kvaliteeti ja töökvaliteeti. Üldiselt on tõsi, et väikeettevõtete töökohtade tööviljakus ja töötasu on väiksemad ning organiseeritud ametiühingutegevust on vähem kui suurtes ettevõtetes. Samas ütlevad mikroettevõtted, et neil on konkurentide ees konkurentsieelis tänu ettevõtte personalipoliitika „pehmematele“ väärtustele: töökoha atmosfäär, era- ja tööelu tasakaal, paindlikum suhtumine tööaega.

Taustteave

Uuring on osa VKEde tegevuse ülevaate projektist ning lähtub ettevõtete seas 2010. aasta lõpus toimunud küsitlusest, mis hõlmas ELi 27 liikmesriiki ja kümmet ettevõtluse ja uuenduse programmis osalevat riiki: Albaania, Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Island, Iisrael, Liechtenstein, Montenegro, Norra, Serbia ja Türgi.

MEMO/12/11

Kontaktisikud :

Carlo Corazza +32 22 95 17 52

Sara Tironi +32 22 99 04 03

1 :

Vaatlusalusel ajavahemikul loodud töökohad, millest on maha arvatud kaotatud töökohad.

2 :

Liigitus tugineb 2010. aasta innovatsiooni tulemustabelile, milles liigitatakse riigid nelja rühma olenevalt sellest, millised on nende saavutused 24 innovatsiooninäitaja puhul: 1) innovatsiooniliidrid; 2) innovatsiooni järgijad; 3) mõõdukalt innovatiivsed ja 4) tagasihoidlikud innovaatorid.


Side Bar